جریان تنسور:: خدمت:: SharedPtrHandle

#include <servable_handle.h>

یک پیاده سازی از UntypedServableHandle با استفاده از shared_ptr به انجام REF-شمارش در لودر که صاحب Servable.

خلاصه

وراثت

به ارث برده از: tensorflow :: خدمت :: UntypedServableHandle

سازندگان و تخریب کنندگان

SharedPtrHandle (const ServableId & id, std::shared_ptr< Loader > loader)
~SharedPtrHandle ()

توابع عمومی

id () const override
virtual const ServableId &
servable () override
virtual AnyPtr

توابع عمومی

SharedPtrHandle

 SharedPtrHandle(
  const ServableId & id,
  std::shared_ptr< Loader > loader
)

شناسه

virtual const ServableId & id() const override

قابل خدمت رسانی

virtual AnyPtr servable() override

~SharedPtrHandle

 ~SharedPtrHandle() override=default