Transfer uczenia się i dostrajania

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

W tym samouczku dowiesz się, jak klasyfikować obrazy kotów i psów, korzystając z transferu uczenia się z wcześniej przeszkolonej sieci.

Wstępnie wytrenowany model to zapisana sieć, która została wcześniej przeszkolona na dużym zestawie danych, zwykle w zadaniu klasyfikacji obrazów na dużą skalę. Możesz użyć wstępnie wytrenowanego modelu bez zmian lub użyć uczenia transferu, aby dostosować ten model do danego zadania.

Intuicja stojąca za uczeniem transferu do klasyfikacji obrazów polega na tym, że jeśli model jest wytrenowany na wystarczająco dużym i ogólnym zestawie danych, model ten będzie skutecznie służył jako ogólny model świata wizualnego. Następnie możesz skorzystać z tych poznanych map funkcji bez konieczności zaczynania od zera, trenując duży model na dużym zestawie danych.

W tym notatniku wypróbujesz dwa sposoby dostosowania przeszkolonego modelu:

 1. Wyodrębnianie cech: Użyj reprezentacji nauczonych przez poprzednią sieć, aby wyodrębnić znaczące cechy z nowych próbek. Po prostu dodajesz nowy klasyfikator, który zostanie przeszkolony od podstaw, na szczycie wstępnie wytrenowanego modelu, aby można było zmienić przeznaczenie map funkcji nauczonych wcześniej dla zestawu danych.

  Nie musisz (ponownie) trenować całego modelu. Podstawowa sieć splotowa zawiera już funkcje, które są ogólnie przydatne do klasyfikowania obrazów. Jednak ostateczna, klasyfikacyjna część wstępnie wytrenowanego modelu jest specyficzna dla pierwotnego zadania klasyfikacji, a następnie jest specyficzna dla zestawu klas, na których model został przeszkolony.

 2. Dostrajanie: Odblokuj kilka górnych warstw zamrożonej podstawy modelu i wspólnie trenuj zarówno nowo dodane warstwy klasyfikatora, jak i ostatnie warstwy modelu podstawowego. To pozwala nam „dostroić” reprezentacje cech wyższego rzędu w modelu podstawowym, aby były bardziej odpowiednie dla konkretnego zadania.

Będziesz postępować zgodnie z ogólnym przepływem pracy uczenia maszynowego.

 1. Zbadaj i zrozum dane
 2. Zbuduj potok wejściowy, w tym przypadku za pomocą Keras ImageDataGenerator
 3. Skomponuj model
  • Załaduj do wstępnie wytrenowanego modelu podstawowego (i wstępnie wytrenowanych ciężarów)
  • Ułóż warstwy klasyfikacyjne na wierzchu
 4. Trenuj modelkę
 5. Oceń model
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import os
import tensorflow as tf

Wstępne przetwarzanie danych

Pobieranie danych

W tym samouczku użyjesz zestawu danych zawierającego kilka tysięcy zdjęć kotów i psów. Pobierz i rozpakuj plik zip zawierający obrazy, a następnie utwórz zestaw tf.data.Dataset na potrzeby uczenia i sprawdzania poprawności za pomocą narzędzia tf.keras.utils.image_dataset_from_directory . Więcej informacji na temat ładowania obrazów znajdziesz w tym samouczku .

_URL = 'https://storage.googleapis.com/mledu-datasets/cats_and_dogs_filtered.zip'
path_to_zip = tf.keras.utils.get_file('cats_and_dogs.zip', origin=_URL, extract=True)
PATH = os.path.join(os.path.dirname(path_to_zip), 'cats_and_dogs_filtered')

train_dir = os.path.join(PATH, 'train')
validation_dir = os.path.join(PATH, 'validation')

BATCH_SIZE = 32
IMG_SIZE = (160, 160)

train_dataset = tf.keras.utils.image_dataset_from_directory(train_dir,
                              shuffle=True,
                              batch_size=BATCH_SIZE,
                              image_size=IMG_SIZE)
Downloading data from https://storage.googleapis.com/mledu-datasets/cats_and_dogs_filtered.zip
68608000/68606236 [==============================] - 1s 0us/step
68616192/68606236 [==============================] - 1s 0us/step
Found 2000 files belonging to 2 classes.
validation_dataset = tf.keras.utils.image_dataset_from_directory(validation_dir,
                                 shuffle=True,
                                 batch_size=BATCH_SIZE,
                                 image_size=IMG_SIZE)
Found 1000 files belonging to 2 classes.

Pokaż pierwsze dziewięć obrazów i etykiet z zestawu szkoleniowego:

class_names = train_dataset.class_names

plt.figure(figsize=(10, 10))
for images, labels in train_dataset.take(1):
 for i in range(9):
  ax = plt.subplot(3, 3, i + 1)
  plt.imshow(images[i].numpy().astype("uint8"))
  plt.title(class_names[labels[i]])
  plt.axis("off")

png

Ponieważ oryginalny zestaw danych nie zawiera zestawu testowego, utworzysz go. Aby to zrobić, określ, ile partii danych jest dostępnych w zestawie walidacyjnym, używając tf.data.experimental.cardinality , a następnie przenieś 20% z nich do zestawu testowego.

val_batches = tf.data.experimental.cardinality(validation_dataset)
test_dataset = validation_dataset.take(val_batches // 5)
validation_dataset = validation_dataset.skip(val_batches // 5)
print('Number of validation batches: %d' % tf.data.experimental.cardinality(validation_dataset))
print('Number of test batches: %d' % tf.data.experimental.cardinality(test_dataset))
Number of validation batches: 26
Number of test batches: 6

Skonfiguruj zbiór danych pod kątem wydajności

Użyj buforowanego pobierania z wyprzedzeniem, aby załadować obrazy z dysku bez blokowania operacji we/wy. Aby dowiedzieć się więcej o tej metodzie, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym wydajności danych .

