فرآیند انتشار

شرایط استفاده از خدمات

با ارسال مدلی برای انتشار، با شرایط خدمات TensorFlow Hub در https://tfhub.dev/terms موافقت می کنید .

مروری بر فرآیند انتشار

فرآیند کامل انتشار شامل موارد زیر است:

  1. صدور دارایی مدل برای انتشار (نگاه کنید به نحوه صادرات یک مدل )
  2. نوشتن مستندات صفحه ناشر و مدل (نحوه نوشتن اسناد را ببینید)
  3. ارسال درخواست کشش برای بررسی (نحوه مشارکت را ببینید)