این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

TensorFlow هاب

TensorFlow Hub یک مخزن و کتابخانه باز برای یادگیری مجدد ماشین است. مخزن tfhub.dev بسیاری از مدل های از قبل آموزش دیده را فراهم می کند: تعبیه متن ، مدل های طبقه بندی تصویر ، مدل های TF.js / TFLite و موارد دیگر. مخزن برای مشارکت کنندگان انجمن باز است .

کتابخانه tensorflow_hub شما امکان می دهد تا آنها را در برنامه TensorFlow خود با حداقل مقدار کد بارگیری و استفاده مجدد کنید.

import tensorflow_hub as hub

model = hub.KerasLayer("https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/2")
embeddings = model(["The rain in Spain.", "falls",
          "mainly", "In the plain!"])

print(embeddings.shape) #(4,128)

مراحل بعدی