جریان تنسور:: عملیات:: TensorArraySize

#include <data_flow_ops.h>

اندازه فعلی TensorArray را دریافت کنید.

خلاصه

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • handle: دسته یک TensorArray (خروجی TensorArray یا TensorArrayGrad ).
  • flow_in: یک اسکالر شناور که زنجیره مناسب عملیات را اعمال می کند.

برمی‌گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

TensorArraySize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input flow_in)

صفات عمومی

operation
size

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

اندازه

::tensorflow::Output size

توابع عمومی

TensorArraySize

 TensorArraySize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input flow_in
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const