przepływ tensorowy:: porcja:: FileSystemStoragePathSource

#include <file_system_storage_path_source.h>

Źródło ścieżki pamięci masowej, które aspiruje do wersji dla danego zestawu obiektów udostępnianych.

Streszczenie

Dla każdego serwable monitoruje podaną ścieżkę bazową systemu plików. Identyfikuje elementy potomne ścieżki podstawowej, których nazwa jest liczbą (np. 123) i emituje ścieżkę odpowiadającą największej liczbie jako pojedynczą aspirowaną wersję serwera. (Aby wykonać monitorowanie systemu plików, używa wątku w tle, który okresowo odpytuje system plików).

Na przykład, jeśli ścieżka bazowa skonfigurowanego serwera to /foo/bar, a sonda systemu plików ujawnia ścieżki potomne /foo/bar/baz, /foo/bar/123 i /foo/bar/456, wywołanie zwrotne aspirowanych wersji jest wywoływana z {456, "/foo/bar/456"}. Jeśli w dowolnym momencie okaże się, że ścieżka podstawowa nie zawiera liczbowych elementów podrzędnych, wywołanie zwrotne aspired-versions jest wywoływane z pustą listą wersji.

Skonfigurowany zestaw servables do monitorowania mogą być aktualizowane w dowolnym momencie poprzez wywołanie UpdateConfig () . Jeśli jakieś servables były obecne w starej konfiguracji, ale nie w nowym, źródło natychmiast Aspire zerowych wersjach dla tego servable (powodując być rozładowywane w Menedżerze że ostatecznie zużywa aspirował-versions połączenia).

Dziedzictwo

Dziedziczy z: tensorflow :: służąc :: Źródło <StoragePath>

Konstruktory i destruktory

~FileSystemStoragePathSource ()

Zajęcia z przyjaciółmi

internal::FileSystemStoragePathSourceTestAccess
friend class

Publiczne funkcje statyczne

Create (const FileSystemStoragePathSourceConfig & config, std::unique_ptr< FileSystemStoragePathSource > *result)
Status

Funkcje publiczne

SetAspiredVersionsCallback ( AspiredVersionsCallback callback) override
virtual void
Dostarcza AspiredVersionsCallback do użycia. Można zadzwonić co najwyżej raz.
UpdateConfig (const FileSystemStoragePathSourceConfig & config)
Status
Dostarcza nową konfigurację do użycia.
config () const
FileSystemStoragePathSourceConfig

Zajęcia z przyjaciółmi

wewnętrzny::FileSystemStoragePathSourceTestAccess

friend class internal::FileSystemStoragePathSourceTestAccess

Publiczne funkcje statyczne

Tworzyć

Status Create(
  const FileSystemStoragePathSourceConfig & config,
  std::unique_ptr< FileSystemStoragePathSource > *result
)

Funkcje publiczne

SetAspiredVersionsCallback

virtual void SetAspiredVersionsCallback(
  AspiredVersionsCallback callback
) override

Dostarcza AspiredVersionsCallback do użycia. Można zadzwonić co najwyżej raz.

Aktualizuj konfigurację

Status UpdateConfig(
  const FileSystemStoragePathSourceConfig & config
)

Dostarcza nową konfigurację do użycia.

Zestaw servables do monitora można zmienić w dowolnym momencie (patrz komentarz do zajęć, aby uzyskać więcej informacji), ale to jest nielegalne, aby zmienić okres odpytywania systemu plików raz SetAspiredVersionsCallback () została wywołana.

konfiguracja

FileSystemStoragePathSourceConfig config() const 

~FileSystemStoragePathSource

 ~FileSystemStoragePathSource() override