حریم خصوصی افتراقی در TFF

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

این آموزش بهترین روش توصیه شده برای مدلهای آموزشی با حریم خصوصی دیفرانسیل سطح کاربر با استفاده از Tensorflow Federated را نشان می دهد. ما در بر الگوریتم DP-SGD استفاده خواهد کرد آبادی و همکاران، "یادگیری عمیق در حریم خصوصی دیفرانسیل" برای سطح کاربر DP در زمینه فدرال اصلاح شده در مکماهان و همکاران، "مدل های یادگیری متفاوت شخصی راجعه زبان" .

حریم خصوصی دیفرانسیل (DP) یک روش پرکاربرد برای محدود کردن و تعیین نشت حریم خصوصی داده های حساس هنگام انجام وظایف یادگیری است. آموزش یک مدل با DP در سطح کاربر تضمین می کند که مدل بعید است اطلاعات مهمی در مورد داده های هر فرد بیاموزد ، اما همچنان (امیدوارم!) می تواند الگوهایی را که در داده های بسیاری از مشتریان وجود دارد ، بیاموزد.

ما یک مدل را روی مجموعه داده های متحد EMNIST آموزش خواهیم داد. یک مبادله ذاتی بین سودمندی و حریم خصوصی وجود دارد ، و ممکن است آموزش مدلی با حریم خصوصی بالا که عملکردی عالی و مدل غیر خصوصی خصوصی داشته باشد ، دشوار باشد. برای مصلحت اندیشی در این آموزش ، ما فقط 100 دور تمرین می کنیم و برخی از کیفیت را فدا می کنیم تا نحوه آموزش با حریم خصوصی بالا را نشان دهیم. اگر از دورهای آموزشی بیشتری استفاده کنیم ، مطمئناً می توانیم یک مدل خصوصی تا حدودی با دقت بیشتر داشته باشیم ، اما نه به اندازه یک مدل آموزش دیده بدون DP.

قبل از اینکه شروع کنیم

ابتدا ، اجازه دهید مطمئن شویم که نوت بوک به پشتیبان متصل است که اجزای مربوطه کامپایل شده است.

!pip install --quiet --upgrade tensorflow_federated_nightly
!pip install --quiet --upgrade nest-asyncio

import nest_asyncio
nest_asyncio.apply()

برخی از واردات ما برای آموزش نیاز داریم. ما استفاده از tensorflow_federated ، چارچوب منبع باز برای یادگیری ماشین و محاسبات دیگر بر روی داده های غیر متمرکز، و همچنین tensorflow_privacy ، کتابخانه منبع باز برای پیاده سازی و تجزیه و تحلیل الگوریتم متفاوت خصوصی در tensorflow.

import collections

import numpy as np
import pandas as pd
import tensorflow as tf
import tensorflow_federated as tff
import tensorflow_privacy as tfp

مثال "Hello World" زیر را اجرا کنید تا مطمئن شوید محیط TFF به درستی تنظیم شده است. اگر آن کار نمی کند، لطفا به مراجعه نصب و راه اندازی راهنمای دستورالعمل.

@tff.federated_computation
def hello_world():
 return 'Hello, World!'

hello_world()
b'Hello, World!'

مجموعه داده های متحد EMNIST را بارگیری و از پیش پردازش کنید.

def get_emnist_dataset():
 emnist_train, emnist_test = tff.simulation.datasets.emnist.load_data(
   only_digits=True)

 def element_fn(element):
  return collections.OrderedDict(
    x=tf.expand_dims(element['pixels'], -1), y=element['label'])

 def preprocess_train_dataset(dataset):
  # Use buffer_size same as the maximum client dataset size,
  # 418 for Federated EMNIST
  return (dataset.map(element_fn)
          .shuffle(buffer_size=418)
          .repeat(1)
          .batch(32, drop_remainder=False))

 def preprocess_test_dataset(dataset):
  return dataset.map(element_fn).batch(128, drop_remainder=False)

 emnist_train = emnist_train.preprocess(preprocess_train_dataset)
 emnist_test = preprocess_test_dataset(
   emnist_test.create_tf_dataset_from_all_clients())
 return emnist_train, emnist_test

train_data, test_data = get_emnist_dataset()

مدل ما را تعریف کنید

def my_model_fn():
 model = tf.keras.models.Sequential([
   tf.keras.layers.Reshape(input_shape=(28, 28, 1), target_shape=(28 * 28,)),
   tf.keras.layers.Dense(200, activation=tf.nn.relu),
   tf.keras.layers.Dense(200, activation=tf.nn.relu),
   tf.keras.layers.Dense(10)])
 return tff.learning.from_keras_model(
   keras_model=model,
   loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
   input_spec=test_data.element_spec,
   metrics=[tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy()])

حساسیت نویز مدل را تعیین کنید.

