ขั้นตอนการเรียนรู้

public enum LearningPhase

ค่าที่ระบุขั้นตอนการใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง