جریان تنسور:: خدمت:: UntypedServableHandle

این یک کلاس انتزاعی است.

#include <servable_handle.h>

یک دسته غیر templatized به servable، در داخل استفاده مدیر برای بازیابی یک جسم servable-پاک نوع از لودر .

خلاصه

دسته تا زمانی که دسته زنده است، جسم زیرین را زنده نگه می دارد. قسمت جلویی نباید برای مدت طولانی روی آن بماند، زیرا نگه داشتن آن می تواند بارگذاری مجدد قابل سرویس را به تاخیر بیندازد.

وراثت

مستقیم زیرکلاس های شناخته شده: tensorflow :: خدمت :: SharedPtrHandle

سازندگان و تخریب کنندگان

~UntypedServableHandle ()

توابع عمومی

id () const =0
virtual const ServableId &
servable ()=0
virtual AnyPtr

توابع عمومی

شناسه

virtual const ServableId & id() const =0

قابل خدمت رسانی

virtual AnyPtr servable()=0

~UntypedServableHandle

virtual  ~UntypedServableHandle()=default