เทนเซอร์โฟลว์:: เสิร์ฟ:: UntypedServableHandle

นี่คือคลาสนามธรรม

#include <servable_handle.h>

จับไม่ใช่ templatized เพื่อ servable ที่ใช้ภายในใน ผู้จัดการ ดึงชนิดลบวัตถุ servable จาก Loader

สรุป

หมายเลขอ้างอิงช่วยให้วัตถุที่อยู่ภายใต้มีชีวิตอยู่ตราบใดที่หมายเลขอ้างอิงยังมีชีวิตอยู่ ฟรอนท์เอนด์ไม่ควรยึดไว้เป็นเวลานาน เนื่องจากการกดค้างไว้อาจทำให้การโหลดซ้ำที่แสดงได้ล่าช้า

มรดก

ตรง Subclasses เป็นที่รู้จัก: tensorflow :: การให้บริการ :: SharedPtrHandle

ตัวสร้างและตัวทำลาย

~UntypedServableHandle ()

งานสาธารณะ

id () const =0
virtual const ServableId &
servable ()=0
virtual AnyPtr

งานสาธารณะ

id

virtual const ServableId & id() const =0

เสิร์ฟได้

virtual AnyPtr servable()=0

~UntypedServableHandle

virtual  ~UntypedServableHandle()=default