เทนเซอร์โฟลว์:: เสิร์ฟ:: แชร์PtrHandle

#include <servable_handle.h>

การดำเนินการของ UntypedServableHandle ใช้ shared_ptr จะทำโทษนับบน พับ ที่เป็นเจ้าของ Servable

สรุป

มรดก

สืบทอดจาก: tensorflow :: การให้บริการ :: UntypedServableHandle

ตัวสร้างและตัวทำลาย

SharedPtrHandle (const ServableId & id, std::shared_ptr< Loader > loader)
~SharedPtrHandle ()

งานสาธารณะ

id () const override
virtual const ServableId &
servable () override
virtual AnyPtr

งานสาธารณะ

แชร์PtrHandle

 SharedPtrHandle(
  const ServableId & id,
  std::shared_ptr< Loader > loader
)

id

virtual const ServableId & id() const override

เสิร์ฟได้

virtual AnyPtr servable() override

~SharedPtrHandle

 ~SharedPtrHandle() override=default