جریان تنسور:: خدمت:: مدیر

این یک کلاس انتزاعی است.

#include <manager.h>

مدیر مسئول برای بارگیری، تخلیه، مراجعه و مدیریت طول عمر از تمام اشیاء Servable از طریق لودر آنها است.

خلاصه

وراثت

مستقیم زیرکلاس های شناخته شده: tensorflow :: خدمت :: AspiredVersionsManager ، tensorflow :: خدمت :: BasicManager ، tensorflow :: خدمت :: CachingManager ، tensorflow :: خدمت :: ServerCore

سازندگان و تخریب کنندگان

~Manager ()

توابع عمومی

GetAvailableServableHandles () const
std::map< ServableId, ServableHandle < T > >
نقشه ای از تمام سرویس های موجود در حال حاضر از یک نوع خاص T را برمی گرداند.
GetServableHandle (const ServableRequest & request, ServableHandle < T > *const handle)
Status
بازده ServableHandle داده ServableRequest .
ListAvailableServableIds () const =0
virtual std::vector< ServableId >
فهرستی از تمام شناسه‌های قابل ارائه در دسترس را دریافت می‌کند، به عنوان مثال

توابع عمومی

GetAvailableServableHandles

std::map< ServableId, ServableHandle< T > > GetAvailableServableHandles() const 

نقشه ای از تمام سرویس های موجود در حال حاضر از یک نوع خاص T را برمی گرداند.

نقشه از شناسه سرویس پذیر تا دسته مربوط به آن است.

مهم: تماس گیرنده نباید به مدت طولانی روی دستگیره ها بماند، زیرا نگه داشتن آن ها بارگیری و تخلیه قابل سرویس را به تاخیر می اندازد.

GetServableHandle

Status GetServableHandle(
  const ServableRequest & request,
  ServableHandle< T > *const handle
)

بازده ServableHandle داده ServableRequest .

اگر چنین سروری در دسترس نباشد، خطا را برمی‌گرداند، به عنوان مثال، هنوز بارگیری نشده است، خاموش/تخلیه شده است، و غیره. تماس‌گیرندگان ممکن است فرض کنند که وضعیت OK یک دسته غیر تهی را نشان می‌دهد.

مهم: تماس گیرنده نباید به مدت طولانی روی دستگیره ها بماند، زیرا نگه داشتن آن ها بارگیری و تخلیه قابل سرویس را به تاخیر می اندازد.

ListAvailableServableIds

virtual std::vector< ServableId > ListAvailableServableIds() const =0

فهرستی از تمام شناسه‌های قابل ارائه در دسترس را دریافت می‌کند، به عنوان مثال

هر یک از اینها را می توان با استفاده از GetServableHandle بازیابی کرد.

~ مدیر

virtual  ~Manager()=default