مدل سازی گسترش COVID-19 در اروپا و تأثیر مداخلات

دارای مجوز تحت مجوز MIT

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

برای کاهش سرعت گسترش COVID-19 در اوایل سال 2020 ، کشورهای اروپایی مداخلات غیر دارویی مانند تعطیلی مشاغل غیر ضروری ، جدا کردن موارد فردی ، ممنوعیت سفر و اقدامات دیگری را برای تشویق فاصله اجتماعی در پیش گرفتند. تیم پاسخ امپریال کالج COVID-19 در مقاله خود "برآورد تعداد عفونت ها و تأثیر مداخلات غیر دارویی بر COVID-19 در 11 کشور اروپایی" اثر این اقدامات را تجزیه و تحلیل کرد ، مدل اپیدمیولوژیک.

این Colab شامل یک اجرای TensorFlow (TFP) از آن تحلیل است که به صورت زیر سازماندهی شده است:

 • "راه اندازی مدل" مدل اپیدمیولوژیک را برای انتقال بیماری و مرگ و میرهای ناشی از آن ، توزیع قبلی بیزی بر روی پارامترهای مدل و توزیع تعداد مرگ های مشروط به مقادیر پارامتر تعریف می کند.
 • "پیش پردازش داده ها" داده های مربوط به زمان و نوع مداخلات در هر کشور ، تعداد مرگ و میر در طول زمان و میزان مرگ و میر برای افراد آلوده را بارگیری می کند.
 • "استنتاج مدل" مدل سلسله مراتبی بیزی را ایجاد می کند و هامیلتونی مونت کارلو (HMC) را برای نمونه برداری از توزیع خلفی پارامترها اجرا می کند.
 • "نتایج" توزیع پیش بینی خلفی را برای مقادیر مورد علاقه مانند مرگ پیش بینی شده ، و مرگ غیر واقعی در غیاب مداخلات نشان می دهد.

این مقاله شواهدی یافت که نشان می دهد کشورها موفق شده اند تعداد عفونت های جدید منتقل شده توسط هر فرد آلوده را کاهش دهند ($ R_t $) ، اما فواصل معتبر حاوی R_t = 1 $ $ (ارزش بالاتر از آن که اپیدمی همچنان گسترش می یابد) است و برای نتیجه گیری قوی درباره اثربخشی مداخلات زودرس بود. کد Stan برای مقاله در مخزن Github نویسندگان است و این Colab نسخه 2 را بازتولید می کند.

pip3 install -q git+git://github.com/arviz-devs/arviz.git
pip3 install -q tf-nightly tfp-nightly

واردات

1 راه اندازی مدل

1.1 مدل مکانیکی برای عفونت و مرگ و میر

مدل عفونت تعداد عفونت ها را در هر کشور در طول زمان شبیه سازی می کند. داده های ورودی زمان و نوع مداخلات ، تعداد جمعیت و موارد اولیه است. پارامترها تأثیر مداخلات و میزان انتقال بیماری را کنترل می کنند. مدل تعداد مرگ مورد انتظار میزان مرگ و میر را در عفونت های پیش بینی شده اعمال می کند.

مدل عفونت با توزیع فاصله سریال (توزیع در تعداد روز بین آلوده شدن و آلوده کردن شخص دیگری) ، یک جمع آوری از عفونت های روزانه قبلی را انجام می دهد. در هر مرحله زمانی ، تعداد عفونتهای جدید در زمان $ t $، $ n_t $، به عنوان محاسبه می شود

\ start {معادله} \ sum_ {i = 0} ^ {t-1} n_i \ mu_t \ text {p} (\ text {گرفتار شده توسط شخص آلوده در} i | \ text {تازه آلوده در} t) \ \ پایان { معادله} جایی که $ \ mu_t = R_t $ و احتمال شرطی در conv_serial_interval ذخیره شده است ، در زیر تعریف شده است.

مدل مربوط به مرگ های پیش بینی شده ، جمع آوری عفونت های روزانه و توزیع روزهای بین عفونت و مرگ را انجام می دهد. به این معنا که مرگ های پیش بینی شده در روز $ t $ به این ترتیب محاسبه می شود

\ start {معادله} \ sum_ {i = 0} ^ {t-1} n_i \ text {p (مرگ در روز $ t $ | عفونت در روز $ i $)} \ end {معادله} که احتمال شرط در آن ذخیره شده است در conv_fatality_rate ، تعریف شده در زیر.

from tensorflow_probability.python.internal import broadcast_util as bu

def predict_infections(
  intervention_indicators, population, initial_cases, mu, alpha_hier,
  conv_serial_interval, initial_days, total_days):
 """Predict the number of infections by forward-simulation.

