جریان تنسور:: خدمت:: ServingSession

#include <serving_session.h>

جلسه‌ای که روش‌های تغییر حالت مانند Close() را مسدود می‌کند، در حالی که به Run() برای دسترسی فقط خواندنی اجازه می‌دهد (اجباری نشده است).

خلاصه

مفید برای اجرای Session که قصد دارند فقط خواندنی باشند و فقط Run() را پیاده سازی کنند.

وراثت

ارث می برد از: Session
مستقیم زیرکلاس های شناخته شده: tensorflow :: خدمت :: ServingSessionWrapper

سازندگان و تخریب کنندگان

ServingSession ()
~ServingSession ()

توابع عمومی

Close () final
Status
Create (const GraphDef & graph) final
Status
Extend (const GraphDef & graph) final
Status

توابع عمومی

نزدیک

Status Close() final

ايجاد كردن

Status Create(
  const GraphDef & graph
) final

توسعه دادن، گسترش

Status Extend(
  const GraphDef & graph
) final

ServingSession

 ServingSession()=default

~ServingSession

 ~ServingSession() override=default