Wprowadzenie do tunera Keras

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Przegląd

Keras Tuner to biblioteka, która pomaga wybrać optymalny zestaw hiperparametrów dla programu TensorFlow. Proces wyboru odpowiedniego zestawu hiperparametrów dla aplikacji uczenia maszynowego (ML) jest nazywany dostrajaniem hiperparametrów lub hiperstrojeniem .

Hiperparametry to zmienne, które zarządzają procesem uczenia i topologią modelu ML. Zmienne te pozostają stałe w trakcie procesu szkoleniowego i bezpośrednio wpływają na wydajność programu ML. Hiperparametry są dwojakiego rodzaju:

 1. Hiperparametry modelu wpływające na wybór modelu, takie jak liczba i szerokość ukrytych warstw
 2. Hiperparametry algorytmu , które wpływają na szybkość i jakość algorytmu uczenia, takie jak szybkość uczenia się dla stochastycznego spadku gradientu (SGD) i liczba najbliższych sąsiadów dla klasyfikatora ak Nearest Neighbors (KNN)

W tym samouczku użyjesz Keras Tuner do wykonania hipertuningu dla aplikacji do klasyfikacji obrazów.

Ustawiać

import tensorflow as tf
from tensorflow import keras

Zainstaluj i zaimportuj Keras Tuner.

pip install -q -U keras-tuner
import keras_tuner as kt

Pobierz i przygotuj zbiór danych

W tym samouczku użyjesz Keras Tuner, aby znaleźć najlepsze hiperparametry dla modelu uczenia maszynowego, który klasyfikuje obrazy odzieży ze zbioru danych Fashion MNIST .

Załaduj dane.

(img_train, label_train), (img_test, label_test) = keras.datasets.fashion_mnist.load_data()
# Normalize pixel values between 0 and 1
img_train = img_train.astype('float32') / 255.0
img_test = img_test.astype('float32') / 255.0

Zdefiniuj model

Podczas budowania modelu do hipertuningu oprócz architektury modelu definiuje się również przestrzeń wyszukiwania hiperparametrów. Model skonfigurowany do hipertuningu nazywa się hipermodelem .

Hipermodel można zdefiniować na dwa sposoby:

 • Korzystając z funkcji konstruktora modeli
 • Poprzez tworzenie podklas klasy HyperModel interfejsu API Keras Tuner

Możesz również użyć dwóch predefiniowanych klas HyperModel - HyperXception i HyperResNet dla aplikacji widzenia komputerowego.

W tym samouczku użyjesz funkcji konstruktora modelu do zdefiniowania modelu klasyfikacji obrazów. Funkcja konstruktora modelu zwraca skompilowany model i używa hiperparametrów zdefiniowanych w tekście, aby dostroić model.

def model_builder(hp):
 model = keras.Sequential()
 model.add(keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)))

 # Tune the number of units in the first Dense layer
 # Choose an optimal value between 32-512
 hp_units = hp.Int('units', min_value=32, max_value=512, step=32)
 model.add(keras.layers.Dense(units=hp_units, activation='relu'))
 model.add(keras.layers.Dense(10))

 # Tune the learning rate for the optimizer
 # Choose an optimal value from 0.01, 0.001, or 0.0001
 hp_learning_rate = hp.Choice('learning_rate', values=[1e-2, 1e-3, 1e-4])

 model.compile(optimizer=keras.optimizers.Adam(learning_rate=hp_learning_rate),
        loss=keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
        metrics=['accuracy'])

 return model

Utwórz wystąpienie tunera i wykonaj hipertuning

Utwórz wystąpienie tunera, aby wykonać hipertuning. Keras Tuner ma cztery dostępne tunery — RandomSearch , Hyperband , BayesianOptimization i Sklearn . W tym samouczku używasz tunera Hyperband .