 Args:
  intervention_indicators: Binary array of shape
   `[num_countries, total_days, num_interventions]`, in which `1` indicates
   the intervention is active in that country at that time and `0` indicates
   otherwise.
  population: Vector of length `num_countries`. Population of each country.
  initial_cases: Array of shape `[batch_size, num_countries]`. Number of cases
   in each country at the start of the simulation.
  mu: Array of shape `[batch_size, num_countries]`. Initial reproduction rate
   (R_0) by country.
  alpha_hier: Array of shape `[batch_size, num_interventions]` representing
   the effectiveness of interventions.
  conv_serial_interval: Array of shape
   `[total_days - initial_days, total_days]` output from
   `make_conv_serial_interval`. Convolution kernel for serial interval
   distribution.
  initial_days: Integer, number of sequential days to seed infections after
   the 10th death in a country. (N0 in the authors' Stan code.)
  total_days: Integer, number of days of observed data plus days to forecast.
   (N2 in the authors' Stan code.)
 Returns:
  predicted_infections: Array of shape
   `[total_days, batch_size, num_countries]`. (Batched) predicted number of
   infections over time and by country.
 """
 alpha = alpha_hier - tf.cast(np.log(1.05) / 6.0, DTYPE)

 # Multiply the effectiveness of each intervention in each country (alpha)
 # by the indicator variable for whether the intervention was active and sum
 # over interventions, yielding an array of shape
 # [total_days, batch_size, num_countries] that represents the total effectiveness of
 # all interventions in each country on each day (for a batch of data).
 linear_prediction = tf.einsum(
   'ijk,...k->j...i', intervention_indicators, alpha)

 # Adjust the reproduction rate per country downward, according to the
 # effectiveness of the interventions.
 rt = mu * tf.exp(-linear_prediction, name='reproduction_rate')

 # Initialize storage array for daily infections and seed it with initial
 # cases.
 daily_infections = tf.TensorArray(
   dtype=DTYPE, size=total_days, element_shape=initial_cases.shape)
 for i in range(initial_days):
  daily_infections = daily_infections.write(i, initial_cases)

 # Initialize cumulative cases.
 init_cumulative_infections = initial_cases * initial_days

 # Simulate forward for total_days days.
 cond = lambda i, *_: i < total_days
 def body(i, prev_daily_infections, prev_cumulative_infections):
  # The probability distribution over days j that someone infected on day i
  # caught the virus from someone infected on day j.
  p_infected_on_day = tf.gather(
    conv_serial_interval, i - initial_days, axis=0)

  # Multiply p_infected_on_day by the number previous infections each day and
  # by mu, and sum to obtain new infections on day i. Mu is adjusted by
  # the fraction of the population already infected, so that the population
  # size is the upper limit on the number of infections.
  prev_daily_infections_array = prev_daily_infections.stack()
  to_sum = prev_daily_infections_array * bu.left_justified_expand_dims_like(
    p_infected_on_day, prev_daily_infections_array)
  convolution = tf.reduce_sum(to_sum, axis=0)
  rt_adj = (
    (population - prev_cumulative_infections) / population
    ) * tf.gather(rt, i)
  new_infections = rt_adj * convolution

  # Update the prediction array and the cumulative number of infections.
  daily_infections = prev_daily_infections.write(i, new_infections)
  cumulative_infections = prev_cumulative_infections + new_infections
  return i + 1, daily_infections, cumulative_infections

 _, daily_infections_final, last_cumm_sum = tf.while_loop(
   cond, body,
   (initial_days, daily_infections, init_cumulative_infections),
   maximum_iterations=(total_days - initial_days))
 return daily_infections_final.stack()

def predict_deaths(predicted_infections, ifr_noise, conv_fatality_rate):
 """Expected number of reported deaths by country, by day.

 Args:
  predicted_infections: Array of shape
   `[total_days, batch_size, num_countries]` output from
   `predict_infections`.
  ifr_noise: Array of shape `[batch_size, num_countries]`. Noise in Infection
   Fatality Rate (IFR).
  conv_fatality_rate: Array of shape
   `[total_days - 1, total_days, num_countries]`. Convolutional kernel for
   calculating fatalities, output from `make_conv_fatality_rate`.
 Returns:
  predicted_deaths: Array of shape `[total_days, batch_size, num_countries]`.
   (Batched) predicted number of deaths over time and by country.
 """
 # Multiply the number of infections on day j by the probability of death
 # on day i given infection on day j, and sum over j. This yields the expected
 result_remainder = tf.einsum(
   'i...j,kij->k...j', predicted_infections, conv_fatality_rate) * ifr_noise