AUTOTUNE = tf.data.AUTOTUNE

train_dataset = train_dataset.prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)
validation_dataset = validation_dataset.prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)
test_dataset = test_dataset.prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)

Użyj rozszerzenia danych

Jeśli nie masz dużego zestawu danych obrazu, dobrą praktyką jest sztuczne wprowadzenie różnorodności próbek przez zastosowanie losowych, ale realistycznych przekształceń do obrazów szkoleniowych, takich jak obracanie i odwracanie w poziomie. Pomaga to wyeksponować model na różne aspekty danych uczących i zmniejszyć nadmierne dopasowanie . Więcej informacji na temat rozszerzania danych znajdziesz w tym samouczku .

data_augmentation = tf.keras.Sequential([
 tf.keras.layers.RandomFlip('horizontal'),
 tf.keras.layers.RandomRotation(0.2),
])

Zastosujmy wielokrotnie te warstwy do tego samego obrazu i zobaczmy wynik.

for image, _ in train_dataset.take(1):
 plt.figure(figsize=(10, 10))
 first_image = image[0]
 for i in range(9):
  ax = plt.subplot(3, 3, i + 1)
  augmented_image = data_augmentation(tf.expand_dims(first_image, 0))
  plt.imshow(augmented_image[0] / 255)
  plt.axis('off')

png

Przeskaluj wartości pikseli

Za chwilę pobierzesz tf.keras.applications.MobileNetV2 do użytku jako model podstawowy. Ten model oczekuje wartości pikseli w [-1, 1] , ale w tym momencie wartości pikseli na zdjęciach są w [0, 255] . Aby je przeskalować, użyj metody wstępnego przetwarzania dołączonej do modelu.

preprocess_input = tf.keras.applications.mobilenet_v2.preprocess_input
rescale = tf.keras.layers.Rescaling(1./127.5, offset=-1)

Utwórz model bazowy ze wstępnie wytrenowanych convnetów

Stworzysz model bazowy z modelu MobileNet V2 opracowanego w Google. Jest to wstępnie przeszkolone w zestawie danych ImageNet, dużym zestawie danych składającym się z 1,4 mln obrazów i 1000 klas. ImageNet to zbiór danych szkoleniowych z zakresu badań naukowych z szeroką gamą kategorii, takich jak jackfruit i syringe . Ta baza wiedzy pomoże nam sklasyfikować koty i psy z naszego konkretnego zbioru danych.

Najpierw musisz wybrać, której warstwy MobileNet V2 użyjesz do ekstrakcji funkcji. Ostatnia warstwa klasyfikacji (na górze, ponieważ większość diagramów modeli uczenia maszynowego przebiega od dołu do góry) nie jest zbyt użyteczna. Zamiast tego zastosujesz powszechną praktykę polegającą na poleganiu na ostatniej warstwie przed operacją spłaszczania. Warstwa ta nazywana jest „warstwą wąskiego gardła”. Cechy warstwy wąskiego gardła zachowują większą ogólność w porównaniu z warstwą końcową/górną.

Najpierw utwórz instancję modelu MobileNet V2 z fabrycznie załadowanymi wagami wyszkolonymi w ImageNet. Określając argument include_top=False , ładujesz sieć, która nie zawiera warstw klasyfikacji u góry, co jest idealnym rozwiązaniem do wyodrębniania funkcji.

# Create the base model from the pre-trained model MobileNet V2
IMG_SHAPE = IMG_SIZE + (3,)
base_model = tf.keras.applications.MobileNetV2(input_shape=IMG_SHAPE,
                        include_top=False,
                        weights='imagenet')
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/keras-applications/mobilenet_v2/mobilenet_v2_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels_1.0_160_no_top.h5
9412608/9406464 [==============================] - 0s 0us/step
9420800/9406464 [==============================] - 0s 0us/step

Ten ekstraktor funkcji konwertuje każdy obraz o wymiarach 160x160x3 na blok funkcji o 5x5x1280 . Zobaczmy, co robi z przykładową partią obrazów:

image_batch, label_batch = next(iter(train_dataset))
feature_batch = base_model(image_batch)
print(feature_batch.shape)
(32, 5, 5, 1280)

Ekstrakcja funkcji

W tym kroku zamrozisz splotową bazę utworzoną z poprzedniego kroku i wykorzystasz ją jako ekstraktor cech. Dodatkowo dodajesz do niego klasyfikator i trenujesz klasyfikator najwyższego poziomu.

Zamroź splotową bazę

Ważne jest, aby zamrozić splotową bazę przed skompilowaniem i wytrenowaniem modelu. Zamrożenie (poprzez ustawienie layer.trainable = False) zapobiega aktualizowaniu wag w danej warstwie podczas treningu. trainable V2 ma wiele warstw, więc ustawienie flagi, którą można trenować dla całego modelu, na Fałsz, zamrozi je wszystkie.

base_model.trainable = False

Ważna uwaga na temat warstw normalizacji wsadowej

Wiele modeli zawiera warstwy tf.keras.layers.BatchNormalization . Ta warstwa jest szczególnym przypadkiem i należy podjąć środki ostrożności w kontekście dostrajania, jak pokazano w dalszej części tego samouczka.

Po ustawieniu layer.trainable = False , warstwa BatchNormalization będzie działać w trybie wnioskowania i nie będzie aktualizować statystyk średniej i wariancji.

Po odblokowaniu modelu, który zawiera warstwy BatchNormalization w celu dostrojenia, należy zachować warstwy BatchNormalization w trybie wnioskowania, przekazując training = False podczas wywoływania modelu podstawowego. W przeciwnym razie aktualizacje zastosowane do wag, których nie można wyszkolić, zniszczą to, czego nauczył się model.

Więcej informacji można znaleźć w przewodniku edukacyjnym Transfer .

