امضا در TensorFlow Lite

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

TensorFlow Lite از تبدیل مشخصات ورودی/خروجی مدل TensorFlow به مدل‌های TensorFlow Lite پشتیبانی می‌کند. مشخصات ورودی/خروجی را «امضا» می گویند. هنگام ساخت SavedModel یا ایجاد توابع بتن می توان امضاها را مشخص کرد.

Signature ها در TensorFlow Lite ویژگی های زیر را ارائه می دهند:

 • آنها ورودی ها و خروجی های مدل TensorFlow Lite تبدیل شده را با احترام به امضاهای مدل TensorFlow مشخص می کنند.
 • به یک مدل TensorFlow Lite اجازه دهید چندین نقطه ورودی را پشتیبانی کند.

امضا از سه قطعه تشکیل شده است:

 • ورودی ها: برای ورودی ها از نام ورودی در امضا به تانسور ورودی نقشه برداری کنید.
 • خروجی ها: نقشه برای نگاشت خروجی از نام خروجی در امضا به تانسور خروجی.
 • کلید امضا: نامی که نقطه ورودی نمودار را مشخص می کند.

برپایی

import tensorflow as tf

مدل نمونه

فرض کنید ما دو کار داریم، به عنوان مثال، رمزگذاری و رمزگشایی، به عنوان یک مدل TensorFlow:

class Model(tf.Module):

 @tf.function(input_signature=[tf.TensorSpec(shape=[None], dtype=tf.float32)])
 def encode(self, x):
  result = tf.strings.as_string(x)
  return {
     "encoded_result": result
  }

 @tf.function(input_signature=[tf.TensorSpec(shape=[None], dtype=tf.string)])
 def decode(self, x):
  result = tf.strings.to_number(x)
  return {
     "decoded_result": result
  }

از نظر امضا، مدل TensorFlow فوق را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

 • امضا

  • کلید: رمزگذاری
  • ورودی: {"x"}
  • خروجی: {"encoded_result"}
 • امضا

  • کلید: رمزگشایی
  • ورودی: {"x"}
  • خروجی: {"decoded_result"}

تبدیل مدل با امضا

APIهای مبدل TensorFlow Lite اطلاعات امضای فوق را به مدل تبدیل شده TensorFlow Lite می آورند.

این قابلیت تبدیل در همه APIهای مبدل از TensorFlow نسخه 2.7.0 در دسترس است. نمونه کاربردها را ببینید.

از مدل ذخیره شده

model = Model()

# Save the model
SAVED_MODEL_PATH = 'content/saved_models/coding'

tf.saved_model.save(
  model, SAVED_MODEL_PATH,
  signatures={
   'encode': model.encode.get_concrete_function(),
   'decode': model.decode.get_concrete_function()
  })

# Convert the saved model using TFLiteConverter
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_saved_model(SAVED_MODEL_PATH)
converter.target_spec.supported_ops = [
  tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS, # enable TensorFlow Lite ops.
  tf.lite.OpsSet.SELECT_TF_OPS # enable TensorFlow ops.
]
tflite_model = converter.convert()

# Print the signatures from the converted model
interpreter = tf.lite.Interpreter(model_content=tflite_model)
signatures = interpreter.get_signature_list()
print(signatures)
2021-11-15 12:17:48.388332: W tensorflow/python/util/util.cc:368] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
INFO:tensorflow:Assets written to: content/saved_models/coding/assets
2021-11-15 12:17:48.727484: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:363] Ignored output_format.
2021-11-15 12:17:48.727522: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:366] Ignored drop_control_dependency.
WARNING:absl:Buffer deduplication procedure will be skipped when flatbuffer library is not properly loaded
2021-11-15 12:17:48.727529: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:372] Ignored change_concat_input_ranges.
2021-11-15 12:17:48.767576: W tensorflow/compiler/mlir/lite/flatbuffer_export.cc:1891] TFLite interpreter needs to link Flex delegate in order to run the model since it contains the following Select TFop(s):
Flex ops: FlexAsString, FlexStringToNumber
Details:
  tf.AsString(tensor<?xf32>) -> (tensor<?x!tf_type.string>) : {device = "", fill = "", precision = -1 : i64, scientific = false, shortest = false, width = -1 : i64}
  tf.StringToNumber(tensor<?x!tf_type.string>) -> (tensor<?xf32>) : {device = "", out_type = f32}
See instructions: https://www.tensorflow.org/lite/guide/ops_select
{'decode': {'inputs': ['x'], 'outputs': ['decoded_result']}, 'encode': {'inputs': ['x'], 'outputs': ['encoded_result']} }
INFO: Created TensorFlow Lite delegate for select TF ops.
INFO: TfLiteFlexDelegate delegate: 1 nodes delegated out of 1 nodes with 1 partitions.

