ComputeSettings.Delegate

فهرست نهایی استاتیک عمومی ComputeSettings.Delegate

گزینه های نمایندگی شتاب دهنده TFLite.

روش های ارثی

مقادیر Enum

ComputeSettings نهایی استاتیک عمومی. GPU را واگذار کنید

ComputeSettings نهایی استاتیک عمومی . NNAPI را واگذار کنید

ComputeSettings نهایی استاتیک عمومی. هیچکدام را واگذار کنید