این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

ناشر شوید

شرایط استفاده از خدمات

با ارائه مدلی برای انتشار ، شما با شرایط خدمات TensorFlow Hub در https: //tfhub.dev/terms موافقت می کنید .

مروری بر روند انتشار

روند کامل انتشار شامل موارد زیر است:

  1. ایجاد مدل (به نحوه صادرات مدل مراجعه کنید )
  2. نوشتن اسناد (به نحوه نوشتن اسناد مدل مراجعه کنید
  3. ایجاد درخواست انتشار (مشاهده نحوه مشارکت )

قالب علامت گذاری مخصوص صفحه ناشر

اسناد ناشر در همان نوع پرونده های مارک داون که در راهنمای مستندات مدل نوشتن شرح داده شده است ، با اندکی تفاوت نحوی ، اعلام می شوند.

مکان صحیح پرونده ناشر در نسخه آزمایشی TensorFlow Hub: tfhub.dev / აქტი / اسناد / <publisher_name> / <publisher_name.md>

به حداقل نمونه اسناد ناشران مراجعه کنید:

# Publisher vtab
Visual Task Adaptation Benchmark

[![Icon URL]](https://storage.googleapis.com/vtab/vtab_logo_120.png)

## VTAB
The Visual Task Adaptation Benchmark (VTAB) is a diverse, realistic and
challenging benchmark to evaluate image representations.

مثال بالا نام ناشر ، شرح مختصری ، مسیر ورود به نماد برای استفاده و اسناد علامت گذاری برای فرم آزاد را مشخص می کند.

راهنمای نام ناشر

نام ناشر شما می تواند نام کاربری GitHub یا نام سازمانی GitHub باشد که مدیریت می کنید.