รวมกันได้

public protocol Mergeable : AdditiveArithmetic, Differentiable

ประเภทที่มีค่าที่สนับสนุนการดำเนินการไบนารีแบบอนุพันธ์

ใช้โดย BidirectionalRecurrentLayer เป็นข้อกำหนดทั่วไปสำหรับฟังก์ชั่นการผสาน

 • เชื่อมสองค่าเข้าด้วยกัน

  ประกาศ

  @differentiable
  static func concatenate(_ lhs: Self, _ rhs: Self) -> Self
 • บวกค่าสองค่าและสร้างผลรวม

  บันทึก

  การเปลี่ยนชื่อ sum ไป + ผลในความผิดพลาดคอมไพเลอร์เมื่อสอดคล้อง Tensor เพื่อ Mergeable (SR-13229)

  ประกาศ

  @differentiable
  static func sum(_ lhs: Self, _ rhs: Self) -> Self
 • ค่าเฉลี่ยสองค่า

  ประกาศ

  @differentiable
  static func average(_ lhs: Self, _ rhs: Self) -> Self
 • คูณสองค่า

  ประกาศ

  @differentiable
  static func multiply(_ lhs: Self, _ rhs: Self) -> Self
 • สแต็คสองค่า

  ประกาศ

  @differentiable
  static func stack(_ lhs: Self, _ rhs: Self) -> Self