# Let's take a look at the base model architecture
base_model.summary()
Model: "mobilenetv2_1.00_160"
__________________________________________________________________________________________________
 Layer (type)          Output Shape     Param #   Connected to           
==================================================================================================
 input_1 (InputLayer)      [(None, 160, 160, 3 0      []                
                )]                                
                                                 
 Conv1 (Conv2D)         (None, 80, 80, 32)  864     ['input_1[0][0]']        
                                                 
 bn_Conv1 (BatchNormalization) (None, 80, 80, 32)  128     ['Conv1[0][0]']         
                                                 
 Conv1_relu (ReLU)       (None, 80, 80, 32)  0      ['bn_Conv1[0][0]']        
                                                 
 expanded_conv_depthwise (Depth (None, 80, 80, 32) 288     ['Conv1_relu[0][0]']       
 wiseConv2D)                                           
                                                 
 expanded_conv_depthwise_BN (Ba (None, 80, 80, 32) 128     ['expanded_conv_depthwise[0][0]']
 tchNormalization)                                        
                                                 
 expanded_conv_depthwise_relu ( (None, 80, 80, 32) 0      ['expanded_conv_depthwise_BN[0][0
 ReLU)                              ]']               
                                                 
 expanded_conv_project (Conv2D) (None, 80, 80, 16) 512     ['expanded_conv_depthwise_relu[0]
                                 [0]']              
                                                 
 expanded_conv_project_BN (Batc (None, 80, 80, 16) 64     ['expanded_conv_project[0][0]'] 
 hNormalization)                                         
                                                 
 block_1_expand (Conv2D)    (None, 80, 80, 96)  1536    ['expanded_conv_project_BN[0][0]'
                                 ]                
                                                 
 block_1_expand_BN (BatchNormal (None, 80, 80, 96) 384     ['block_1_expand[0][0]']     
 ization)                                             
                                                 
 block_1_expand_relu (ReLU)   (None, 80, 80, 96)  0      ['block_1_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_1_pad (ZeroPadding2D)  (None, 81, 81, 96)  0      ['block_1_expand_relu[0][0]']  
                                                 
 block_1_depthwise (DepthwiseCo (None, 40, 40, 96) 864     ['block_1_pad[0][0]']      
 nv2D)                                              
                                                 
 block_1_depthwise_BN (BatchNor (None, 40, 40, 96) 384     ['block_1_depthwise[0][0]']   
 malization)                                           
                                                 
 block_1_depthwise_relu (ReLU) (None, 40, 40, 96)  0      ['block_1_depthwise_BN[0][0]']  
                                                 
 block_1_project (Conv2D)    (None, 40, 40, 24)  2304    ['block_1_depthwise_relu[0][0]'] 
                                                 
 block_1_project_BN (BatchNorma (None, 40, 40, 24) 96     ['block_1_project[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_2_expand (Conv2D)    (None, 40, 40, 144) 3456    ['block_1_project_BN[0][0]']   
                                                 
 block_2_expand_BN (BatchNormal (None, 40, 40, 144) 576    ['block_2_expand[0][0]']     
 ization)                                             
                                                 
 block_2_expand_relu (ReLU)   (None, 40, 40, 144) 0      ['block_2_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_2_depthwise (DepthwiseCo (None, 40, 40, 144) 1296    ['block_2_expand_relu[0][0]']  
 nv2D)                                              
                                                 
 block_2_depthwise_BN (BatchNor (None, 40, 40, 144) 576    ['block_2_depthwise[0][0]']   
 malization)                                           
                                                 
 block_2_depthwise_relu (ReLU) (None, 40, 40, 144) 0      ['block_2_depthwise_BN[0][0]']  
                                                 
 block_2_project (Conv2D)    (None, 40, 40, 24)  3456    ['block_2_depthwise_relu[0][0]'] 
                                                 
 block_2_project_BN (BatchNorma (None, 40, 40, 24) 96     ['block_2_project[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_2_add (Add)       (None, 40, 40, 24)  0      ['block_1_project_BN[0][0]',   
                                 'block_2_project_BN[0][0]']   
                                                 
 block_3_expand (Conv2D)    (None, 40, 40, 144) 3456    ['block_2_add[0][0]']      
                                                 
 block_3_expand_BN (BatchNormal (None, 40, 40, 144) 576    ['block_3_expand[0][0]']     
 ization)                                             
                                                 
 block_3_expand_relu (ReLU)   (None, 40, 40, 144) 0      ['block_3_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_3_pad (ZeroPadding2D)  (None, 41, 41, 144) 0      ['block_3_expand_relu[0][0]']  
                                                 
 block_3_depthwise (DepthwiseCo (None, 20, 20, 144) 1296    ['block_3_pad[0][0]']      
 nv2D)                                              
                                                 
 block_3_depthwise_BN (BatchNor (None, 20, 20, 144) 576    ['block_3_depthwise[0][0]']   
 malization)                                           
                                                 
 block_3_depthwise_relu (ReLU) (None, 20, 20, 144) 0      ['block_3_depthwise_BN[0][0]']  
                                                 
 block_3_project (Conv2D)    (None, 20, 20, 32)  4608    ['block_3_depthwise_relu[0][0]'] 
                                                 
 block_3_project_BN (BatchNorma (None, 20, 20, 32) 128     ['block_3_project[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_4_expand (Conv2D)    (None, 20, 20, 192) 6144    ['block_3_project_BN[0][0]']   
                                                 
 block_4_expand_BN (BatchNormal (None, 20, 20, 192) 768    ['block_4_expand[0][0]']     
 ization)                                             
                                                 
 block_4_expand_relu (ReLU)   (None, 20, 20, 192) 0      ['block_4_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_4_depthwise (DepthwiseCo (None, 20, 20, 192) 1728    ['block_4_expand_relu[0][0]']  
 nv2D)                                              
                                                 
 block_4_depthwise_BN (BatchNor (None, 20, 20, 192) 768    ['block_4_depthwise[0][0]']   
 malization)                                           
                                                 
 block_4_depthwise_relu (ReLU) (None, 20, 20, 192) 0      ['block_4_depthwise_BN[0][0]']  
                                                 
 block_4_project (Conv2D)    (None, 20, 20, 32)  6144    ['block_4_depthwise_relu[0][0]'] 
                                                 
 block_4_project_BN (BatchNorma (None, 20, 20, 32) 128     ['block_4_project[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_4_add (Add)       (None, 20, 20, 32)  0      ['block_3_project_BN[0][0]',   
                                 'block_4_project_BN[0][0]']   
                                                 
 block_5_expand (Conv2D)    (None, 20, 20, 192) 6144    ['block_4_add[0][0]']      
                                                 
 block_5_expand_BN (BatchNormal (None, 20, 20, 192) 768    ['block_5_expand[0][0]']     
 ization)                                             
                                                 