برای بدست آوردن ضمانتهای DP در سطح کاربر ، باید الگوریتم اساسی میانگین یابی فدرال را به دو طریق تغییر دهیم. اول ، به روزرسانی های مدل مشتریان باید قبل از ارسال به سرور بریده شود و حداکثر نفوذ هر مشتری را محدود کند. ثانیاً ، سرور باید قبل از میانگین گیری ، سر و صدای کافی به مجموع به روزرسانی های کاربر اضافه کند تا بدترین حالت مشتری را مخفی کند.

برای قطع، ما با استفاده از روش قطع تطبیقی از اندرو و همکاران 2021، متفاوت آموزش خصوصی با تطبیقی قطع ، بنابراین هیچ هنجار قطع باید به صراحت تعیین شده است.

افزودن نویز به طور کلی کاربرد مدل را تضعیف می کند ، اما ما می توانیم میزان سر و صدا را در میانگین به روزرسانی در هر دور با دو دستگیره کنترل کنیم: انحراف استاندارد نویز گوسی به جمع اضافه شده و تعداد مشتری در مدل میانگین. استراتژی ما این خواهد بود که ابتدا میزان نویز مدل را با تعداد نسبتاً کمی از مشتریان در هر دور با ضرر قابل قبول برای ابزار مدل تحمل کند. سپس برای آموزش مدل نهایی ، می توان میزان سر و صدا را در مجموع افزایش داد ، در حالی که به طور نسبی تعداد مشتریان در هر دور را افزایش می دهیم (با فرض اینکه مجموعه داده به اندازه کافی بزرگ باشد که تعداد زیادی از مشتریان را در هر دور پشتیبانی کند). بعید است که این امر بر کیفیت مدل تأثیر بسزایی بگذارد ، زیرا تنها اثر آن کاهش واریانس ناشی از نمونه گیری از مشتری است (در واقع ما تأیید خواهیم کرد که در مورد ما اینطور نیست).

برای این منظور ، ابتدا یک سری مدل با 50 مشتری در هر دور ، با افزایش سر و صدا آموزش می دهیم. به طور خاص ، ما "صدا_صدا کننده" را افزایش می دهیم که نسبت انحراف استاندارد نویز به هنجار برش است. از آنجا که ما از برش تطبیقی ​​استفاده می کنیم ، این بدان معنی است که میزان واقعی سر و صدا از دور به دور تغییر می کند.

# Run five clients per thread. Increase this if your runtime is running out of
# memory. Decrease it if you have the resources and want to speed up execution.
tff.backends.native.set_local_python_execution_context(clients_per_thread=5)

total_clients = len(train_data.client_ids)

def train(rounds, noise_multiplier, clients_per_round, data_frame):
 # Using the `dp_aggregator` here turns on differential privacy with adaptive
 # clipping.
 aggregation_factory = tff.learning.model_update_aggregator.dp_aggregator(
   noise_multiplier, clients_per_round)

 # We use Poisson subsampling which gives slightly tighter privacy guarantees
 # compared to having a fixed number of clients per round. The actual number of
 # clients per round is stochastic with mean clients_per_round.
 sampling_prob = clients_per_round / total_clients

 # Build a federated averaging process.
 # Typically a non-adaptive server optimizer is used because the noise in the
 # updates can cause the second moment accumulators to become very large
 # prematurely.
 learning_process = tff.learning.build_federated_averaging_process(
    my_model_fn,
    client_optimizer_fn=lambda: tf.keras.optimizers.SGD(0.01),
    server_optimizer_fn=lambda: tf.keras.optimizers.SGD(1.0, momentum=0.9),
    model_update_aggregation_factory=aggregation_factory)

 eval_process = tff.learning.build_federated_evaluation(my_model_fn)

 # Training loop.
 state = learning_process.initialize()
 for round in range(rounds):
  if round % 5 == 0:
   metrics = eval_process(state.model, [test_data])['eval']
   if round < 25 or round % 25 == 0:
    print(f'Round {round:3d}: {metrics}')
   data_frame = data_frame.append({'Round': round,
                   'NoiseMultiplier': noise_multiplier,
                   **metrics}, ignore_index=True)

