از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: Tensor خلاصه

#include <logging_ops.h>

بافر پروتکل Summary را با یک سنسور تولید می کند.

خلاصه

این عملیات به نفع TensorSummaryV2 در حال از بین رفتن است ، که به شما اجازه می دهد تا یک تماس گیرنده یک برچسب و همچنین یک سری اولیه SummaryMetadata سریال را که شامل داده های خاص پلاگین است ، منتقل کند. ما این گزینه را برای حفظ سازگاری به عقب حفظ خواهیم کرد.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • tensor: تنسوری برای سریال سازی.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • description: خلاصه شرح مختصری با کد json.
 • labels: لیستی بدون استفاده از رشته ها.
 • display_name: رشته ای بلااستفاده.

بازده:

 • Output : تانسور خلاصه.

سازندگان و ویرانگران

TensorSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor)
TensorSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor, const TensorSummary::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
summary

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Description (StringPiece x)
DisplayName (StringPiece x)
Labels (const gtl::ArraySlice< string > & x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: TensorSummary :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای TensorSummary .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خلاصه

::tensorflow::Output summary

کارکردهای عمومی

Tensor خلاصه

 TensorSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tensor
)

Tensor خلاصه

 TensorSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tensor,
 const TensorSummary::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

شرح

Attrs Description(
 StringPiece x
)

نمایش نام

Attrs DisplayName(
 StringPiece x
)

برچسب ها

Attrs Labels(
 const gtl::ArraySlice< string > & x
)