 # Concatenate the result with a vector of zeros so that the first day is
 # included.
 result_temp = 1e-15 * predicted_infections[:1]
 return tf.concat([result_temp, result_remainder], axis=0)

1.2 مقادیر قبل از پارامتر

در اینجا توزیع قبلی مشترک را بر روی پارامترهای مدل تعریف می کنیم. بسیاری از مقادیر پارامتر مستقل فرض می شوند ، به طوری که مقادیر اول را می توان به صورت زیر بیان کرد:

$ \ text p (\ tau، y، \ psi، \ kappa، \ mu، \ alpha) = \ text p (\ tau) \ text p (y | \ tau) \ text p (\ psi) \ text p ( \ kappa) \ متن p (\ mu | \ kappa) \ متن p (\ alpha) \ متن p (\ epsilon) $

که در آن:

 • $ \ tau $ پارامتر نرخ مشترک توزیع نمایی بر تعداد موارد اولیه در هر کشور است ، $ y = y_1 ، ... y _ {\ text {num_countries}} $.
 • $ \ psi $ یک پارامتر در توزیع دوجمله ای منفی برای تعداد مرگ است.
 • $ \ kappa $ پارامتر مقیاس توزیع HalfNormal در تعداد تولید مثل اولیه در هر کشور است ، $ \ mu = \ mu_1 ، ... ، \ mu _ {\ text {num_countries}} $ (نشانگر تعداد موارد اضافی توسط هر فرد آلوده منتقل می شود).
 • $ \ alpha = \ alpha_1 ، ... ، \ alpha_6 $ اثربخشی هر یک از شش مداخله است.
 • $ \ epsilon $ (پس از کد Stan نویسندگان ، در کد ifr_noise در کد خوانده می شود) در نرخ مرگ و میر آلودگی (IFR) نویز است.

ما این مدل را به صورت توزیع توزیع مشترک TFP ، نوعی توزیع TFP بیان می کنیم که بیان مدل های گرافیکی احتمالی را امکان پذیر می کند.

def make_jd_prior(num_countries, num_interventions):
 return tfd.JointDistributionSequentialAutoBatched([
   # Rate parameter for the distribution of initial cases (tau).
   tfd.Exponential(rate=tf.cast(0.03, DTYPE)),

   # Initial cases for each country.
   lambda tau: tfd.Sample(
     tfd.Exponential(rate=tf.cast(1, DTYPE) / tau),
     sample_shape=num_countries),

   # Parameter in Negative Binomial model for deaths (psi).
   tfd.HalfNormal(scale=tf.cast(5, DTYPE)),

   # Parameter in the distribution over the initial reproduction number, R_0
   # (kappa).
   tfd.HalfNormal(scale=tf.cast(0.5, DTYPE)),

   # Initial reproduction number, R_0, for each country (mu).
   lambda kappa: tfd.Sample(
     tfd.TruncatedNormal(loc=3.28, scale=kappa, low=1e-5, high=1e5),
     sample_shape=num_countries),

   # Impact of interventions (alpha; shared for all countries).
   tfd.Sample(
     tfd.Gamma(tf.cast(0.1667, DTYPE), 1), sample_shape=num_interventions),

   # Multiplicative noise in Infection Fatality Rate.
   tfd.Sample(
     tfd.TruncatedNormal(
       loc=tf.cast(1., DTYPE), scale=0.1, low=1e-5, high=1e5),
       sample_shape=num_countries)
 ])

1.3 احتمال مرگهای مشاهده شده مشروط به مقادیر پارامترها

مدل احتمال $ p (\ text {deaths} | \ tau، y، \ psi، \ kappa، \ mu، \ alpha، \ epsilon) $ را بیان می کند. این مدل از تعداد عفونت ها و مرگ های پیش بینی شده مشروط به پارامترها استفاده می کند و فرض می کند مرگ های واقعی از توزیع دوجمله ای منفی پیروی می کنند.

def make_likelihood_fn(
  intervention_indicators, population, deaths,
  infection_fatality_rate, initial_days, total_days):

 # Create a mask for the initial days of simulated data, as they are not
 # counted in the likelihood.
 observed_deaths = tf.constant(deaths.T[np.newaxis, ...], dtype=DTYPE)
 mask_temp = deaths != -1
 mask_temp[:, :START_DAYS] = False
 observed_deaths_mask = tf.constant(mask_temp.T[np.newaxis, ...])