 block_5_expand_relu (ReLU)   (None, 20, 20, 192) 0      ['block_5_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_5_depthwise (DepthwiseCo (None, 20, 20, 192) 1728    ['block_5_expand_relu[0][0]']  
 nv2D)                                              
                                                 
 block_5_depthwise_BN (BatchNor (None, 20, 20, 192) 768    ['block_5_depthwise[0][0]']   
 malization)                                           
                                                 
 block_5_depthwise_relu (ReLU) (None, 20, 20, 192) 0      ['block_5_depthwise_BN[0][0]']  
                                                 
 block_5_project (Conv2D)    (None, 20, 20, 32)  6144    ['block_5_depthwise_relu[0][0]'] 
                                                 
 block_5_project_BN (BatchNorma (None, 20, 20, 32) 128     ['block_5_project[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_5_add (Add)       (None, 20, 20, 32)  0      ['block_4_add[0][0]',      
                                 'block_5_project_BN[0][0]']   
                                                 
 block_6_expand (Conv2D)    (None, 20, 20, 192) 6144    ['block_5_add[0][0]']      
                                                 
 block_6_expand_BN (BatchNormal (None, 20, 20, 192) 768    ['block_6_expand[0][0]']     
 ization)                                             
                                                 
 block_6_expand_relu (ReLU)   (None, 20, 20, 192) 0      ['block_6_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_6_pad (ZeroPadding2D)  (None, 21, 21, 192) 0      ['block_6_expand_relu[0][0]']  
                                                 
 block_6_depthwise (DepthwiseCo (None, 10, 10, 192) 1728    ['block_6_pad[0][0]']      
 nv2D)                                              
                                                 
 block_6_depthwise_BN (BatchNor (None, 10, 10, 192) 768    ['block_6_depthwise[0][0]']   
 malization)                                           
                                                 
 block_6_depthwise_relu (ReLU) (None, 10, 10, 192) 0      ['block_6_depthwise_BN[0][0]']  
                                                 
 block_6_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 64)  12288    ['block_6_depthwise_relu[0][0]'] 
                                                 
 block_6_project_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 64) 256     ['block_6_project[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_7_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 384) 24576    ['block_6_project_BN[0][0]']   
                                                 
 block_7_expand_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 384) 1536    ['block_7_expand[0][0]']     
 ization)                                             
                                                 
 block_7_expand_relu (ReLU)   (None, 10, 10, 384) 0      ['block_7_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_7_depthwise (DepthwiseCo (None, 10, 10, 384) 3456    ['block_7_expand_relu[0][0]']  
 nv2D)                                              
                                                 
 block_7_depthwise_BN (BatchNor (None, 10, 10, 384) 1536    ['block_7_depthwise[0][0]']   
 malization)                                           
                                                 
 block_7_depthwise_relu (ReLU) (None, 10, 10, 384) 0      ['block_7_depthwise_BN[0][0]']  
                                                 
 block_7_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 64)  24576    ['block_7_depthwise_relu[0][0]'] 
                                                 
 block_7_project_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 64) 256     ['block_7_project[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_7_add (Add)       (None, 10, 10, 64)  0      ['block_6_project_BN[0][0]',   
                                 'block_7_project_BN[0][0]']   
                                                 
 block_8_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 384) 24576    ['block_7_add[0][0]']      
                                                 
 block_8_expand_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 384) 1536    ['block_8_expand[0][0]']     
 ization)                                             
                                                 
 block_8_expand_relu (ReLU)   (None, 10, 10, 384) 0      ['block_8_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_8_depthwise (DepthwiseCo (None, 10, 10, 384) 3456    ['block_8_expand_relu[0][0]']  
 nv2D)                                              
                                                 
 block_8_depthwise_BN (BatchNor (None, 10, 10, 384) 1536    ['block_8_depthwise[0][0]']   
 malization)                                           
                                                 
 block_8_depthwise_relu (ReLU) (None, 10, 10, 384) 0      ['block_8_depthwise_BN[0][0]']  
                                                 
 block_8_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 64)  24576    ['block_8_depthwise_relu[0][0]'] 
                                                 
 block_8_project_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 64) 256     ['block_8_project[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_8_add (Add)       (None, 10, 10, 64)  0      ['block_7_add[0][0]',      
                                 'block_8_project_BN[0][0]']   
                                                 
 block_9_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 384) 24576    ['block_8_add[0][0]']      
                                                 
 block_9_expand_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 384) 1536    ['block_9_expand[0][0]']     
 ization)                                             
                                                 
 block_9_expand_relu (ReLU)   (None, 10, 10, 384) 0      ['block_9_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_9_depthwise (DepthwiseCo (None, 10, 10, 384) 3456    ['block_9_expand_relu[0][0]']  
 nv2D)                                              
                                                 
 block_9_depthwise_BN (BatchNor (None, 10, 10, 384) 1536    ['block_9_depthwise[0][0]']   
 malization)                                           
                                                 
 block_9_depthwise_relu (ReLU) (None, 10, 10, 384) 0      ['block_9_depthwise_BN[0][0]']  
                                                 
 block_9_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 64)  24576    ['block_9_depthwise_relu[0][0]'] 
                                                 
 block_9_project_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 64) 256     ['block_9_project[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_9_add (Add)       (None, 10, 10, 64)  0      ['block_8_add[0][0]',      
                                 'block_9_project_BN[0][0]']   
                                                 
 block_10_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 384) 24576    ['block_9_add[0][0]']      
                                                 
 block_10_expand_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 384) 1536    ['block_10_expand[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_10_expand_relu (ReLU)  (None, 10, 10, 384) 0      ['block_10_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_10_depthwise (DepthwiseC (None, 10, 10, 384) 3456    ['block_10_expand_relu[0][0]']  
 onv2D)                                              
                                                 
 block_10_depthwise_BN (BatchNo (None, 10, 10, 384) 1536    ['block_10_depthwise[0][0]']   
 rmalization)                                           
                                                 
 block_10_depthwise_relu (ReLU) (None, 10, 10, 384) 0     ['block_10_depthwise_BN[0][0]'] 
                                                 
 block_10_project (Conv2D)   (None, 10, 10, 96)  36864    ['block_10_depthwise_relu[0][0]']
                                                 
 block_10_project_BN (BatchNorm (None, 10, 10, 96) 384     ['block_10_project[0][0]']    
 alization)                                            
                                                 