از مدل کراس

# Generate a Keras model.
keras_model = tf.keras.Sequential(
  [
    tf.keras.layers.Dense(2, input_dim=4, activation='relu', name='x'),
    tf.keras.layers.Dense(1, activation='relu', name='output'),
  ]
)

# Convert the keras model using TFLiteConverter.
# Keras model converter API uses the default signature automatically.
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(keras_model)
tflite_model = converter.convert()

# Print the signatures from the converted model
interpreter = tf.lite.Interpreter(model_content=tflite_model)

signatures = interpreter.get_signature_list()
print(signatures)
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmplhr7j714/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmplhr7j714/assets
2021-11-15 12:17:49.368226: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:363] Ignored output_format.
2021-11-15 12:17:49.368264: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:366] Ignored drop_control_dependency.
WARNING:absl:Buffer deduplication procedure will be skipped when flatbuffer library is not properly loaded
{'serving_default': {'inputs': ['x_input'], 'outputs': ['output']} }

از توابع بتن

model = Model()

# Convert the concrete functions using TFLiteConverter
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_concrete_functions(
  [model.encode.get_concrete_function(),
   model.decode.get_concrete_function()], model)
converter.target_spec.supported_ops = [
  tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS, # enable TensorFlow Lite ops.
  tf.lite.OpsSet.SELECT_TF_OPS # enable TensorFlow ops.
]
tflite_model = converter.convert()

# Print the signatures from the converted model
interpreter = tf.lite.Interpreter(model_content=tflite_model)
signatures = interpreter.get_signature_list()
print(signatures)
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmpc14_l70o/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tmpc14_l70o/assets
2021-11-15 12:17:49.538814: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:363] Ignored output_format.
2021-11-15 12:17:49.538850: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:366] Ignored drop_control_dependency.
WARNING:absl:Buffer deduplication procedure will be skipped when flatbuffer library is not properly loaded
{'decode': {'inputs': ['x'], 'outputs': ['decoded_result']}, 'encode': {'inputs': ['x'], 'outputs': ['encoded_result']} }
2021-11-15 12:17:49.572773: W tensorflow/compiler/mlir/lite/flatbuffer_export.cc:1891] TFLite interpreter needs to link Flex delegate in order to run the model since it contains the following Select TFop(s):
Flex ops: FlexAsString, FlexStringToNumber
Details:
  tf.AsString(tensor<?xf32>) -> (tensor<?x!tf_type.string>) : {device = "", fill = "", precision = -1 : i64, scientific = false, shortest = false, width = -1 : i64}
  tf.StringToNumber(tensor<?x!tf_type.string>) -> (tensor<?xf32>) : {device = "", out_type = f32}
See instructions: https://www.tensorflow.org/lite/guide/ops_select

Signatures را اجرا کنید

API های استنتاج TensorFlow از اجراهای مبتنی بر امضا پشتیبانی می کنند:

 • دسترسی به تانسورهای ورودی/خروجی از طریق نام ورودی ها و خروجی ها که توسط امضا مشخص شده است.
 • اجرای هر نقطه ورودی نمودار به طور جداگانه، با کلید امضا مشخص شده است.
 • پشتیبانی از روش اولیه SavedModel.

پیوندهای زبان جاوا، سی پلاس پلاس و پایتون در حال حاضر در دسترس هستند. نمونه بخش های زیر را ببینید.

جاوا

try (Interpreter interpreter = new Interpreter(file_of_tensorflowlite_model)) {
 // Run encoding signature.
 Map<String, Object> inputs = new HashMap<>();
 inputs.put("x", input);
 Map<String, Object> outputs = new HashMap<>();
 outputs.put("encoded_result", encoded_result);
 interpreter.runSignature(inputs, outputs, "encode");

 // Run decoding signature.
 Map<String, Object> inputs = new HashMap<>();
 inputs.put("x", encoded_result);
 Map<String, Object> outputs = new HashMap<>();
 outputs.put("decoded_result", decoded_result);
 interpreter.runSignature(inputs, outputs, "decode");
}

C++

SignatureRunner* encode_runner =
  interpreter->GetSignatureRunner("encode");
encode_runner->ResizeInputTensor("x", {100});
encode_runner->AllocateTensors();

TfLiteTensor* input_tensor = encode_runner->input_tensor("x");
float* input = input_tensor->data.f;
// Fill `input`.

encode_runner->Invoke();

const TfLiteTensor* output_tensor = encode_runner->output_tensor(
  "encoded_result");
float* output = output_tensor->data.f;
// Access `output`.

پایتون

# Load the TFLite model in TFLite Interpreter
interpreter = tf.lite.Interpreter(model_content=tflite_model)

# Print the signatures from the converted model
signatures = interpreter.get_signature_list()
print('Signature:', signatures)

# encode and decode are callable with input as arguments.
encode = interpreter.get_signature_runner('encode')
decode = interpreter.get_signature_runner('decode')

# 'encoded' and 'decoded' are dictionaries with all outputs from the inference.
input = tf.constant([1, 2, 3], dtype=tf.float32)
print('Input:', input)
encoded = encode(x=input)
print('Encoded result:', encoded)
decoded = decode(x=encoded['encoded_result'])
print('Decoded result:', decoded)
Signature: {'decode': {'inputs': ['x'], 'outputs': ['decoded_result']}, 'encode': {'inputs': ['x'], 'outputs': ['encoded_result']} }
Input: tf.Tensor([1. 2. 3.], shape=(3,), dtype=float32)
Encoded result: {'encoded_result': array([b'1.000000', b'2.000000', b'3.000000'], dtype=object)}
Decoded result: {'decoded_result': array([1., 2., 3.], dtype=float32)}

محدودیت های شناخته شده

 • از آنجایی که مفسر TFLite ایمنی رشته را تضمین نمی کند، اجراکننده های امضا از همان مفسر به طور همزمان اجرا نمی شوند.
 • پشتیبانی از C/iOS/Swift هنوز در دسترس نیست.

به روز رسانی ها

 • نسخه 2.7
  • ویژگی امضای چندگانه پیاده سازی شده است.
  • همه APIهای مبدل از نسخه دو، مدل‌های TensorFlow Lite با امضا را تولید می‌کنند.
 • نسخه 2.5
  • از ویژگی های امضای طریق در دسترس است from_saved_model API مبدل.