 conv_serial_interval = make_conv_serial_interval(initial_days, total_days)
 conv_fatality_rate = make_conv_fatality_rate(
   infection_fatality_rate, total_days)

 def likelihood_fn(tau, initial_cases, psi, kappa, mu, alpha_hier, ifr_noise):
  # Run models for infections and expected deaths
  predicted_infections = predict_infections(
    intervention_indicators, population, initial_cases, mu, alpha_hier,
    conv_serial_interval, initial_days, total_days)
  e_deaths_all_countries = predict_deaths(
    predicted_infections, ifr_noise, conv_fatality_rate)

  # Construct the Negative Binomial distribution for deaths by country.
  mu_m = tf.transpose(e_deaths_all_countries, [1, 0, 2])
  psi_m = psi[..., tf.newaxis, tf.newaxis]
  probs = tf.clip_by_value(mu_m / (mu_m + psi_m), 1e-9, 1.)
  likelihood_elementwise = tfd.NegativeBinomial(
    total_count=psi_m, probs=probs).log_prob(observed_deaths)
  return tf.reduce_sum(
    tf.where(observed_deaths_mask,
        likelihood_elementwise,
        tf.zeros_like(likelihood_elementwise)),
    axis=[-2, -1])

 return likelihood_fn

1.4 احتمال مرگ ناشی از عفونت

این بخش توزیع مرگ در روزهای بعد از عفونت را محاسبه می کند. این فرض می کند زمان از عفونت تا مرگ مجموع دو مقدار گاما است که نشان دهنده زمان عفونت تا شروع بیماری و زمان شروع تا مرگ است. توزیع زمان تا مرگ با داده های نرخ مرگ و میر آلودگی از Verity و همکاران ترکیب شده است. (2020) برای محاسبه احتمال مرگ در روزهای پس از عفونت.

def daily_fatality_probability(infection_fatality_rate, total_days):
 """Computes the probability of death `d` days after infection."""

 # Convert from alternative Gamma parametrization and construct distributions
 # for number of days from infection to onset and onset to death.
 concentration1 = tf.cast((1. / 0.86)**2, DTYPE)
 rate1 = concentration1 / 5.1
 concentration2 = tf.cast((1. / 0.45)**2, DTYPE)
 rate2 = concentration2 / 18.8
 infection_to_onset = tfd.Gamma(concentration=concentration1, rate=rate1)
 onset_to_death = tfd.Gamma(concentration=concentration2, rate=rate2)

 # Create empirical distribution for number of days from infection to death.
 inf_to_death_dist = tfd.Empirical(
   infection_to_onset.sample([5e6]) + onset_to_death.sample([5e6]))

 # Subtract the CDF value at day i from the value at day i + 1 to compute the
 # probability of death on day i given infection on day 0, and given that
 # death (not recovery) is the outcome.
 times = np.arange(total_days + 1., dtype=DTYPE) + 0.5
 cdf = inf_to_death_dist.cdf(times).numpy()
 f_before_ifr = cdf[1:] - cdf[:-1]
 # Explicitly set the zeroth value to the empirical cdf at time 1.5, to include
 # the mass between time 0 and time .5.
 f_before_ifr[0] = cdf[1]

 # Multiply the daily fatality rates conditional on infection and eventual
 # death (f_before_ifr) by the infection fatality rates (probability of death
 # given intection) to obtain the probability of death on day i conditional
 # on infection on day 0.
 return infection_fatality_rate[..., np.newaxis] * f_before_ifr

def make_conv_fatality_rate(infection_fatality_rate, total_days):
 """Computes the probability of death on day `i` given infection on day `j`."""
 p_fatal_all_countries = daily_fatality_probability(
   infection_fatality_rate, total_days)

 # Use the probability of death d days after infection in each country
 # to build an array of shape [total_days - 1, total_days, num_countries],
 # where the element [i, j, c] is the probability of death on day i+1 given
 # infection on day j in country c.
 conv_fatality_rate = np.zeros(
   [total_days - 1, total_days, p_fatal_all_countries.shape[0]])
 for n in range(1, total_days):
  conv_fatality_rate[n - 1, 0:n, :] = (
    p_fatal_all_countries[:, n - 1::-1]).T
 return tf.constant(conv_fatality_rate, dtype=DTYPE)

1.5 فاصله سریال

فاصله سریال زمانی بین موارد پی در پی در یک زنجیره انتقال بیماری است و فرض می شود توزیع گاما باشد. ما با استفاده از توزیع فاصله سریال به محاسبه احتمال که یک فرد آلوده در روز $ $ من گرفتار این ویروس از یک فرد قبلا در روز $ J $ (آلوده conv_serial_interval آرگومان به predict_infections ).

