شبیه سازی با عملکرد بالا با TFF

این آموزش نحوه تنظیم شبیه سازی با عملکرد بالا با TFF را در انواع سناریوهای متداول توضیح می دهد.

TODO (b/134543154): محتوا را پر کنید ، برخی از مواردی که باید در اینجا به آنها اشاره شود:

 • استفاده از GPU ها در تنظیمات تک دستگاه ،
 • راه اندازی چند دستگاه در GCP/GKE ، با و بدون TPU ،
 • ارتباط با پشتیبان های MapReduce مانند ،
 • محدودیت های فعلی و زمان/چگونگی رفع آنها.
مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

قبل از اینکه شروع کنیم

ابتدا مطمئن شوید که نوت بوک شما به پشتیبان متصل است که اجزای مربوطه (از جمله وابستگی های gRPC برای سناریوهای چند دستگاه) کامپایل شده است.

اکنون ، بیایید مثال MNIST را از وب سایت TFF بارگذاری کنیم و تابع Python را که یک حلقه آزمایشی کوچک بر روی گروهی از 10 مشتری اجرا می کند ، اعلام کنیم.

!pip install --quiet --upgrade tensorflow-federated-nightly
!pip install --quiet --upgrade nest-asyncio

import nest_asyncio
nest_asyncio.apply()
import collections
import time

import tensorflow as tf

import tensorflow_federated as tff

source, _ = tff.simulation.datasets.emnist.load_data()


def map_fn(example):
 return collections.OrderedDict(
   x=tf.reshape(example['pixels'], [-1, 784]), y=example['label'])


def client_data(n):
 ds = source.create_tf_dataset_for_client(source.client_ids[n])
 return ds.repeat(10).shuffle(500).batch(20).map(map_fn)


train_data = [client_data(n) for n in range(10)]
element_spec = train_data[0].element_spec


def model_fn():
 model = tf.keras.models.Sequential([
   tf.keras.layers.InputLayer(input_shape=(784,)),
   tf.keras.layers.Dense(units=10, kernel_initializer='zeros'),
   tf.keras.layers.Softmax(),
 ])
 return tff.learning.from_keras_model(
   model,
   input_spec=element_spec,
   loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(),
   metrics=[tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy()])


trainer = tff.learning.build_federated_averaging_process(
  model_fn, client_optimizer_fn=lambda: tf.keras.optimizers.SGD(0.02))


def evaluate(num_rounds=10):
 state = trainer.initialize()
 for _ in range(num_rounds):
  t1 = time.time()
  state, metrics = trainer.next(state, train_data)
  t2 = time.time()
  print('metrics {m}, round time {t:.2f} seconds'.format(
    m=metrics, t=t2 - t1))

شبیه سازی تک ماشینی

در حال حاضر به طور پیش فرض.

evaluate()
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.13858024775981903,loss=3.0073554515838623>, round time 3.59 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.1796296238899231,loss=2.749046802520752>, round time 2.29 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.21656379103660583,loss=2.514779567718506>, round time 2.33 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.2637860178947449,loss=2.312587261199951>, round time 2.06 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.3334362208843231,loss=2.068122386932373>, round time 2.00 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.3737654387950897,loss=1.9268712997436523>, round time 2.42 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.4296296238899231,loss=1.7216310501098633>, round time 2.20 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.4655349850654602,loss=1.6489890813827515>, round time 2.18 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.5048353672027588,loss=1.5485210418701172>, round time 2.16 seconds
metrics <sparse_categorical_accuracy=0.5564814805984497,loss=1.4140453338623047>, round time 2.41 seconds

شبیه سازی چند ماشین در GCP/GKE ، GPU ، TPU و فراتر از آن ...

خیلی زود میاد.