TensorFlow Federated را نصب کنید

چند روش برای تنظیم محیط شما برای استفاده از TensorFlow Federated (TFF) وجود دارد:

 • ساده ترین راه برای یادگیری و استفاده از TFF نیازی به نصب ندارد. اجرای TensorFlow فدرال آموزشهای طور مستقیم در مرورگر خود با استفاده از گوگل Colaboratory .
 • برای استفاده از TensorFlow فدرال بر روی یک ماشین محلی، نصب بسته TFF با پایتون pip مدیر بسته.
 • اگر شما یک پیکربندی ماشین منحصر به فرد، ساخت بسته TFF از منبع.

نصب TensorFlow فدرال با استفاده از pip

1. محیط توسعه پایتون را نصب کنید.

در اوبونتو:

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip # Python 3
sudo pip3 install --user --upgrade virtualenv

در macOS:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
brew update
brew install python # Python 3
sudo pip3 install --user --upgrade virtualenv

2. ایجاد یک محیط مجازی.

virtualenv --python python3 "venv"
source "venv/bin/activate"
pip install --upgrade pip

3. بسته منتشر شده TensorFlow Federated Python را نصب کنید.

pip install --upgrade tensorflow-federated

3 (جایگزین). بسته شبانه TensorFlow Federated Python را نصب کنید.

pip install --upgrade tensorflow-federated-nightly

4. تست Tensorflow Federated.

python -c "import tensorflow_federated as tff; print(tff.federated_computation(lambda: 'Hello World')())"

بسته TensorFlow Federated Python را از منبع بسازید

ساختن بسته TensorFlow Federated Python از منبع برای شما مفید است:

 • قبل از ارسال یا انتشار این تغییرات ، تغییراتی را در TensorFlow Federated ایجاد کنید و آن تغییرات را در مولفه ای که از TensorFlow Federated استفاده می کند ، آزمایش کنید.
 • از تغییراتی استفاده کنید که به TensorFlow Federated ارسال شده و منتشر نشده است.

1. محیط توسعه پایتون را نصب کنید.

در اوبونتو:

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip # Python 3
sudo pip3 install --user --upgrade virtualenv

در macOS:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
brew update
brew install python # Python 3
sudo pip3 install --user --upgrade virtualenv

2. بازل را نصب کنید.

نصب بازل ، ابزار ساخت مورد استفاده به کامپایل Tensorflow فدرال.

3. مخزن Tensorflow Federated را شبیه سازی کنید.

git clone https://github.com/tensorflow/federated.git
cd "federated"

4. بسته TensorFlow Federated Python را بسازید.

mkdir "/tmp/tensorflow_federated"
bazel run //tensorflow_federated/tools/python_package:build_python_package -- \
  --nightly \
  --output_dir="/tmp/tensorflow_federated"

5. یک پروژه جدید ایجاد کنید.

mkdir "/tmp/project"
cd "/tmp/project"

6. یک محیط مجازی ایجاد کنید.

virtualenv --python python3 "venv"
source "venv/bin/activate"
pip install --upgrade pip

7. بسته TensorFlow Federated Python را نصب کنید.

pip install --upgrade "/tmp/tensorflow_federated/"*".whl"

8. تست Tensorflow Federated.

python -c "import tensorflow_federated as tff; print(tff.federated_computation(lambda: 'Hello World')())"