جریان تنسور:: خدمت:: AspiredVersionPolicy

این یک کلاس انتزاعی است.

#include <aspired_version_policy.h>

رابطی برای خط مشی که برای انتقال نسخه های قابل سرویس دهی در یک جریان قابل سرویس دهی اعمال می شود.

خلاصه

سیاست ها باید کاملاً بدون تابعیت و بی قدرت باشد. درخواست چندین بار از یک خط مشی برای اقدام بعدی، برای یک بردار یکسان از AspiredServableStateSnapshots، باید همان نتیجه را نشان دهد.

اگر برای اجرای یک خط مشی به حالت اضافی نیاز باشد، چنین حالتی باید از طریق AspiredServableStateSnapshots به اشتراک گذاشته شود. بسته به نوع دولت، بیشتر نامزدها به احتمال زیاد برای منشاء و یا ردیابی دولت منابع و یا مهار و مدیریت .

سازندگان و تخریب کنندگان

~AspiredVersionPolicy ()

انواع عمومی

Action {
kLoad ,
kUnload
}
شمارش
اقدامات مختلفی که می تواند توسط یک خط مشی توصیه شود.

توابع عمومی

GetNextAction (const std::vector< AspiredServableStateSnapshot > & all_versions) const =0
virtual optional< ServableAction >
یک بردار از عکس‌های فوری وضعیت همه نسخه‌های یک جریان قابل سرویس‌دهی را می‌گیرد و عملی را برمی‌گرداند که باید برای یک نسخه قابل سرویس‌دهی خاص، بسته به حالت‌های همه نسخه‌ها، انجام شود.

توابع استاتیک محافظت شده

GetHighestAspiredNewServableId (const std::vector< AspiredServableStateSnapshot > & all_versions)
optional< ServableId >
ServableId مورد نظر را با بالاترین نسخه که با وضعیت kNew مطابقت دارد، در صورت وجود، برمی‌گرداند.

سازه ها

tensorflow :: خدمت :: AspiredVersionPolicy :: ServableAction

اکشن و شناسه سرویس‌پذیر مرتبط با آن.

انواع عمومی

عمل

 Action

اقدامات مختلفی که می تواند توسط یک خط مشی توصیه شود.

خواص
kLoad

بار تماس روی قابل سرویس دهی

kUnload

تخلیه بار در سرویس پذیر.

توابع عمومی

GetNextAction

virtual optional< ServableAction > GetNextAction(
  const std::vector< AspiredServableStateSnapshot > & all_versions
) const =0

یک بردار از عکس‌های فوری وضعیت همه نسخه‌های یک جریان قابل سرویس‌دهی را می‌گیرد و عملی را برمی‌گرداند که باید برای یک نسخه قابل سرویس‌دهی خاص، بسته به حالت‌های همه نسخه‌ها، انجام شود.

اگر قرار نیست عملی انجام شود، عملی را برنمی‌گردانیم، به این معنی که جریان قابل سرویس‌دهی به‌روز است.

~AspiredVersionPolicy

virtual  ~AspiredVersionPolicy()=default

توابع استاتیک محافظت شده

GetHighestAspiredNewServableId

optional< ServableId > GetHighestAspiredNewServableId(
  const std::vector< AspiredServableStateSnapshot > & all_versions
)

ServableId مورد نظر را با بالاترین نسخه که با وضعیت kNew مطابقت دارد، در صورت وجود، برمی‌گرداند.