جریان تنسور:: خدمت:: CachingManager:: LoaderFactory

این یک کلاس انتزاعی است.

#include <caching_manager.h>

یک انتزاع برای یک کارخانه لودر برای نگاشت از یک درخواست قابل ارائه به لودر مربوطه.

خلاصه

وراثت

مستقیم زیرکلاس های شناخته شده: tensorflow :: خدمت :: PathPrefixLoaderFactory

سازندگان و تخریب کنندگان

~LoaderFactory ()

توابع عمومی

CreateLoader (const ServableId & servable_id)=0
virtual ServableData< std::unique_ptr< Loader > >
داده های قابل سرویس دهی متشکل از لودر مربوط به server-id را ایجاد می کند.
GetServableVersion (const string & servable_name, ServableRequest::AutoVersionPolicy policy) const =0
virtual int64
نسخه ای مطابق با نام قابل سرویس دهی را برای خط مشی داده شده برمی گرداند.

توابع عمومی

CreateLoader

virtual ServableData< std::unique_ptr< Loader > > CreateLoader(
  const ServableId & servable_id
)=0

داده های قابل سرویس دهی متشکل از لودر مربوط به server-id را ایجاد می کند.

هر گونه خطا را می توان با جاسازی آنها در آیتم ServableData برگشتی گزارش کرد.

GetServableVersion

virtual int64 GetServableVersion(
  const string & servable_name,
  ServableRequest::AutoVersionPolicy policy
) const =0

نسخه ای مطابق با نام قابل سرویس دهی را برای خط مشی داده شده برمی گرداند.

~LoaderFactory

virtual  ~LoaderFactory()=default