Aby utworzyć wystąpienie tunera Hyperband, musisz określić hipermodel, objective optymalizacji i maksymalną liczbę epok do trenowania ( max_epochs ).

tuner = kt.Hyperband(model_builder,
           objective='val_accuracy',
           max_epochs=10,
           factor=3,
           directory='my_dir',
           project_name='intro_to_kt')

Algorytm strojenia Hyperband wykorzystuje adaptacyjną alokację zasobów i wczesne zatrzymywanie, aby szybko uzyskać konwergencję w modelu o wysokiej wydajności. Odbywa się to za pomocą wspornika w stylu mistrzostw sportowych. Algorytm szkoli dużą liczbę modeli przez kilka epok i przenosi do następnej rundy tylko najskuteczniejszą połowę modeli. Hyperband określa liczbę modeli do trenowania w nawiasie, obliczając 1 + factor logarytmiczny ( max_epochs ) i zaokrąglając go do najbliższej liczby całkowitej.

Utwórz wywołanie zwrotne, aby zatrzymać trenowanie wcześniej po osiągnięciu określonej wartości utraty walidacji.

stop_early = tf.keras.callbacks.EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=5)

Uruchom wyszukiwanie hiperparametrów. Argumenty metody wyszukiwania są takie same, jak te używane dla tf.keras.model.fit , oprócz powyższego wywołania zwrotnego.

tuner.search(img_train, label_train, epochs=50, validation_split=0.2, callbacks=[stop_early])

# Get the optimal hyperparameters
best_hps=tuner.get_best_hyperparameters(num_trials=1)[0]

print(f"""
The hyperparameter search is complete. The optimal number of units in the first densely-connected
layer is {best_hps.get('units')} and the optimal learning rate for the optimizer
is {best_hps.get('learning_rate')}.
""")
Trial 30 Complete [00h 00m 35s]
val_accuracy: 0.8925833106040955

Best val_accuracy So Far: 0.8925833106040955
Total elapsed time: 00h 07m 26s
INFO:tensorflow:Oracle triggered exit

The hyperparameter search is complete. The optimal number of units in the first densely-connected
layer is 320 and the optimal learning rate for the optimizer
is 0.001.

Trenuj modelkę

Znajdź optymalną liczbę epok do trenowania modelu za pomocą hiperparametrów uzyskanych z wyszukiwania.

# Build the model with the optimal hyperparameters and train it on the data for 50 epochs
model = tuner.hypermodel.build(best_hps)
history = model.fit(img_train, label_train, epochs=50, validation_split=0.2)

