شاخص های انصاف

شاخص های عدالت کتابخانه ای است که محاسبه آسان معیارهای عدالت را که معمولاً برای طبقه بندی های باینری و چند طبقه انجام می شود امکان پذیر می کند. با مجموعه ابزار Fairness Indicators می توانید:

 • معیارهای عدالت معمولاً مشخص شده را برای مدل های طبقه بندی محاسبه کنید
 • عملکرد مدل را در زیر گروه ها با یک پایه یا سایر مدل ها مقایسه کنید
 • از فواصل اطمینان برای سطح اختلافات قابل توجه آماری استفاده کنید
 • ارزیابی را از چند آستانه انجام دهید

از شاخص های انصاف از طریق استفاده کنید:

eval_config_pbtxt = """

model_specs {
  label_key: "%s"
}

metrics_specs {
  metrics {
    class_name: "FairnessIndicators"
    config: '{ "thresholds": [0.25, 0.5, 0.75] }'
  }
  metrics {
    class_name: "ExampleCount"
  }
}

slicing_specs {}
slicing_specs {
  feature_keys: "%s"
}

options {
  compute_confidence_intervals { value: False }
  disabled_outputs{values: "analysis"}
}
""" % (LABEL_KEY, GROUP_KEY)

منابع