جریان تنسور:: خدمت:: LoaderHarness:: گزینه ها

#include <loader_harness.h>

گزینه برای پیکربندی یک LoaderHarness .

خلاصه

سازندگان و تخریب کنندگان

Options ()

صفات عمومی

error_callback
std::function< void(const ServableId & id , const Status &error)>
یک تابع (اختیاری) برای فراخوانی پس از انتقال به حالت kError.
load_retry_interval_micros = 0
uint64
فاصله، بر حسب میکروثانیه، بین هر بار قابل سرویس دهی مجدد.
max_num_load_retries = 0
uint32
حداکثر تعداد دفعاتی که بعد از اولین شکست، قبل از تسلیم شدن، بارگذاری یک سرویس‌پذیر را دوباره امتحان می‌کنیم.

صفات عمومی

error_callback

std::function< void(const ServableId &id, const Status &error)> tensorflow::serving::LoaderHarness::Options::error_callback

یک تابع (اختیاری) برای فراخوانی پس از انتقال به حالت kError.

load_retry_interval_micros

uint64 tensorflow::serving::LoaderHarness::Options::load_retry_interval_micros = 0

فاصله، بر حسب میکروثانیه، بین هر بار قابل سرویس دهی مجدد.

max_num_load_retries

uint32 tensorflow::serving::LoaderHarness::Options::max_num_load_retries = 0

حداکثر تعداد دفعاتی که بعد از اولین شکست، قبل از تسلیم شدن، بارگذاری یک سرویس‌پذیر را دوباره امتحان می‌کنیم.

توابع عمومی

گزینه ها

 tensorflow::serving::LoaderHarness::Options::Options()