def make_conv_serial_interval(initial_days, total_days):
 """Construct the convolutional kernel for infection timing."""

 g = tfd.Gamma(tf.cast(1. / (0.62**2), DTYPE), 1./(6.5*0.62**2))
 g_cdf = g.cdf(np.arange(total_days, dtype=DTYPE))

 # Approximate the probability mass function for the number of days between
 # successive infections.
 serial_interval = g_cdf[1:] - g_cdf[:-1]

 # `conv_serial_interval` is an array of shape
 # [total_days - initial_days, total_days] in which entry [i, j] contains the
 # probability that an individual infected on day i + initial_days caught the
 # virus from someone infected on day j.
 conv_serial_interval = np.zeros([total_days - initial_days, total_days])
 for n in range(initial_days, total_days):
  conv_serial_interval[n - initial_days, 0:n] = serial_interval[n - 1::-1]
 return tf.constant(conv_serial_interval, dtype=DTYPE)

2 پیش پردازش داده ها

COUNTRIES = [
  'Austria',
  'Belgium',
  'Denmark',
  'France',
  'Germany',
  'Italy',
  'Norway',
  'Spain',
  'Sweden',
  'Switzerland',
  'United_Kingdom'
]

2.1 داده های مداخلات واکشی و پیش پردازش

2.2 داده های مورد / مرگ را واکشی کرده و به مداخلات بپیوندید

2.3 نسبت مرگ و میر آلوده و داده های جمعیت را واکشی و پردازش کنید

2.4 داده های خاص کشور را از پیش پردازش کنید

# Model up to 75 days of data for each country, starting 30 days before the
# tenth cumulative death.
START_DAYS = 30
MAX_DAYS = 102
COVARIATE_COLUMNS = any_intervention_list + ['any_intervention']

# Initialize an array for number of deaths.
deaths = -np.ones((num_countries, MAX_DAYS), dtype=DTYPE)

# Assuming every intervention is still inplace in the unobserved future
num_interventions = len(COVARIATE_COLUMNS)
intervention_indicators = np.ones((num_countries, MAX_DAYS, num_interventions))

first_days = {}
for i, c in enumerate(COUNTRIES):
 c_data = data.loc[c]

 # Include data only after 10th death in a country.
 mask = c_data['deaths'].cumsum() >= 10

 # Get the date that the epidemic starts in a country.
 first_day = c_data.index[mask][0] - pd.to_timedelta(START_DAYS, 'days')
 c_data = c_data.truncate(before=first_day)

 # Truncate the data after 28 March 2020 for comparison with Flaxman et al.
 c_data = c_data.truncate(after='2020-03-28')

 c_data = c_data.iloc[:MAX_DAYS]
 days_of_data = c_data.shape[0]
 deaths[i, :days_of_data] = c_data['deaths']
 intervention_indicators[i, :days_of_data] = c_data[
  COVARIATE_COLUMNS].to_numpy()
 first_days[c] = first_day

# Number of sequential days to seed infections after the 10th death in a
# country. (N0 in authors' Stan code.)
INITIAL_DAYS = 6

# Number of days of observed data plus days to forecast. (N2 in authors' Stan
# code.)
TOTAL_DAYS = deaths.shape[1]

3 استنباط مدل

Flaxman و همکاران (2020) از Stan برای نمونه برداری از پارامتر خلفی با Hamiltonian Monte Carlo (HMC) و Sampler بدون چرخش (NUTS) استفاده کرد.

در اینجا ، ما HMC را با انطباق اندازه گام با میانگین دو برابر اعمال می کنیم. ما برای پیش شرط بندی و اولیه سازی از نسخه آزمایشی HMC استفاده می کنیم.

استنباط در عرض چند دقیقه در GPU اجرا می شود.

3.1 قبل و احتمال را برای مدل ایجاد کنید

jd_prior = make_jd_prior(num_countries, num_interventions)
likelihood_fn = make_likelihood_fn(
  intervention_indicators, population_value, deaths,
  infection_fatality_rate, INITIAL_DAYS, TOTAL_DAYS)

3.2 نرم افزار

def get_bijectors_from_samples(samples, unconstraining_bijectors, batch_axes):
 """Fit bijectors to the samples of a distribution.

