آموزش های فدراسیون TensorFlow

این مبتنی بر COLAB آموزش شما را از طریق مفاهیم TFF اصلی و رابط های برنامه کاربردی با استفاده از نمونه های عملی به راه رفتن. اسناد مرجع را می توان در یافت راهنماهای TFF .

شروع کار با یادگیری فدرال

شروع به نوشتن محاسبات فدراسیون سفارشی

بهترین شیوه های شبیه سازی

آموزش های متوسط ​​و پیشرفته