Padding

public enum Padding

รูปแบบการบุนวม ใช้โดยการเสริม การบิด และการรวมกลุ่ม

 • รูปแบบการเติมที่ "ถูกต้อง"

  คำประกาศ

  case valid
 • รูปแบบการเติม "เดียวกัน"

  คำประกาศ

  case same
 • คำประกาศ

  public var raw: _Raw.Padding { get }