val_acc_per_epoch = history.history['val_accuracy']
best_epoch = val_acc_per_epoch.index(max(val_acc_per_epoch)) + 1
print('Best epoch: %d' % (best_epoch,))
Epoch 1/50
1500/1500 [==============================] - 4s 2ms/step - loss: 0.4988 - accuracy: 0.8232 - val_loss: 0.4142 - val_accuracy: 0.8517
Epoch 2/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.3717 - accuracy: 0.8646 - val_loss: 0.3437 - val_accuracy: 0.8773
Epoch 3/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.3317 - accuracy: 0.8779 - val_loss: 0.3806 - val_accuracy: 0.8639
Epoch 4/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.3079 - accuracy: 0.8867 - val_loss: 0.3321 - val_accuracy: 0.8801
Epoch 5/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2882 - accuracy: 0.8943 - val_loss: 0.3313 - val_accuracy: 0.8806
Epoch 6/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2727 - accuracy: 0.8977 - val_loss: 0.3152 - val_accuracy: 0.8857
Epoch 7/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2610 - accuracy: 0.9016 - val_loss: 0.3225 - val_accuracy: 0.8873
Epoch 8/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2474 - accuracy: 0.9060 - val_loss: 0.3198 - val_accuracy: 0.8867
Epoch 9/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2385 - accuracy: 0.9105 - val_loss: 0.3266 - val_accuracy: 0.8822
Epoch 10/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2295 - accuracy: 0.9142 - val_loss: 0.3382 - val_accuracy: 0.8835
Epoch 11/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2170 - accuracy: 0.9185 - val_loss: 0.3215 - val_accuracy: 0.8885
Epoch 12/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2102 - accuracy: 0.9202 - val_loss: 0.3194 - val_accuracy: 0.8923
Epoch 13/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2036 - accuracy: 0.9235 - val_loss: 0.3176 - val_accuracy: 0.8901
Epoch 14/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1955 - accuracy: 0.9272 - val_loss: 0.3269 - val_accuracy: 0.8912
Epoch 15/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1881 - accuracy: 0.9292 - val_loss: 0.3391 - val_accuracy: 0.8878
Epoch 16/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1821 - accuracy: 0.9321 - val_loss: 0.3272 - val_accuracy: 0.8920
Epoch 17/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1771 - accuracy: 0.9332 - val_loss: 0.3536 - val_accuracy: 0.8876
Epoch 18/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1697 - accuracy: 0.9363 - val_loss: 0.3395 - val_accuracy: 0.8927
Epoch 19/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1652 - accuracy: 0.9374 - val_loss: 0.3464 - val_accuracy: 0.8937
Epoch 20/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1606 - accuracy: 0.9392 - val_loss: 0.3576 - val_accuracy: 0.8888
Epoch 21/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1539 - accuracy: 0.9417 - val_loss: 0.3724 - val_accuracy: 0.8867
Epoch 22/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1503 - accuracy: 0.9435 - val_loss: 0.3607 - val_accuracy: 0.8954
Epoch 23/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1450 - accuracy: 0.9454 - val_loss: 0.3525 - val_accuracy: 0.8919
Epoch 24/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1398 - accuracy: 0.9473 - val_loss: 0.3745 - val_accuracy: 0.8919
Epoch 25/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1370 - accuracy: 0.9478 - val_loss: 0.3616 - val_accuracy: 0.8941
Epoch 26/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1334 - accuracy: 0.9498 - val_loss: 0.3866 - val_accuracy: 0.8956
Epoch 27/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1282 - accuracy: 0.9519 - val_loss: 0.3947 - val_accuracy: 0.8924
Epoch 28/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1254 - accuracy: 0.9538 - val_loss: 0.4223 - val_accuracy: 0.8870
Epoch 29/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1222 - accuracy: 0.9536 - val_loss: 0.3805 - val_accuracy: 0.8898
Epoch 30/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1179 - accuracy: 0.9546 - val_loss: 0.4052 - val_accuracy: 0.8942
Epoch 31/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1162 - accuracy: 0.9560 - val_loss: 0.3909 - val_accuracy: 0.8955
Epoch 32/50
1500/1500 [==============================] - 4s 2ms/step - loss: 0.1152 - accuracy: 0.9572 - val_loss: 0.4160 - val_accuracy: 0.8908
Epoch 33/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1100 - accuracy: 0.9583 - val_loss: 0.4280 - val_accuracy: 0.8938
Epoch 34/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1055 - accuracy: 0.9603 - val_loss: 0.4148 - val_accuracy: 0.8963
Epoch 35/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1044 - accuracy: 0.9606 - val_loss: 0.4302 - val_accuracy: 0.8921
Epoch 36/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1046 - accuracy: 0.9605 - val_loss: 0.4205 - val_accuracy: 0.8947
Epoch 37/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0993 - accuracy: 0.9621 - val_loss: 0.4551 - val_accuracy: 0.8875
Epoch 38/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0972 - accuracy: 0.9635 - val_loss: 0.4622 - val_accuracy: 0.8914
Epoch 39/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0951 - accuracy: 0.9642 - val_loss: 0.4423 - val_accuracy: 0.8950
Epoch 40/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0947 - accuracy: 0.9637 - val_loss: 0.4498 - val_accuracy: 0.8948
Epoch 41/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0876 - accuracy: 0.9675 - val_loss: 0.4694 - val_accuracy: 0.8959
Epoch 42/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0902 - accuracy: 0.9657 - val_loss: 0.4778 - val_accuracy: 0.8938
Epoch 43/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0876 - accuracy: 0.9676 - val_loss: 0.4716 - val_accuracy: 0.8911
Epoch 44/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0884 - accuracy: 0.9674 - val_loss: 0.4827 - val_accuracy: 0.8918
Epoch 45/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0764 - accuracy: 0.9715 - val_loss: 0.5008 - val_accuracy: 0.8953
Epoch 46/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0823 - accuracy: 0.9695 - val_loss: 0.5157 - val_accuracy: 0.8874
Epoch 47/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0789 - accuracy: 0.9704 - val_loss: 0.5198 - val_accuracy: 0.8910
Epoch 48/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0778 - accuracy: 0.9716 - val_loss: 0.5031 - val_accuracy: 0.8932
Epoch 49/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0747 - accuracy: 0.9718 - val_loss: 0.4982 - val_accuracy: 0.8953
Epoch 50/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0786 - accuracy: 0.9706 - val_loss: 0.5198 - val_accuracy: 0.8976
Best epoch: 50