 block_11_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 576) 55296    ['block_10_project_BN[0][0]']  
                                                 
 block_11_expand_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 576) 2304    ['block_11_expand[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_11_expand_relu (ReLU)  (None, 10, 10, 576) 0      ['block_11_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_11_depthwise (DepthwiseC (None, 10, 10, 576) 5184    ['block_11_expand_relu[0][0]']  
 onv2D)                                              
                                                 
 block_11_depthwise_BN (BatchNo (None, 10, 10, 576) 2304    ['block_11_depthwise[0][0]']   
 rmalization)                                           
                                                 
 block_11_depthwise_relu (ReLU) (None, 10, 10, 576) 0     ['block_11_depthwise_BN[0][0]'] 
                                                 
 block_11_project (Conv2D)   (None, 10, 10, 96)  55296    ['block_11_depthwise_relu[0][0]']
                                                 
 block_11_project_BN (BatchNorm (None, 10, 10, 96) 384     ['block_11_project[0][0]']    
 alization)                                            
                                                 
 block_11_add (Add)       (None, 10, 10, 96)  0      ['block_10_project_BN[0][0]',  
                                 'block_11_project_BN[0][0]']  
                                                 
 block_12_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 576) 55296    ['block_11_add[0][0]']      
                                                 
 block_12_expand_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 576) 2304    ['block_12_expand[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_12_expand_relu (ReLU)  (None, 10, 10, 576) 0      ['block_12_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_12_depthwise (DepthwiseC (None, 10, 10, 576) 5184    ['block_12_expand_relu[0][0]']  
 onv2D)                                              
                                                 
 block_12_depthwise_BN (BatchNo (None, 10, 10, 576) 2304    ['block_12_depthwise[0][0]']   
 rmalization)                                           
                                                 
 block_12_depthwise_relu (ReLU) (None, 10, 10, 576) 0     ['block_12_depthwise_BN[0][0]'] 
                                                 
 block_12_project (Conv2D)   (None, 10, 10, 96)  55296    ['block_12_depthwise_relu[0][0]']
                                                 
 block_12_project_BN (BatchNorm (None, 10, 10, 96) 384     ['block_12_project[0][0]']    
 alization)                                            
                                                 
 block_12_add (Add)       (None, 10, 10, 96)  0      ['block_11_add[0][0]',      
                                 'block_12_project_BN[0][0]']  
                                                 
 block_13_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 576) 55296    ['block_12_add[0][0]']      
                                                 
 block_13_expand_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 576) 2304    ['block_13_expand[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_13_expand_relu (ReLU)  (None, 10, 10, 576) 0      ['block_13_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_13_pad (ZeroPadding2D)  (None, 11, 11, 576) 0      ['block_13_expand_relu[0][0]']  
                                                 
 block_13_depthwise (DepthwiseC (None, 5, 5, 576)  5184    ['block_13_pad[0][0]']      
 onv2D)                                              
                                                 
 block_13_depthwise_BN (BatchNo (None, 5, 5, 576)  2304    ['block_13_depthwise[0][0]']   
 rmalization)                                           
                                                 
 block_13_depthwise_relu (ReLU) (None, 5, 5, 576)  0      ['block_13_depthwise_BN[0][0]'] 
                                                 
 block_13_project (Conv2D)   (None, 5, 5, 160)  92160    ['block_13_depthwise_relu[0][0]']
                                                 
 block_13_project_BN (BatchNorm (None, 5, 5, 160)  640     ['block_13_project[0][0]']    
 alization)                                            
                                                 
 block_14_expand (Conv2D)    (None, 5, 5, 960)  153600   ['block_13_project_BN[0][0]']  
                                                 
 block_14_expand_BN (BatchNorma (None, 5, 5, 960)  3840    ['block_14_expand[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_14_expand_relu (ReLU)  (None, 5, 5, 960)  0      ['block_14_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_14_depthwise (DepthwiseC (None, 5, 5, 960)  8640    ['block_14_expand_relu[0][0]']  
 onv2D)                                              
                                                 
 block_14_depthwise_BN (BatchNo (None, 5, 5, 960)  3840    ['block_14_depthwise[0][0]']   
 rmalization)                                           
                                                 
 block_14_depthwise_relu (ReLU) (None, 5, 5, 960)  0      ['block_14_depthwise_BN[0][0]'] 
                                                 
 block_14_project (Conv2D)   (None, 5, 5, 160)  153600   ['block_14_depthwise_relu[0][0]']
                                                 
 block_14_project_BN (BatchNorm (None, 5, 5, 160)  640     ['block_14_project[0][0]']    
 alization)                                            
                                                 
 block_14_add (Add)       (None, 5, 5, 160)  0      ['block_13_project_BN[0][0]',  
                                 'block_14_project_BN[0][0]']  
                                                 
 block_15_expand (Conv2D)    (None, 5, 5, 960)  153600   ['block_14_add[0][0]']      
                                                 
 block_15_expand_BN (BatchNorma (None, 5, 5, 960)  3840    ['block_15_expand[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_15_expand_relu (ReLU)  (None, 5, 5, 960)  0      ['block_15_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_15_depthwise (DepthwiseC (None, 5, 5, 960)  8640    ['block_15_expand_relu[0][0]']  
 onv2D)                                              
                                                 
 block_15_depthwise_BN (BatchNo (None, 5, 5, 960)  3840    ['block_15_depthwise[0][0]']   
 rmalization)                                           
                                                 
 block_15_depthwise_relu (ReLU) (None, 5, 5, 960)  0      ['block_15_depthwise_BN[0][0]'] 
                                                 
 block_15_project (Conv2D)   (None, 5, 5, 160)  153600   ['block_15_depthwise_relu[0][0]']
                                                 
 block_15_project_BN (BatchNorm (None, 5, 5, 160)  640     ['block_15_project[0][0]']    
 alization)                                            
                                                 
 block_15_add (Add)       (None, 5, 5, 160)  0      ['block_14_add[0][0]',      
                                 'block_15_project_BN[0][0]']  
                                                 
 block_16_expand (Conv2D)    (None, 5, 5, 960)  153600   ['block_15_add[0][0]']      
                                                 
