جریان تنسور:: خدمت:: ServableRequest

#include <manager.h>

یک پرس و جو برای یک شیء قابل سرویس بارگذاری شده خاص.

خلاصه

این درخواست می‌تواند شماره نسخه خاصی را مشخص کند یا به سادگی از اولین یا آخرین نسخه بارگذاری شده استفاده کند.

سازندگان و تخریب کنندگان

ServableRequest ()
ServableRequest (const string & name_in, const optional< int64 > & version_in)

انواع عمومی

AutoVersionPolicy شمارش

صفات عمومی

auto_version_policy = AutoVersionPolicy::kLatest
AutoVersionPolicy
name
string
version
optional< int64 >

توابع استاتیک عمومی

Earliest (const string & name)
FromId (const ServableId & id)
Latest (const string & name)
Specific (const string & name, const int64 version)

توابع عمومی

DebugString () const
string

انواع عمومی

AutoVersionPolicy

 tensorflow::serving::ServableRequest::AutoVersionPolicy

صفات عمومی

auto_version_policy

AutoVersionPolicy tensorflow::serving::ServableRequest::auto_version_policy = AutoVersionPolicy::kLatest

نام

string tensorflow::serving::ServableRequest::name

نسخه

optional< int64 > tensorflow::serving::ServableRequest::version

توابع استاتیک عمومی

اولین

ServableRequest tensorflow::serving::ServableRequest::Earliest(
  const string & name
)

FromId

ServableRequest tensorflow::serving::ServableRequest::FromId(
  const ServableId & id
)

آخرین

ServableRequest tensorflow::serving::ServableRequest::Latest(
  const string & name
)

خاص

ServableRequest tensorflow::serving::ServableRequest::Specific(
  const string & name,
  const int64 version
)

توابع عمومی

DebugString

string tensorflow::serving::ServableRequest::DebugString() const 

ServableRequest

 tensorflow::serving::ServableRequest::ServableRequest()=default

ServableRequest

 tensorflow::serving::ServableRequest::ServableRequest(
  const string & name_in,
  const optional< int64 > & version_in
)