Ponownie wykonaj instancję hipermodelu i wytrenuj go z optymalną liczbą epok z góry.

hypermodel = tuner.hypermodel.build(best_hps)

# Retrain the model
hypermodel.fit(img_train, label_train, epochs=best_epoch, validation_split=0.2)
Epoch 1/50
1500/1500 [==============================] - 4s 2ms/step - loss: 0.4987 - accuracy: 0.8236 - val_loss: 0.4065 - val_accuracy: 0.8488
Epoch 2/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.3738 - accuracy: 0.8652 - val_loss: 0.3847 - val_accuracy: 0.8613
Epoch 3/50
1500/1500 [==============================] - 4s 2ms/step - loss: 0.3344 - accuracy: 0.8775 - val_loss: 0.3568 - val_accuracy: 0.8750
Epoch 4/50
1500/1500 [==============================] - 4s 2ms/step - loss: 0.3065 - accuracy: 0.8865 - val_loss: 0.3326 - val_accuracy: 0.8811
Epoch 5/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2880 - accuracy: 0.8930 - val_loss: 0.3208 - val_accuracy: 0.8843
Epoch 6/50
1500/1500 [==============================] - 4s 2ms/step - loss: 0.2744 - accuracy: 0.8981 - val_loss: 0.3313 - val_accuracy: 0.8810
Epoch 7/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2585 - accuracy: 0.9019 - val_loss: 0.3352 - val_accuracy: 0.8790
Epoch 8/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2445 - accuracy: 0.9078 - val_loss: 0.3151 - val_accuracy: 0.8849
Epoch 9/50
1500/1500 [==============================] - 4s 2ms/step - loss: 0.2366 - accuracy: 0.9113 - val_loss: 0.3167 - val_accuracy: 0.8881
Epoch 10/50
1500/1500 [==============================] - 4s 2ms/step - loss: 0.2241 - accuracy: 0.9162 - val_loss: 0.3258 - val_accuracy: 0.8857
Epoch 11/50
1500/1500 [==============================] - 4s 2ms/step - loss: 0.2158 - accuracy: 0.9194 - val_loss: 0.3087 - val_accuracy: 0.8927
Epoch 12/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2091 - accuracy: 0.9218 - val_loss: 0.3287 - val_accuracy: 0.8904
Epoch 13/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1998 - accuracy: 0.9243 - val_loss: 0.3131 - val_accuracy: 0.8950
Epoch 14/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1937 - accuracy: 0.9271 - val_loss: 0.3177 - val_accuracy: 0.8925
Epoch 15/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1859 - accuracy: 0.9303 - val_loss: 0.3334 - val_accuracy: 0.8918
Epoch 16/50
1500/1500 [==============================] - 4s 2ms/step - loss: 0.1779 - accuracy: 0.9334 - val_loss: 0.3299 - val_accuracy: 0.8929
Epoch 17/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1743 - accuracy: 0.9348 - val_loss: 0.3391 - val_accuracy: 0.8920
Epoch 18/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1687 - accuracy: 0.9366 - val_loss: 0.3302 - val_accuracy: 0.8974
Epoch 19/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1628 - accuracy: 0.9385 - val_loss: 0.3641 - val_accuracy: 0.8868
Epoch 20/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1597 - accuracy: 0.9405 - val_loss: 0.3523 - val_accuracy: 0.8942
Epoch 21/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1534 - accuracy: 0.9434 - val_loss: 0.3584 - val_accuracy: 0.8951
Epoch 22/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1507 - accuracy: 0.9441 - val_loss: 0.3577 - val_accuracy: 0.8923
Epoch 23/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1453 - accuracy: 0.9452 - val_loss: 0.3807 - val_accuracy: 0.8957
Epoch 24/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1392 - accuracy: 0.9476 - val_loss: 0.3711 - val_accuracy: 0.8960
Epoch 25/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1364 - accuracy: 0.9494 - val_loss: 0.3731 - val_accuracy: 0.8940
Epoch 26/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1315 - accuracy: 0.9511 - val_loss: 0.3805 - val_accuracy: 0.8932
Epoch 27/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1319 - accuracy: 0.9507 - val_loss: 0.3966 - val_accuracy: 0.8880
Epoch 28/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1266 - accuracy: 0.9534 - val_loss: 0.3994 - val_accuracy: 0.8920
