przepływ tensorowy:: porcja:: Menedżer buforowania

#include <caching_manager.h>

Menedżer, który zarządza i ładuje serwable na żądanie.

Streszczenie

Po otrzymaniu żądania o nazwę serwowalną i opcjonalną wersję, menedżer sprawdza, czy ma już załadowany żądany serwowalny. Jeśli nie, inicjuje operację ładowania, a następnie obsługuje żądanie.

Menedżer blokuje operację ładowania i zwraca uchwyt, gdy serwable został załadowany lub w przypadku błędu.

Dziedzictwo

Dziedziczy z: tensorflow :: :: Menedżer służąc

Konstruktory i destruktory

~CachingManager ()

Zajęcia z przyjaciółmi

test_util::CachingManagerTestAccess
friend class

Publiczne funkcje statyczne

Create ( Options options, std::unique_ptr< LoaderFactory > loader_factory, std::unique_ptr< CachingManager > *caching_manager)
Status

Funkcje publiczne

GetAvailableUntypedServableHandles () const override
virtual std::map< ServableId, std::unique_ptr< UntypedServableHandle > >
ListAvailableServableIds () const override
virtual std::vector< ServableId >
Pobiera listę wszystkich dostępnych identyfikatorów serwowalnych, tj.

Klasy

tensorflow :: służąc :: CachingManager :: LoaderFactory

Abstrakcja dla fabryki ładującej do mapowania z serwowalnego żądania do odpowiedniego ładowacza.

Struktury

tensorflow :: służąc :: CachingManager :: Opcje

Opcje konfiguracyjne i wtykowym obiekty, które będą wykorzystywane przez CachingManager .

Zajęcia z przyjaciółmi

test_util::CachingManagerTestAccess

friend class test_util::CachingManagerTestAccess

Publiczne funkcje statyczne

Tworzyć

Status Create(
  Options options,
  std::unique_ptr< LoaderFactory > loader_factory,
  std::unique_ptr< CachingManager > *caching_manager
)

Funkcje publiczne

UzyskajAvailableNieopisaneUsługi do obsługi

virtual std::map< ServableId, std::unique_ptr< UntypedServableHandle > > GetAvailableUntypedServableHandles() const override

ListaAvailableServableIds

virtual std::vector< ServableId > ListAvailableServableIds() const override

Pobiera listę wszystkich dostępnych identyfikatorów serwowalnych, tj.

każdy z nich można pobrać za pomocą GetServableHandle.

~Menedżer buforowania

 ~CachingManager() override