جریان تنسور:: عملیات:: TensorSummary

#include <logging_ops.h>

بافر پروتکل Summary را با یک تانسور خروجی می دهد.

خلاصه

این عملیات به نفع TensorSummaryV2 حذف می‌شود، که به تماس‌گیرندگان اجازه می‌دهد یک برچسب و همچنین یک رشته اولیه SummaryMetadata که حاوی داده‌های مخصوص افزونه است را ارسال کنند. ما این گزینه را برای حفظ سازگاری با عقب نگه می داریم.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • تانسور: تانسوری برای سریال سازی.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • توضیحات: یک پروتوی SummaryDescription با کدگذاری json.
 • برچسب ها: لیستی از رشته ها استفاده نشده است.
 • display_name: یک رشته استفاده نشده.

برمی گرداند:

 • Output : تانسور خلاصه.

سازندگان و ویرانگرها

TensorSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor)
TensorSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor, const TensorSummary::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
summary

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Description (StringPiece x)
DisplayName (StringPiece x)
Labels (const gtl::ArraySlice< string > & x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: TensorSummary:: Attrs

تنظیم‌کننده‌های ویژگی اختیاری برای TensorSummary .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خلاصه

::tensorflow::Output summary

توابع عمومی

TensorSummary

 TensorSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tensor
)

TensorSummary

 TensorSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tensor,
 const TensorSummary::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

شرح

Attrs Description(
 StringPiece x
)

DisplayName

Attrs DisplayName(
 StringPiece x
)

برچسب ها

Attrs Labels(
 const gtl::ArraySlice< string > & x
)