ชุดข้อมูล

@available(*, deprecated, message: "Datasets will be removed in S4TF v0.10. Please use the new Batches API instead.")
@frozen
public struct Dataset<Element> where Element : TensorGroup
extension Dataset: Sequence

แสดงถึงชุดองค์ประกอบที่อาจมีขนาดใหญ่

Dataset สามารถใช้เพื่อแสดงไปป์ไลน์อินพุตเป็นชุดของเทนเซอร์องค์ประกอบ