جریان تنسور:: خدمت:: منبع آداپتور

این یک کلاس انتزاعی است.

#include <source_adapter.h>

انتزاعی برای یک ماژول که تماس های نسخه مورد نظر را با داده هایی از نوع InputType دریافت می کند و آنها را به تماس هایی با داده هایی از نوع OutputType تبدیل می کند.

خلاصه

یک مثال از کاربردهای رایج InputType = StoragePath، OutputType = unique_ptr < لودر >، که در این صورت ماژول "تبدیل" هر مسیر ذخیره سازی ورودی به یک لودر قادر به بارگذاری یک (نوع خاصی از) servable در مسیر است.

SourceAdapter ها معمولاً فاقد وضعیت هستند. با این حال، مانند همه منابع، آنها می توانند وضعیتی را در خود جای دهند که در بین چندین سرویس منتشر شده به اشتراک گذاشته شده است. بحث و گفتگو در مشاهده source.h .

زیر کلاس پیاده سازی عرضه یک پیاده سازی از انطباق () روش مجازی، که یک لیست نسخه servable از InputType به OutputType تبدیل می کند.

مهم: هر کلاس مشتق شده از برگ باید Detach() را در بالای مخرب خود فراخوانی کند. (اسناد و مدارک را ببینید در TargetBase :: جدا () در target.h.) انجام این کار تضمین می کند که هیچ انطباق () تماس در پرواز در طول تخریب متغیرهای عضو هستند.

وراثت

به ارث برده از: TargetBase <InputType>، tensorflow :: خدمت :: منبع <OutputType>
مستقیم زیرکلاس های شناخته شده: tensorflow :: خدمت :: ErrorInjectingSourceAdapter <InputType، OutputType> ، tensorflow :: خدمت :: UnarySourceAdapter <InputType، OutputType>

سازندگان و تخریب کنندگان

~SourceAdapter ()

توابع عمومی

Adapt (const StringPiece servable_name, std::vector< ServableData< InputType >> versions)=0
virtual std::vector< ServableData< OutputType > >
با توجه به درخواست نسخه‌های آرزویی مبتنی بر InputType، یک درخواست مبتنی بر OutputType مربوطه ایجاد می‌کند.
AdaptOneVersion (ServableData< InputType > input)
ServableData< OutputType >
یک مورد داده قابل سرویس را تطبیق می دهد. (اجرا در بالای انطباق () .)
SetAspiredVersions (const StringPiece servable_name, std::vector< ServableData< InputType >> versions) final
void
این روش از نظر اجرا انطباق () ، که زیر کلاس پیاده سازی باید فراهم کند.
SetAspiredVersionsCallback (typename Source < OutputType >:: AspiredVersionsCallback callback) final
void

توابع محافظت شده

SourceAdapter ()=default

توابع عمومی

سازگار شدن

virtual std::vector< ServableData< OutputType > > Adapt(
  const StringPiece servable_name,
  std::vector< ServableData< InputType >> versions
)=0

با توجه به درخواست نسخه‌های آرزویی مبتنی بر InputType، یک درخواست مبتنی بر OutputType مربوطه ایجاد می‌کند.

AdaptOneVersion

ServableData< OutputType > AdaptOneVersion(
  ServableData< InputType > input
)

یک مورد داده قابل سرویس را تطبیق می دهد. (اجرا در بالای انطباق () .)

SetAspiredVersions

void SetAspiredVersions(
  const StringPiece servable_name,
  std::vector< ServableData< InputType >> versions
) final

این روش از نظر اجرا انطباق () ، که زیر کلاس پیاده سازی باید فراهم کند.

SetAspiredVersionsCallback

void SetAspiredVersionsCallback(
  typename Source< OutputType >::AspiredVersionsCallback callback
) final

~SourceAdapter

virtual  ~SourceAdapter() override=0

توابع محافظت شده

منبع آداپتور

 SourceAdapter()=default