از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: اندازه TensorArray

#include <data_flow_ops.h>

اندازه فعلی TensorArray را دریافت کنید .

خلاصه

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • handle: دسته مربوط به TensorArray (خروجی TensorArray یا TensorArrayGrad ).
  • flow_in: یک اسکالر شناور است که زنجیرزنی مناسب عملیات را اعمال می کند.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

TensorArraySize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input flow_in)

صفات عمومی

operation
size

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

اندازه

::tensorflow::Output size

کارکردهای عمومی

اندازه TensorArray

 TensorArraySize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input flow_in
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const