  # Sample clients for a round. Note that if your dataset is large and
  # sampling_prob is small, it would be faster to use gap sampling.
  x = np.random.uniform(size=total_clients)
  sampled_clients = [
    train_data.client_ids[i] for i in range(total_clients)
    if x[i] < sampling_prob]
  sampled_train_data = [
    train_data.create_tf_dataset_for_client(client)
    for client in sampled_clients]

  # Use selected clients for update.
  state, metrics = learning_process.next(state, sampled_train_data)

 metrics = eval_process(state.model, [test_data])['eval']
 print(f'Round {rounds:3d}: {metrics}')
 data_frame = data_frame.append({'Round': rounds,
                 'NoiseMultiplier': noise_multiplier,
                 **metrics}, ignore_index=True)

 return data_frame
data_frame = pd.DataFrame()
rounds = 100
clients_per_round = 50

for noise_multiplier in [0.0, 0.5, 0.75, 1.0]:
 print(f'Starting training with noise multiplier: {noise_multiplier}')
 data_frame = train(rounds, noise_multiplier, clients_per_round, data_frame)
 print()
Starting training with noise multiplier: 0.0
Round  0: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.112289384), ('loss', 2.5190482)])
Round  5: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.19075724), ('loss', 2.2449977)])
Round 10: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.18115693), ('loss', 2.163907)])
Round 15: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.49970612), ('loss', 2.01017)])
Round 20: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.5333317), ('loss', 1.8350543)])
Round 25: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.5828517), ('loss', 1.6551636)])
Round 50: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.7352077), ('loss', 0.8700141)])
Round 75: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.7769152), ('loss', 0.6992781)])
Round 100: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.8049814), ('loss', 0.62453026)])

Starting training with noise multiplier: 0.5
Round  0: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.09526841), ('loss', 2.4332638)])
Round  5: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.20128821), ('loss', 2.2664592)])
Round 10: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.35472178), ('loss', 2.130336)])
Round 15: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.5480995), ('loss', 1.9713942)])
Round 20: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.42246276), ('loss', 1.8045483)])
Round 25: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.624902), ('loss', 1.4785467)])
Round 50: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.7265625), ('loss', 0.85801566)])
Round 75: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.77720904), ('loss', 0.70615387)])
Round 100: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.7702537), ('loss', 0.72331005)])

Starting training with noise multiplier: 0.75
Round  0: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.098672606), ('loss', 2.422002)])
Round  5: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.11794671), ('loss', 2.2227976)])
Round 10: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.3208513), ('loss', 2.083766)])
Round 15: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.49752644), ('loss', 1.8728142)])
Round 20: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.5816761), ('loss', 1.6084186)])
Round 25: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.62896746), ('loss', 1.378527)])
Round 50: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.73153406), ('loss', 0.8705139)])
Round 75: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.7789724), ('loss', 0.7113147)])
Round 100: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.70944357), ('loss', 0.89495045)])

Starting training with noise multiplier: 1.0
Round  0: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.12002841), ('loss', 2.60482)])
Round  5: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.104574844), ('loss', 2.3388205)])
Round 10: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.29966694), ('loss', 2.089262)])
Round 15: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.4067398), ('loss', 1.9109797)])
Round 20: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.5123677), ('loss', 1.6472703)])
Round 25: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.56416535), ('loss', 1.4362282)])
Round 50: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.62323666), ('loss', 1.1682972)])
Round 75: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.55968356), ('loss', 1.4779186)])
Round 100: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.382837), ('loss', 1.9680436)])

اکنون می توانیم صحت و ضرر مجموعه اجرا را ارزیابی کنیم.

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

def make_plot(data_frame):
 plt.figure(figsize=(15, 5))

 dff = data_frame.rename(
   columns={'sparse_categorical_accuracy': 'Accuracy', 'loss': 'Loss'})

 plt.subplot(121)
 sns.lineplot(data=dff, x='Round', y='Accuracy', hue='NoiseMultiplier', palette='dark')
 plt.subplot(122)
 sns.lineplot(data=dff, x='Round', y='Loss', hue='NoiseMultiplier', palette='dark')
make_plot(data_frame)

png

به نظر می رسد که با 50 مشتری مورد انتظار در هر دور ، این مدل می تواند ضریب نویز تا 0.5 را بدون افت کیفیت مدل تحمل کند. به نظر می رسد که ضریب نویز 0.75 باعث کمی تخریب مدل شود و 1.0 باعث اختلاف مدل می شود.