 block_16_expand_BN (BatchNorma (None, 5, 5, 960)  3840    ['block_16_expand[0][0]']    
 lization)                                            
                                                 
 block_16_expand_relu (ReLU)  (None, 5, 5, 960)  0      ['block_16_expand_BN[0][0]']   
                                                 
 block_16_depthwise (DepthwiseC (None, 5, 5, 960)  8640    ['block_16_expand_relu[0][0]']  
 onv2D)                                              
                                                 
 block_16_depthwise_BN (BatchNo (None, 5, 5, 960)  3840    ['block_16_depthwise[0][0]']   
 rmalization)                                           
                                                 
 block_16_depthwise_relu (ReLU) (None, 5, 5, 960)  0      ['block_16_depthwise_BN[0][0]'] 
                                                 
 block_16_project (Conv2D)   (None, 5, 5, 320)  307200   ['block_16_depthwise_relu[0][0]']
                                                 
 block_16_project_BN (BatchNorm (None, 5, 5, 320)  1280    ['block_16_project[0][0]']    
 alization)                                            
                                                 
 Conv_1 (Conv2D)        (None, 5, 5, 1280)  409600   ['block_16_project_BN[0][0]']  
                                                 
 Conv_1_bn (BatchNormalization) (None, 5, 5, 1280) 5120    ['Conv_1[0][0]']         
                                                 
 out_relu (ReLU)        (None, 5, 5, 1280)  0      ['Conv_1_bn[0][0]']       
                                                 
==================================================================================================
Total params: 2,257,984
Trainable params: 0
Non-trainable params: 2,257,984
__________________________________________________________________________________________________

Dodaj nagłówek klasyfikacji

Aby wygenerować prognozy z bloku obiektów, uśrednij przestrzenne lokalizacje przestrzenne 5x5 , używając warstwy tf.keras.layers.GlobalAveragePooling2D do konwersji obiektów do pojedynczego wektora 1280-elementowego na obraz.

global_average_layer = tf.keras.layers.GlobalAveragePooling2D()
feature_batch_average = global_average_layer(feature_batch)
print(feature_batch_average.shape)
(32, 1280)

Zastosuj warstwę tf.keras.layers.Dense , aby przekonwertować te funkcje na pojedynczą prognozę na obraz. Nie potrzebujesz tutaj funkcji aktywacji, ponieważ ta prognoza będzie traktowana jako logit lub surowa wartość prognozy. Liczby dodatnie przewidują klasę 1, liczby ujemne przewidują klasę 0.

prediction_layer = tf.keras.layers.Dense(1)
prediction_batch = prediction_layer(feature_batch_average)
print(prediction_batch.shape)
(32, 1)

Zbuduj model, łącząc ze sobą warstwy rozszerzania danych, skalowania, base_model i ekstrakcji cech za pomocą interfejsu Keras Functional API . Jak wcześniej wspomniano, użyj training=False , ponieważ nasz model zawiera warstwę BatchNormalization .

inputs = tf.keras.Input(shape=(160, 160, 3))
x = data_augmentation(inputs)
x = preprocess_input(x)
x = base_model(x, training=False)
x = global_average_layer(x)
x = tf.keras.layers.Dropout(0.2)(x)
outputs = prediction_layer(x)
model = tf.keras.Model(inputs, outputs)

Skompiluj model

Skompiluj model przed uczeniem go. Ponieważ istnieją dwie klasy, użyj straty tf.keras.losses.BinaryCrossentropy z from_logits=True , ponieważ model zapewnia wyjście liniowe.

base_learning_rate = 0.0001
model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=base_learning_rate),
       loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=['accuracy'])
model.summary()
Model: "model"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 input_2 (InputLayer)    [(None, 160, 160, 3)]   0     
                                 
 sequential (Sequential)   (None, 160, 160, 3)    0     
                                 
 tf.math.truediv (TFOpLambda (None, 160, 160, 3)   0     
 )                                
                                 
 tf.math.subtract (TFOpLambd (None, 160, 160, 3)   0     
 a)                               
                                 
 mobilenetv2_1.00_160 (Funct (None, 5, 5, 1280)    2257984  
 ional)                             
                                 
 global_average_pooling2d (G (None, 1280)       0     
 lobalAveragePooling2D)                     
                                 
 dropout (Dropout)      (None, 1280)       0     
                                 
 dense (Dense)        (None, 1)         1281   
                                 
=================================================================
Total params: 2,259,265
Trainable params: 1,281
Non-trainable params: 2,257,984
_________________________________________________________________

2,5 miliona parametrów w MobileNet jest zamrożonych, ale w warstwie Dense jest 1,2 tysiąca parametrów, które można trenować. Są one podzielone między dwa obiekty tf.Variable , wagi i odchylenia.

len(model.trainable_variables)
2

Trenuj modelkę

Po treningu przez 10 epok powinieneś zobaczyć ~94% dokładności na zbiorze walidacyjnym.

initial_epochs = 10

loss0, accuracy0 = model.evaluate(validation_dataset)
26/26 [==============================] - 2s 16ms/step - loss: 0.7428 - accuracy: 0.5186
print("initial loss: {:.2f}".format(loss0))
print("initial accuracy: {:.2f}".format(accuracy0))
initial loss: 0.74
initial accuracy: 0.52
history = model.fit(train_dataset,
          epochs=initial_epochs,
          validation_data=validation_dataset)
Epoch 1/10
63/63 [==============================] - 4s 23ms/step - loss: 0.6804 - accuracy: 0.5680 - val_loss: 0.4981 - val_accuracy: 0.7054
Epoch 2/10
63/63 [==============================] - 1s 22ms/step - loss: 0.5044 - accuracy: 0.7170 - val_loss: 0.3598 - val_accuracy: 0.8144
Epoch 3/10
63/63 [==============================] - 1s 21ms/step - loss: 0.4109 - accuracy: 0.7845 - val_loss: 0.2810 - val_accuracy: 0.8861
Epoch 4/10
63/63 [==============================] - 1s 21ms/step - loss: 0.3285 - accuracy: 0.8445 - val_loss: 0.2256 - val_accuracy: 0.9208
Epoch 5/10
63/63 [==============================] - 1s 21ms/step - loss: 0.3108 - accuracy: 0.8555 - val_loss: 0.1986 - val_accuracy: 0.9307
Epoch 6/10
63/63 [==============================] - 1s 21ms/step - loss: 0.2659 - accuracy: 0.8855 - val_loss: 0.1703 - val_accuracy: 0.9418
Epoch 7/10
63/63 [==============================] - 1s 21ms/step - loss: 0.2459 - accuracy: 0.8935 - val_loss: 0.1495 - val_accuracy: 0.9517
Epoch 8/10
63/63 [==============================] - 1s 21ms/step - loss: 0.2315 - accuracy: 0.8950 - val_loss: 0.1454 - val_accuracy: 0.9542
Epoch 9/10
63/63 [==============================] - 1s 21ms/step - loss: 0.2204 - accuracy: 0.9030 - val_loss: 0.1326 - val_accuracy: 0.9592
Epoch 10/10
63/63 [==============================] - 1s 21ms/step - loss: 0.2180 - accuracy: 0.9115 - val_loss: 0.1215 - val_accuracy: 0.9604