 This fits a diagonal covariance multivariate Gaussian transformed by the
 `unconstraining_bijectors` to the provided samples. The resultant
 transformation can be used to precondition MCMC and other inference methods.
 """
 state_std = [  
   tf.math.reduce_std(bij.inverse(x), axis=batch_axes)
   for x, bij in zip(samples, unconstraining_bijectors)
 ]
 state_mu = [
   tf.math.reduce_mean(bij.inverse(x), axis=batch_axes)
   for x, bij in zip(samples, unconstraining_bijectors)
 ]
 return [tfb.Chain([cb, tfb.Shift(sh), tfb.Scale(sc)])
     for cb, sh, sc in zip(unconstraining_bijectors, state_mu, state_std)]

def generate_init_state_and_bijectors_from_prior(nchain, unconstraining_bijectors):
 """Creates an initial MCMC state, and bijectors from the prior."""
 prior_samples = jd_prior.sample(4096)

 bijectors = get_bijectors_from_samples(
   prior_samples, unconstraining_bijectors, batch_axes=0)

 init_state = [
  bij(tf.zeros([nchain] + list(s), DTYPE))
  for s, bij in zip(jd_prior.event_shape, bijectors)
 ]

 return init_state, bijectors
@tf.function(autograph=False, experimental_compile=True)
def sample_hmc(
  init_state,
  step_size,
  target_log_prob_fn,
  unconstraining_bijectors,
  num_steps=500,
  burnin=50,
  num_leapfrog_steps=10):

  def trace_fn(_, pkr):
    return {
      'target_log_prob': pkr.inner_results.inner_results.accepted_results.target_log_prob,
      'diverging': ~(pkr.inner_results.inner_results.log_accept_ratio > -1000.),
      'is_accepted': pkr.inner_results.inner_results.is_accepted,
      'step_size': [tf.exp(s) for s in pkr.log_averaging_step],
    }

  hmc = tfp.mcmc.HamiltonianMonteCarlo(
    target_log_prob_fn,
    step_size=step_size,
    num_leapfrog_steps=num_leapfrog_steps)

  hmc = tfp.mcmc.TransformedTransitionKernel(
    inner_kernel=hmc,
    bijector=unconstraining_bijectors)

  hmc = tfp.mcmc.DualAveragingStepSizeAdaptation(
    hmc,
    num_adaptation_steps=int(burnin * 0.8),
    target_accept_prob=0.8,
    decay_rate=0.5)

  # Sampling from the chain.
  return tfp.mcmc.sample_chain(
    num_results=burnin + num_steps,
    current_state=init_state,
    kernel=hmc,
    trace_fn=trace_fn)

3.3 بایکتورهای فضای رویداد را تعریف کنید

HMC در هنگام نمونه برداری از توزیع گاوسی چند متغیره ایزوتروپیک ( Mangoubi & Smith (2017) ) بسیار کارآمد است ، بنابراین اولین قدم پیش شرط سازی تراکم هدف است تا حد امکان شبیه به آن باشد.

اول و مهمترین ، ما متغیرهای محدود (به عنوان مثال ، غیر منفی) را به یک فضای غیرمحدود تبدیل می کنیم ، که HMC به آن نیاز دارد. علاوه بر این ، ما از بیژکتور SinhArcsinh استفاده می کنیم تا سنگینی دم چگالی هدف تبدیل شده را دستکاری کنیم. ما می خواهیم اینها تقریباً به عنوان $ e ^ {- x ^ 2} $ سقوط کنند.

unconstraining_bijectors = [
  tfb.Chain([tfb.Scale(tf.constant(1 / 0.03, DTYPE)), tfb.Softplus(),
        tfb.SinhArcsinh(tailweight=tf.constant(1.85, DTYPE))]), # tau
  tfb.Chain([tfb.Scale(tf.constant(1 / 0.03, DTYPE)), tfb.Softplus(),
        tfb.SinhArcsinh(tailweight=tf.constant(1.85, DTYPE))]), # initial_cases
  tfb.Softplus(), # psi
  tfb.Softplus(), # kappa
  tfb.Softplus(), # mu
  tfb.Chain([tfb.Scale(tf.constant(0.4, DTYPE)), tfb.Softplus(),
        tfb.SinhArcsinh(skewness=tf.constant(-0.2, DTYPE), tailweight=tf.constant(2., DTYPE))]), # alpha
  tfb.Softplus(), # ifr_noise
]

3.4 اجرای آزمایشی HMC

ما ابتدا HMC را با شرط قبلی ، از 0 در فضای تبدیل شده مقداردهی اولیه می کنیم. ما از نمونه های قبلی برای مقداردهی اولیه زنجیره استفاده نمی کنیم زیرا در عمل معمولاً به دلیل عددی ضعیف ، زنجیر گیر می کند.

