این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

TensorFlow Hub یک کتابخانه برای ماژول های یادگیری ماشین قابل استفاده مجدد است.

 !pip install "tensorflow_hub>=0.6.0"
 !pip install "tensorflow>=2.0.0"

 import tensorflow as tf
 import tensorflow_hub as hub

 module_url = "https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/2"
 embed = hub.KerasLayer(module_url)
 embeddings = embed(["A long sentence.", "single-word",
           "http://example.com"])
 print(embeddings.shape) #(3,128)
TensorFlow Hub یک کتابخانه برای انتشار ، کشف و مصرف بخش های قابل استفاده مجدد از مدل های یادگیری ماشین است. ماژول یک قطعه خود حاوی نمودار TensorFlow است ، به همراه وزن و دارایی های آن ، که می تواند در فرآیندی موسوم به یادگیری انتقال ، در کارهای مختلف مورد استفاده مجدد قرار گیرد. انتقال یادگیری می تواند:
 • آموزش یک مدل با مجموعه داده کوچکتر ،
 • تعمیم را بهبود بخشید ، و
 • آموزش سرعت.