หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

TensorFlow Hub เป็นห้องสมุดสำหรับโมดูลการเรียนรู้ของเครื่องที่สามารถใช้ซ้ำได้

 !pip install "tensorflow_hub>=0.6.0"
 !pip install "tensorflow>=2.0.0"

 import tensorflow as tf
 import tensorflow_hub as hub

 module_url = "https://tfhub.dev/google/nnlm-en-dim128/2"
 embed = hub.KerasLayer(module_url)
 embeddings = embed(["A long sentence.", "single-word",
           "http://example.com"])
 print(embeddings.shape) #(3,128)
TensorFlow Hub เป็นห้องสมุดสำหรับการตีพิมพ์การค้นพบและการใช้ชิ้นส่วนที่ใช้ซ้ำได้ของโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง โมดูล เป็นชิ้นส่วนที่บรรจุในตัวเองของกราฟ TensorFlow พร้อมกับน้ำหนักและสินทรัพย์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในงานต่าง ๆ ในกระบวนการที่เรียกว่าการเรียนรู้การถ่ายโอน โอนการเรียนรู้สามารถ:
 • ฝึกโมเดลด้วยชุดข้อมูลที่เล็กลง
 • ปรับปรุงลักษณะทั่วไปและ
 • เร่งการฝึกอบรม