%%time

nchain = 32

target_log_prob_fn = lambda *x: jd_prior.log_prob(*x) + likelihood_fn(*x)
init_state, bijectors = generate_init_state_and_bijectors_from_prior(nchain, unconstraining_bijectors)

# Each chain gets its own step size.
step_size = [tf.fill([nchain] + [1] * (len(s.shape) - 1), tf.constant(0.01, DTYPE)) for s in init_state]

burnin = 200
num_steps = 100

pilot_samples, pilot_sampler_stat = sample_hmc(
  init_state,
  step_size,
  target_log_prob_fn,
  bijectors,
  num_steps=num_steps,
  burnin=burnin,
  num_leapfrog_steps=10)
CPU times: user 56.8 s, sys: 2.34 s, total: 59.1 s
Wall time: 1min 1s

3.5 نمونه های آزمایشی را تجسم کنید

ما به دنبال زنجیرهای گیر کرده و همگرایی کره چشم هستیم. ما می توانیم تشخیص رسمی را در اینجا انجام دهیم ، اما با توجه به اینکه فقط یک آزمایش آزمایشی است ، این کار خیلی ضروری نیست.

import arviz as az
az.style.use('arviz-darkgrid')
var_name = ['tau', 'initial_cases', 'psi', 'kappa', 'mu', 'alpha', 'ifr_noise']

pilot_with_warmup = {k: np.swapaxes(v.numpy(), 1, 0)
           for k, v in zip(var_name, pilot_samples)}

ما واگرایی ها را در هنگام گرم شدن مشاهده می کنیم ، اساساً به این دلیل که سازگاری با اندازه گام به طور متوسط ​​دوتایی از جستجوی بسیار تهاجمی برای اندازه گام بهینه استفاده می کند. با خاموش شدن سازگاری ، واگرایی ها نیز از بین می روند.

az_trace = az.from_dict(posterior=pilot_with_warmup,
            sample_stats={'diverging': np.swapaxes(pilot_sampler_stat['diverging'].numpy(), 0, 1)})
az.plot_trace(az_trace, combined=True, compact=True, figsize=(12, 8));

png

plt.plot(pilot_sampler_stat['step_size'][0]);

png

3.6 HMC را اجرا کنید

در اصل ما می توانیم از نمونه های آزمایشی برای تجزیه و تحلیل نهایی استفاده کنیم (اگر مدت زمان بیشتری را برای بدست آوردن همگرایی اجرا کنیم) ، اما شروع یک اجرای HMC دیگر که این بار با نمونه های آزمایشی پیش شرط بندی و اولیه می شود ، کمی کارآمدتر است.

%%time

burnin = 50
num_steps = 200

bijectors = get_bijectors_from_samples([s[burnin:] for s in pilot_samples],
                    unconstraining_bijectors=unconstraining_bijectors,
                    batch_axes=(0, 1))

samples, sampler_stat = sample_hmc(
  [s[-1] for s in pilot_samples],
  [s[-1] for s in pilot_sampler_stat['step_size']],
  target_log_prob_fn,
  bijectors,
  num_steps=num_steps,
  burnin=burnin,
  num_leapfrog_steps=20)
CPU times: user 1min 26s, sys: 3.88 s, total: 1min 30s
Wall time: 1min 32s
plt.plot(sampler_stat['step_size'][0]);

png

3.7 نمونه ها را تجسم کنید

import arviz as az
az.style.use('arviz-darkgrid')
var_name = ['tau', 'initial_cases', 'psi', 'kappa', 'mu', 'alpha', 'ifr_noise']

posterior = {k: np.swapaxes(v.numpy()[burnin:], 1, 0)
       for k, v in zip(var_name, samples)}
posterior_with_warmup = {k: np.swapaxes(v.numpy(), 1, 0)
       for k, v in zip(var_name, samples)}

خلاصه زنجیره ها را محاسبه کنید. ما به دنبال ESS بالا و r_hat نزدیک به 1 هستیم.

az.summary(posterior)
az_trace = az.from_dict(posterior=posterior_with_warmup,
            sample_stats={'diverging': np.swapaxes(sampler_stat['diverging'].numpy(), 0, 1)})
az.plot_trace(az_trace, combined=True, compact=True, figsize=(12, 8));

png

نگاهی به توابع همبستگی خودکار در همه ابعاد بسیار آموزنده است. ما به دنبال توابعی هستیم که به سرعت پایین می آیند ، اما نه آنقدر که منفی شوند (این نشان دهنده برخورد طنین HMC است ، که برای ارگودیسیته بد است و می تواند تعصب ایجاد کند).