معمولاً بین کیفیت مدل و حریم خصوصی یک مبادله وجود دارد. هرچه از سر و صدای بیشتری استفاده کنیم ، می توانیم حریم بیشتری را برای همان مدت زمان آموزش و تعداد مشتریان دریافت کنیم. برعکس ، با سر و صدای کمتر ، ممکن است ما مدل دقیق تری داشته باشیم ، اما برای رسیدن به سطح حریم خصوصی موردنظر خود ، باید در هر دور با مشتریان بیشتری آموزش ببینیم.

با آزمایش بالا ، ممکن است تصمیم بگیریم که مقدار کمی از خرابی مدل در 0.75 قابل قبول است تا مدل نهایی را سریعتر آموزش دهیم ، اما فرض کنید ما می خواهیم با عملکرد مدل 0.5 ضرب سر و صدا مطابقت داشته باشیم.

اکنون می توانیم از توابع tensorflow_privacy برای تعیین تعداد مشتریان مورد انتظار در هر دور برای دستیابی به حریم خصوصی قابل قبول استفاده کنیم. روش استاندارد این است که دلتا را تا حدی کوچکتر از یک نسبت به تعداد رکوردهای موجود در مجموعه داده انتخاب کنید. این مجموعه داده دارای 3383 کاربر آموزشی است ، بنابراین اجازه دهید (2 ، 1e-5) -DP را هدف قرار دهیم.

ما از یک جستجوی دودویی ساده برای تعداد مشتری در هر دور استفاده می کنیم. تابع tensorflow_privacy ما با استفاده از برآورد اپسیلون بر اساس وانگ و همکاران (2018) و میرونوف و همکاران (2019) .

rdp_orders = ([1.25, 1.5, 1.75, 2., 2.25, 2.5, 3., 3.5, 4., 4.5] +
       list(range(5, 64)) + [128, 256, 512])

total_clients = 3383
base_noise_multiplier = 0.5
base_clients_per_round = 50
target_delta = 1e-5
target_eps = 2

def get_epsilon(clients_per_round):
 # If we use this number of clients per round and proportionally
 # scale up the noise multiplier, what epsilon do we achieve?
 q = clients_per_round / total_clients
 noise_multiplier = base_noise_multiplier
 noise_multiplier *= clients_per_round / base_clients_per_round
 rdp = tfp.compute_rdp(
   q, noise_multiplier=noise_multiplier, steps=rounds, orders=rdp_orders)
 eps, _, _ = tfp.get_privacy_spent(rdp_orders, rdp, target_delta=target_delta)
 return clients_per_round, eps, noise_multiplier

def find_needed_clients_per_round():
 hi = get_epsilon(base_clients_per_round)
 if hi[1] < target_eps:
  return hi

 # Grow interval exponentially until target_eps is exceeded.
 while True:
  lo = hi
  hi = get_epsilon(2 * lo[0])
  if hi[1] < target_eps:
   break

 # Binary search.
 while hi[0] - lo[0] > 1:
  mid = get_epsilon((lo[0] + hi[0]) // 2)
  if mid[1] > target_eps:
   lo = mid
  else:
   hi = mid

 return hi

clients_per_round, _, noise_multiplier = find_needed_clients_per_round()
print(f'To get ({target_eps}, {target_delta})-DP, use {clients_per_round} '
   f'clients with noise multiplier {noise_multiplier}.')
To get (2, 1e-05)-DP, use 120 clients with noise multiplier 1.2.

اکنون می توانیم مدل خصوصی نهایی خود را برای انتشار آموزش دهیم.

rounds = 100
noise_multiplier = 1.2
clients_per_round = 120

data_frame = pd.DataFrame()
data_frame = train(rounds, noise_multiplier, clients_per_round, data_frame)

make_plot(data_frame)
Round  0: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.08260678), ('loss', 2.6334999)])
Round  5: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.1492212), ('loss', 2.259542)])
Round 10: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.28847474), ('loss', 2.155699)])
Round 15: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.3989518), ('loss', 2.0156953)])
Round 20: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.5086697), ('loss', 1.8261365)])
Round 25: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.6204692), ('loss', 1.5602393)])
Round 50: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.70008814), ('loss', 0.91155165)])
Round 75: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.78421336), ('loss', 0.6820159)])
Round 100: OrderedDict([('sparse_categorical_accuracy', 0.7955525), ('loss', 0.6585961)])

png

همانطور که می بینیم ، مدل نهایی دارای تلفات و دقت مشابه با مدل آموزش داده شده بدون سر و صدا است ، اما این مدل (2 ، 1e-5) -DP را برآورده می کند.