Krzywe uczenia się

Rzućmy okiem na krzywe uczenia się dokładności/utraty uczenia i walidacji podczas korzystania z modelu podstawowego MobileNetV2 jako ekstraktora funkcji stałych.

acc = history.history['accuracy']
val_acc = history.history['val_accuracy']

loss = history.history['loss']
val_loss = history.history['val_loss']

plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(acc, label='Training Accuracy')
plt.plot(val_acc, label='Validation Accuracy')
plt.legend(loc='lower right')
plt.ylabel('Accuracy')
plt.ylim([min(plt.ylim()),1])
plt.title('Training and Validation Accuracy')

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(loss, label='Training Loss')
plt.plot(val_loss, label='Validation Loss')
plt.legend(loc='upper right')
plt.ylabel('Cross Entropy')
plt.ylim([0,1.0])
plt.title('Training and Validation Loss')
plt.xlabel('epoch')
plt.show()

png

W mniejszym stopniu dzieje się tak również dlatego, że metryki uczące podają średnią dla epoki, podczas gdy metryki walidacji są oceniane po epoce, więc metryki walidacji widzą model, który trenował nieco dłużej.

Strojenie

W eksperymencie z wyodrębnianiem funkcji trenowałeś tylko kilka warstw na modelu podstawowym MobileNetV2. Wagi wstępnie wytrenowanej sieci nie były aktualizowane podczas treningu.

Jednym ze sposobów na dalsze zwiększenie wydajności jest trenowanie (lub „dostrajanie”) ciężarów górnych warstw wstępnie wytrenowanego modelu wraz z treningiem dodanego klasyfikatora. Proces uczenia wymusi dostosowanie wag z ogólnych map cech do cech związanych konkretnie ze zbiorem danych.

Ponadto powinieneś spróbować dostroić niewielką liczbę górnych warstw, a nie cały model MobileNet. W większości sieci konwolucyjnych im wyżej znajduje się warstwa, tym jest ona bardziej wyspecjalizowana. Kilka pierwszych warstw uczy się bardzo prostych i ogólnych funkcji, które można uogólnić na prawie wszystkie rodzaje obrazów. Im wyższy poziom, funkcje są coraz bardziej specyficzne dla zestawu danych, na którym model został przeszkolony. Celem dostrajania jest dostosowanie tych wyspecjalizowanych funkcji do pracy z nowym zestawem danych, a nie zastępowanie ogólnego uczenia się.

Odmroź górne warstwy modelu

Wszystko, co musisz zrobić, to odblokować model base_model i ustawić dolne warstwy tak, aby nie można ich było trenować. Następnie należy ponownie skompilować model (konieczne, aby te zmiany zaczęły obowiązywać) i wznowić szkolenie.

base_model.trainable = True
# Let's take a look to see how many layers are in the base model
print("Number of layers in the base model: ", len(base_model.layers))

# Fine-tune from this layer onwards
fine_tune_at = 100

# Freeze all the layers before the `fine_tune_at` layer
for layer in base_model.layers[:fine_tune_at]:
 layer.trainable = False
Number of layers in the base model: 154

Skompiluj model

Ponieważ trenujesz znacznie większy model i chcesz ponownie dostosować wstępnie wytrenowane wagi, ważne jest, aby na tym etapie użyć niższego tempa uczenia się. W przeciwnym razie Twój model może bardzo szybko się przeciążyć.

model.compile(loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
       optimizer = tf.keras.optimizers.RMSprop(learning_rate=base_learning_rate/10),
       metrics=['accuracy'])
model.summary()
Model: "model"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 input_2 (InputLayer)    [(None, 160, 160, 3)]   0     
                                 
 sequential (Sequential)   (None, 160, 160, 3)    0     
                                 
 tf.math.truediv (TFOpLambda (None, 160, 160, 3)   0     
 )                                
                                 
 tf.math.subtract (TFOpLambd (None, 160, 160, 3)   0     
 a)                               
                                 
 mobilenetv2_1.00_160 (Funct (None, 5, 5, 1280)    2257984  
 ional)                             
                                 
 global_average_pooling2d (G (None, 1280)       0     
 lobalAveragePooling2D)                     
                                 
 dropout (Dropout)      (None, 1280)       0     
                                 
 dense (Dense)        (None, 1)         1281   
                                 
=================================================================
Total params: 2,259,265
Trainable params: 1,862,721
Non-trainable params: 396,544
_________________________________________________________________
len(model.trainable_variables)
56

Kontynuuj szkolenie modelu

Jeśli wcześniej ćwiczyłeś zbieżność, ten krok poprawi twoją dokładność o kilka punktów procentowych.

