przepływ tensorowy:: porcja:: Adapter źródła

To jest klasa abstrakcyjna.

#include <source_adapter.h>

Abstrakcja dla modułu, który odbiera wywołania zwrotne w wersji aspirowanej z danymi typu InputType i konwertuje je na wywołania z danymi typu OutputType.

Streszczenie

Typowym przykładem zastosowania InputType = StoragePath, OutputType = unique_ptr < ładowarki >, w którym to przypadku „modułu” przekształca każdy przychodzące miejsce przechowywania w ładowarce zdolnego do ładowania (szczególny typ) servable oparty na ścieżce.

SourceAdaptery są zazwyczaj bezstanowe. Jednak, podobnie jak w przypadku wszystkich Źródeł, mogą one zawierać stan, który jest dzielony przez wiele emitowanych serwowali. Zobacz dyskusję w source.h .

Podklasy wykonawcze dostarczyć implementację Dostosować () metody wirtualnej, która przekształca servable listę wersji z InputType do OutputType.

WAŻNE: Każda klasa pochodna liścia musi wywołać Detach() w górnej części swojego destruktora. (Patrz dokumentacja TargetBase :: odłączy () w target.h). W ten sposób zapewnia, że nie dostosować () połączenia są w locie podczas niszczenia zmiennych składowych.

Dziedzictwo

Dziedziczy z: TargetBase <InputType>, tensorflow :: służąc :: Źródło <OutputType>
Kierować Znane podklasy: tensorflow :: służąc :: ErrorInjectingSourceAdapter <InputType, OutputType> , tensorflow :: służąc :: UnarySourceAdapter <InputType, OutputType>

Konstruktory i destruktory

~SourceAdapter ()

Funkcje publiczne

Adapt (const StringPiece servable_name, std::vector< ServableData< InputType >> versions)=0
virtual std::vector< ServableData< OutputType > >
Biorąc pod uwagę żądanie aspirowanych wersji oparte na InputType, generuje odpowiednie żądanie oparte na OutputType.
AdaptOneVersion (ServableData< InputType > input)
ServableData< OutputType >
Adaptuje pojedynczy element danych, który można obsłużyć. (Realizowane na szczycie Dostosować () ).
SetAspiredVersions (const StringPiece servable_name, std::vector< ServableData< InputType >> versions) final
void
Metoda ta jest realizowana w zakresie Dostosować () , które muszą dostarczyć podklasa wykonawczych.
SetAspiredVersionsCallback (typename Source < OutputType >:: AspiredVersionsCallback callback) final
void

Funkcje chronione

SourceAdapter ()=default

Funkcje publiczne

Przystosować się

virtual std::vector< ServableData< OutputType > > Adapt(
  const StringPiece servable_name,
  std::vector< ServableData< InputType >> versions
)=0

Biorąc pod uwagę żądanie aspirowanych wersji oparte na InputType, generuje odpowiednie żądanie oparte na OutputType.

Adaptuj jedną wersję

ServableData< OutputType > AdaptOneVersion(
  ServableData< InputType > input
)

Adaptuje pojedynczy element danych, który można obsłużyć. (Realizowane na szczycie Dostosować () ).

SetAspiredWersje

void SetAspiredVersions(
  const StringPiece servable_name,
  std::vector< ServableData< InputType >> versions
) final

Metoda ta jest realizowana w zakresie Dostosować () , które muszą dostarczyć podklasa wykonawczych.

SetAspiredVersionsCallback

void SetAspiredVersionsCallback(
  typename Source< OutputType >::AspiredVersionsCallback callback
) final

~Adapter źródłowy

virtual  ~SourceAdapter() override=0

Funkcje chronione

Adapter źródła

 SourceAdapter()=default