جریان تنسور:: خدمت:: ServingSessionWrapper

#include <serving_session.h>

ServingSession که کاری ادامه داده اند یک جلسه داده، و بلوک های تمام تماس های دیگر از اجرای ().

خلاصه

وراثت

به ارث برده از: tensorflow :: خدمت :: ServingSession

سازندگان و تخریب کنندگان

ServingSessionWrapper (std::unique_ptr< Session > wrapped)
~ServingSessionWrapper ()

توابع عمومی

ListDevices (std::vector< DeviceAttributes > *response) override
Status
Run (const std::vector< std::pair< string, Tensor >> & inputs, const std::vector< string > & output_tensor_names, const std::vector< string > & target_node_names, std::vector< Tensor > *outputs) override
Status
Run (const RunOptions & run_options, const std::vector< std::pair< string, Tensor >> & inputs, const std::vector< string > & output_tensor_names, const std::vector< string > & target_node_names, std::vector< Tensor > *outputs, RunMetadata *run_metadata) override
Status
Run (const RunOptions & run_options, const std::vector< std::pair< string, Tensor >> & inputs, const std::vector< string > & output_tensor_names, const std::vector< string > & target_node_names, std::vector< Tensor > *outputs, RunMetadata *run_metadata, const thread::ThreadPoolOptions & thread_pool_options) override
Status

توابع عمومی

ListDevices

Status ListDevices(
 std::vector< DeviceAttributes > *response
) override

اجرا کن

Status Run(
 const std::vector< std::pair< string, Tensor >> & inputs,
 const std::vector< string > & output_tensor_names,
 const std::vector< string > & target_node_names,
 std::vector< Tensor > *outputs
) override

اجرا کن

Status Run(
 const RunOptions & run_options,
 const std::vector< std::pair< string, Tensor >> & inputs,
 const std::vector< string > & output_tensor_names,
 const std::vector< string > & target_node_names,
 std::vector< Tensor > *outputs,
 RunMetadata *run_metadata
) override

اجرا کن

Status Run(
 const RunOptions & run_options,
 const std::vector< std::pair< string, Tensor >> & inputs,
 const std::vector< string > & output_tensor_names,
 const std::vector< string > & target_node_names,
 std::vector< Tensor > *outputs,
 RunMetadata *run_metadata,
 const thread::ThreadPoolOptions & thread_pool_options
) override

ServingSessionWrapper

 ServingSessionWrapper(
 std::unique_ptr< Session > wrapped
)

~ServingSessionWrapper

 ~ServingSessionWrapper() override=default