Epoch 29/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1207 - accuracy: 0.9546 - val_loss: 0.3918 - val_accuracy: 0.8959
Epoch 30/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1174 - accuracy: 0.9567 - val_loss: 0.4043 - val_accuracy: 0.8928
Epoch 31/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1191 - accuracy: 0.9546 - val_loss: 0.4114 - val_accuracy: 0.8951
Epoch 32/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1140 - accuracy: 0.9563 - val_loss: 0.4149 - val_accuracy: 0.8962
Epoch 33/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1121 - accuracy: 0.9574 - val_loss: 0.4373 - val_accuracy: 0.8931
Epoch 34/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1085 - accuracy: 0.9598 - val_loss: 0.4353 - val_accuracy: 0.8939
Epoch 35/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1056 - accuracy: 0.9591 - val_loss: 0.4325 - val_accuracy: 0.8938
Epoch 36/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1066 - accuracy: 0.9600 - val_loss: 0.4700 - val_accuracy: 0.8899
Epoch 37/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1019 - accuracy: 0.9615 - val_loss: 0.4440 - val_accuracy: 0.8947
Epoch 38/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0973 - accuracy: 0.9635 - val_loss: 0.4481 - val_accuracy: 0.8959
Epoch 39/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1008 - accuracy: 0.9622 - val_loss: 0.4772 - val_accuracy: 0.8954
Epoch 40/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0919 - accuracy: 0.9653 - val_loss: 0.4723 - val_accuracy: 0.8916
Epoch 41/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0921 - accuracy: 0.9653 - val_loss: 0.4867 - val_accuracy: 0.8953
Epoch 42/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0919 - accuracy: 0.9657 - val_loss: 0.4710 - val_accuracy: 0.8936
Epoch 43/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0873 - accuracy: 0.9664 - val_loss: 0.4844 - val_accuracy: 0.8905
Epoch 44/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0884 - accuracy: 0.9669 - val_loss: 0.4972 - val_accuracy: 0.8963
Epoch 45/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0849 - accuracy: 0.9685 - val_loss: 0.4790 - val_accuracy: 0.8969
Epoch 46/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0831 - accuracy: 0.9687 - val_loss: 0.5028 - val_accuracy: 0.8945
Epoch 47/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0793 - accuracy: 0.9698 - val_loss: 0.5031 - val_accuracy: 0.8945
Epoch 48/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0806 - accuracy: 0.9693 - val_loss: 0.5065 - val_accuracy: 0.8990
Epoch 49/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0751 - accuracy: 0.9714 - val_loss: 0.5719 - val_accuracy: 0.8924
Epoch 50/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0785 - accuracy: 0.9707 - val_loss: 0.5123 - val_accuracy: 0.8985
<keras.callbacks.History at 0x7fb39810a150>

Aby zakończyć ten samouczek, oceń hipermodel na danych testowych.

eval_result = hypermodel.evaluate(img_test, label_test)
print("[test loss, test accuracy]:", eval_result)
313/313 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.5632 - accuracy: 0.8908
[test loss, test accuracy]: [0.5631944537162781, 0.8907999992370605]

Katalog my_dir/intro_to_kt zawiera szczegółowe logi i punkty kontrolne dla każdej próby (konfiguracji modelu) uruchomionej podczas wyszukiwania hiperparametrów. Jeśli ponownie uruchomisz wyszukiwanie hiperparametrów, Keras Tuner użyje istniejącego stanu z tych dzienników, aby wznowić wyszukiwanie. Aby wyłączyć to zachowanie, przekaż dodatkowy argument overwrite=True podczas tworzenia wystąpienia tunera.

Streszczenie

W tym samouczku nauczyłeś się używać Keras Tuner do dostrajania hiperparametrów modelu. Aby dowiedzieć się więcej o Keras Tuner, zapoznaj się z tymi dodatkowymi zasobami:

Sprawdź również pulpit nawigacyjny HParams w TensorBoard, aby interaktywnie dostroić hiperparametry modelu.