เลเยอร์

public protocol Layer : Module where Self.Input : Differentiable

เลเยอร์โครงข่ายประสาทเทียม

ประเภทที่สอดคล้องกับ Layer แสดงถึงฟังก์ชันที่แมปอินพุตกับเอาต์พุต อาจมีสถานะภายในที่แสดงด้วยพารามิเตอร์ เช่น เทนเซอร์น้ำหนัก

อินส Layer ซ์เลเยอร์กำหนดวิธี callAsFunction(_:) ที่แตกต่างกันสำหรับการแมปอินพุตกับเอาต์พุต

 • ส่งกลับผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เลเยอร์กับอินพุตที่กำหนด

  คำประกาศ

  @differentiable
  func callAsFunction(_ input: Input) -> Output

  พารามิเตอร์

  input

  อินพุตไปยังเลเยอร์

  ค่าส่งคืน

  ผลลัพธ์.

 • ซึ่งไปข้างหน้า(_:) การใช้งานเริ่มต้น

  การใช้งานเริ่มต้น

  คำประกาศ

  @differentiable
  func forward(_ input: Input) -> Output
 • อนุมาน (จาก :) วิธีการขยาย

  ส่งกลับผลลัพธ์การอนุมานที่ได้รับจากการใช้เลเยอร์กับอินพุตที่กำหนด

  คำประกาศ

  public func inferring(from input: Input) -> Output

  พารามิเตอร์

  input

  อินพุตไปยังเลเยอร์

  ค่าส่งคืน

  ผลลัพธ์ของการอนุมาน

 • แบ็คโพรพาเกเตอร์ วิธีการขยาย

  คำประกาศ

  public typealias Backpropagator = (_ direction: Output.TangentVector)
   -> (layerGradient: TangentVector, inputGradient: Input.TangentVector)
 • AppliedForBackpropagation(ถึง :) วิธีการขยาย

  ส่งคืนเอาต์พุตการอนุมานและฟังก์ชัน backpropagation ที่ได้รับจากการใช้เลเยอร์กับอินพุตที่กำหนด

  คำประกาศ

  public func appliedForBackpropagation(to input: Input)
   -> (output: Output, backpropagator: Backpropagator)

  พารามิเตอร์

  input

  อินพุตไปยังเลเยอร์

  ค่าส่งคืน

  สิ่งอันดับที่มีเอาต์พุตและฟังก์ชัน backpropagation ฟังก์ชัน backpropagation (aka backpropagator) ใช้เวกเตอร์ทิศทางและส่งกลับการไล่ระดับสีที่เลเยอร์และที่อินพุตตามลำดับ

มีให้โดยที่ `อินพุต`: `DifferentiableTensorProtocol`, `Output`: `DifferentiableTensorProtocol`
 • โทรAsFunction(_:) การใช้งานเริ่มต้น

  การใช้งานเริ่มต้น

  คำประกาศ

  @differentiable(wrt: self)
  @differentiable
  public func callAsFunction(_ input: Input) -> Output