fine_tune_epochs = 10
total_epochs = initial_epochs + fine_tune_epochs

history_fine = model.fit(train_dataset,
             epochs=total_epochs,
             initial_epoch=history.epoch[-1],
             validation_data=validation_dataset)
Epoch 10/20
63/63 [==============================] - 7s 40ms/step - loss: 0.1545 - accuracy: 0.9335 - val_loss: 0.0531 - val_accuracy: 0.9864
Epoch 11/20
63/63 [==============================] - 2s 28ms/step - loss: 0.1161 - accuracy: 0.9540 - val_loss: 0.0500 - val_accuracy: 0.9814
Epoch 12/20
63/63 [==============================] - 2s 28ms/step - loss: 0.1125 - accuracy: 0.9525 - val_loss: 0.0379 - val_accuracy: 0.9876
Epoch 13/20
63/63 [==============================] - 2s 28ms/step - loss: 0.0891 - accuracy: 0.9625 - val_loss: 0.0472 - val_accuracy: 0.9889
Epoch 14/20
63/63 [==============================] - 2s 28ms/step - loss: 0.0844 - accuracy: 0.9680 - val_loss: 0.0478 - val_accuracy: 0.9889
Epoch 15/20
63/63 [==============================] - 2s 28ms/step - loss: 0.0857 - accuracy: 0.9645 - val_loss: 0.0354 - val_accuracy: 0.9839
Epoch 16/20
63/63 [==============================] - 2s 28ms/step - loss: 0.0785 - accuracy: 0.9690 - val_loss: 0.0449 - val_accuracy: 0.9864
Epoch 17/20
63/63 [==============================] - 2s 28ms/step - loss: 0.0669 - accuracy: 0.9740 - val_loss: 0.0375 - val_accuracy: 0.9839
Epoch 18/20
63/63 [==============================] - 2s 28ms/step - loss: 0.0701 - accuracy: 0.9695 - val_loss: 0.0324 - val_accuracy: 0.9864
Epoch 19/20
63/63 [==============================] - 2s 28ms/step - loss: 0.0636 - accuracy: 0.9760 - val_loss: 0.0465 - val_accuracy: 0.9790
Epoch 20/20
63/63 [==============================] - 2s 29ms/step - loss: 0.0585 - accuracy: 0.9765 - val_loss: 0.0392 - val_accuracy: 0.9851

Przyjrzyjmy się krzywym uczenia się dokładności/utraty uczenia i walidacji podczas dostrajania kilku ostatnich warstw modelu podstawowego MobileNetV2 i uczenia klasyfikatora. Utrata walidacji jest znacznie wyższa niż utrata treningu, więc możesz doznać nadmiernego dopasowania.

Możesz również uzyskać pewne przeciążenie, ponieważ nowy zestaw szkoleniowy jest stosunkowo mały i podobny do oryginalnych zestawów danych MobileNetV2.

Po dokładnym dostrojeniu model osiąga prawie 98% dokładności w zestawie walidacyjnym.

acc += history_fine.history['accuracy']
val_acc += history_fine.history['val_accuracy']

loss += history_fine.history['loss']
val_loss += history_fine.history['val_loss']
plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(acc, label='Training Accuracy')
plt.plot(val_acc, label='Validation Accuracy')
plt.ylim([0.8, 1])
plt.plot([initial_epochs-1,initial_epochs-1],
     plt.ylim(), label='Start Fine Tuning')
plt.legend(loc='lower right')
plt.title('Training and Validation Accuracy')

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(loss, label='Training Loss')
plt.plot(val_loss, label='Validation Loss')
plt.ylim([0, 1.0])
plt.plot([initial_epochs-1,initial_epochs-1],
     plt.ylim(), label='Start Fine Tuning')
plt.legend(loc='upper right')
plt.title('Training and Validation Loss')
plt.xlabel('epoch')
plt.show()

png

Ocena i przewidywanie

Na koniec możesz zweryfikować działanie modelu na nowych danych za pomocą zestawu testowego.

loss, accuracy = model.evaluate(test_dataset)
print('Test accuracy :', accuracy)
6/6 [==============================] - 0s 13ms/step - loss: 0.0281 - accuracy: 0.9948
Test accuracy : 0.9947916865348816

A teraz jesteś gotowy do użycia tego modelu, aby przewidzieć, czy Twój zwierzak jest kotem czy psem.

# Retrieve a batch of images from the test set
image_batch, label_batch = test_dataset.as_numpy_iterator().next()
predictions = model.predict_on_batch(image_batch).flatten()

# Apply a sigmoid since our model returns logits
predictions = tf.nn.sigmoid(predictions)
predictions = tf.where(predictions < 0.5, 0, 1)

print('Predictions:\n', predictions.numpy())
print('Labels:\n', label_batch)

plt.figure(figsize=(10, 10))
for i in range(9):
 ax = plt.subplot(3, 3, i + 1)
 plt.imshow(image_batch[i].astype("uint8"))
 plt.title(class_names[predictions[i]])
 plt.axis("off")
Predictions:
 [0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0]
Labels:
 [0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0]

png

Streszczenie

 • Używanie wstępnie wytrenowanego modelu do wyodrębniania funkcji : podczas pracy z małym zestawem danych powszechną praktyką jest korzystanie z funkcji poznanych przez model wyszkolony na większym zestawie danych w tej samej domenie. Odbywa się to poprzez utworzenie wystąpienia wstępnie wytrenowanego modelu i dodanie na górze w pełni połączonego klasyfikatora. Wstępnie wytrenowany model jest „zamrożony” i podczas treningu aktualizowane są tylko wagi klasyfikatora. W tym przypadku splotowa baza wyodrębniła wszystkie cechy skojarzone z każdym obrazem i właśnie wytrenowałeś klasyfikator, który określa klasę obrazu, biorąc pod uwagę ten zestaw wyodrębnionych cech.

 • Dostrajanie wstępnie wytrenowanego modelu : aby jeszcze bardziej poprawić wydajność, można zmienić przeznaczenie warstw najwyższego poziomu wstępnie wytrenowanych modeli na nowy zestaw danych za pomocą precyzyjnego dostrajania. W tym przypadku dostrojono wagi tak, aby model nauczył się funkcji wysokiego poziomu specyficznych dla zestawu danych. Ta technika jest zwykle zalecana, gdy treningowy zestaw danych jest duży i bardzo podobny do oryginalnego zestawu danych, na którym został przeszkolony model.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z przewodnikiem edukacyjnym Transfer .

# MIT License
#
# Copyright (c) 2017 François Chollet                                                          # IGNORE_COPYRIGHT: cleared by OSS licensing
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
# THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
# FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
# DEALINGS IN THE SOFTWARE.