Tensor.QuantizationParams

Tensor.QuantizationParams کلاس استاتیک عمومی

پارامترهای تعیین میزان که مربوط به جدول، QuantizationParameters ، در فایل طرح TFLite مدل.

از آنجا که در هر کانال تدریج به ورودی و خروجی تانسورها، صدق نمی scale و zero_point هر دو ارزش واحد به جای آرایه می باشد.

برای تانسوری که کوانتیزه نشده است ، مقادیر مقیاس و نقطه صفر هر دو صفر است.

با توجه به مقدار کمی شده q ، مقدار شناور مربوطه f باید:
f = مقیاس * (q - نقطه صفر)

سازندگان عمومی

QuantizationParams (مقیاس شناور، اعضای هیات zeroPoint)
ایجاد یک Tensor.QuantizationParams با scale و zero_point .

روشهای عمومی

شناور
getScale ()
مقدار مقیاس را برمی گرداند.
int
getZeroPoint ()
مقدار نقطه صفر را برمی گرداند.

روشهای موروثی

سازندگان عمومی

QuantizationParams عمومی (مقیاس شناور، اعضای هیات zeroPoint)

ایجاد یک Tensor.QuantizationParams با scale و zero_point .

مولفه های
مقیاس مقدار مقیاس مورد استفاده در کمی سازی
نقطه صفر مقدار نقطه صفر مورد استفاده در کوانتیزاسیون

روشهای عمومی

شناور های عمومی getScale ()

مقدار مقیاس را برمی گرداند.

هیات عمومی getZeroPoint ()

مقدار نقطه صفر را برمی گرداند.