تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

org.tensorflow.lite

کلاسها را برای بارگذاری و اجرای مدلهای TensorFlowLite تعریف می کند.

رابط ها

نماینده بسته بندی برای یک نماینده محلی TensorFlow Lite.

کلاس ها

مترجم کلاس راننده برای استنباط مدل با TensorFlow Lite.
مترجم گزینه ها یک کلاس گزینه برای کنترل رفتار مفسر زمان اجرا.
تنسور یک آرایه چند بعدی تایپ شده که در Tensorflow Lite استفاده می شود.
تنسور پارامترهای تعیین میزان که مربوط به جدول، QuantizationParameters ، در فایل طرح TFLite مدل.
TensorFlowLite روش های کاربردی ثابت برای بارگذاری زمان اجرا TensorFlowLite.

Enums

نوع داده نوع عناصر موجود در TensorFlow Lite Tensor به عنوان enum نشان می دهد.