هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorFlowException

کلاس نهایی عمومی TensorFlowException

استثنا Un علامت زده نشده هنگام اجرای نمودارهای TensorFlow پرتاب شده است.

روشهای ارثی