جریان تنسور:: خدمت:: PathPrefixLoaderFactory

#include <caching_manager.h>

یک LoaderFactory ساده که به دنبال یک سرویس‌پذیر در مسیری می‌گردد که با الحاق یک پیشوند مسیر ثابت با نام سرویس‌پذیر تشکیل شده است.

خلاصه

فرض بر این است که یک سرویس دهنده معین فقط یک نسخه دارد، یعنی نسخه 0.

وراثت

به ارث برده از: tensorflow :: خدمت :: CachingManager :: LoaderFactory

سازندگان و تخریب کنندگان

PathPrefixLoaderFactory (const string & path_prefix, std::unique_ptr< StoragePathSourceAdapter > adapter)
~PathPrefixLoaderFactory ()

توابع عمومی

CreateLoader (const ServableId & servable_id) override
virtual ServableData< std::unique_ptr< Loader > >
داده های قابل سرویس دهی متشکل از لودر مربوط به server-id را ایجاد می کند.
GetServableVersion (const string & servable_name, ServableRequest::AutoVersionPolicy policy) const override
virtual int64
نسخه ای مطابق با نام قابل سرویس دهی را برای خط مشی داده شده برمی گرداند.

توابع عمومی

CreateLoader

virtual ServableData< std::unique_ptr< Loader > > CreateLoader(
  const ServableId & servable_id
) override

داده های قابل سرویس دهی متشکل از لودر مربوط به server-id را ایجاد می کند.

هر گونه خطا را می توان با جاسازی آنها در آیتم ServableData برگشتی گزارش کرد.

GetServableVersion

virtual int64 GetServableVersion(
  const string & servable_name,
  ServableRequest::AutoVersionPolicy policy
) const override

نسخه ای مطابق با نام قابل سرویس دهی را برای خط مشی داده شده برمی گرداند.

PathPrefixLoaderFactory

 PathPrefixLoaderFactory(
  const string & path_prefix,
  std::unique_ptr< StoragePathSourceAdapter > adapter
)

~PathPrefixLoaderFactory

 ~PathPrefixLoaderFactory() override=default