with az.rc_context(rc={'plot.max_subplots': None}):
 az.plot_autocorr(posterior, combined=True, figsize=(12, 16), textsize=12);

png

4 نتیجه

نمودارهای زیر توزیع پیش بینی خلفی بیش از R_t $ ، تعداد مرگ و میر و تعداد عفونت ها را تحلیل می کند ، شبیه به تجزیه و تحلیل Flaxman و همکاران. (2020)

total_num_samples = np.prod(posterior['mu'].shape[:2])

# Calculate R_t given parameter estimates.
def rt_samples_batched(mu, intervention_indicators, alpha):
 linear_prediction = tf.reduce_sum(
   intervention_indicators * alpha[..., np.newaxis, np.newaxis, :], axis=-1)
 rt_hat = mu[..., tf.newaxis] * tf.exp(-linear_prediction, name='rt')
 return rt_hat

alpha_hat = tf.convert_to_tensor(
  posterior['alpha'].reshape(total_num_samples, posterior['alpha'].shape[-1]))
mu_hat = tf.convert_to_tensor(
  posterior['mu'].reshape(total_num_samples, num_countries))
rt_hat = rt_samples_batched(mu_hat, intervention_indicators, alpha_hat)
sampled_initial_cases = posterior['initial_cases'].reshape(
  total_num_samples, num_countries)
sampled_ifr_noise = posterior['ifr_noise'].reshape(
  total_num_samples, num_countries)
psi_hat = posterior['psi'].reshape([total_num_samples])

conv_serial_interval = make_conv_serial_interval(INITIAL_DAYS, TOTAL_DAYS)
conv_fatality_rate = make_conv_fatality_rate(infection_fatality_rate, TOTAL_DAYS)
pred_hat = predict_infections(
  intervention_indicators, population_value, sampled_initial_cases, mu_hat,
  alpha_hat, conv_serial_interval, INITIAL_DAYS, TOTAL_DAYS)
expected_deaths = predict_deaths(pred_hat, sampled_ifr_noise, conv_fatality_rate)

psi_m = psi_hat[np.newaxis, ..., np.newaxis]
probs = tf.clip_by_value(expected_deaths / (expected_deaths + psi_m), 1e-9, 1.)
predicted_deaths = tfd.NegativeBinomial(
  total_count=psi_m, probs=probs).sample()
# Predict counterfactual infections/deaths in the absence of interventions
no_intervention_infections = predict_infections(
  intervention_indicators,
  population_value,
  sampled_initial_cases,
  mu_hat,
  tf.zeros_like(alpha_hat),
  conv_serial_interval,
  INITIAL_DAYS, TOTAL_DAYS)

no_intervention_expected_deaths = predict_deaths(
  no_intervention_infections, sampled_ifr_noise, conv_fatality_rate)
probs = tf.clip_by_value(
  no_intervention_expected_deaths / (no_intervention_expected_deaths + psi_m),
  1e-9, 1.)
no_intervention_predicted_deaths = tfd.NegativeBinomial(
  total_count=psi_m, probs=probs).sample()

4.1 اثربخشی مداخلات

مشابه شکل 4 Flaxman و همکاران. (2020)

def intervention_effectiveness(alpha):

 alpha_adj = 1. - np.exp(-alpha + np.log(1.05) / 6.)
 alpha_adj_first = (

   1. - np.exp(-alpha - alpha[..., -1:] + np.log(1.05) / 6.))

 fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=[12, 6])
 intervention_perm = [2, 1, 3, 4, 0]
 percentile_vals = [2.5, 97.5]
 jitter = .2

 for ind in range(5):
  first_low, first_high = tfp.stats.percentile(
    alpha_adj_first[..., ind], percentile_vals)
  low, high = tfp.stats.percentile(
    alpha_adj[..., ind], percentile_vals)

  p_ind = intervention_perm[ind]
  ax.hlines(p_ind, low, high, label='Later Intervention', colors='g')
  ax.scatter(alpha_adj[..., ind].mean(), p_ind, color='g')
  ax.hlines(p_ind + jitter, first_low, first_high,
       label='First Intervention', colors='r')
  ax.scatter(alpha_adj_first[..., ind].mean(), p_ind + jitter, color='r')

  if ind == 0:
   plt.legend(loc='lower right')
 ax.set_yticks(range(5))
 ax.set_yticklabels(
   [any_intervention_list[intervention_perm.index(p)] for p in range(5)])
 ax.set_xlim([-0.01, 1.])
 r = fig.patch
 r.set_facecolor('white') 

intervention_effectiveness(alpha_hat)

png

4.2 عفونت ، مرگ و میر و R_t بر اساس کشور

مشابه شکل 2 Flaxman و همکاران. (2020)

png

4.3 تعداد روزانه مرگ پیش بینی شده / پیش بینی شده با و بدون مداخلات

png