NumPy verilerini yükle

TensorFlow.org'da görüntüleyin Google Colab'da çalıştırın Kaynağı GitHub'da görüntüleyin Not defterini indir

Bu öğretici, NumPy dizilerinden bir tf.data.Dataset içine veri yükleme örneği sağlar.

Bu örnek, MNIST veri kümesini bir .npz dosyasından yükler. Ancak NumPy dizilerinin kaynağı önemli değildir.

Kurmak

import numpy as np
import tensorflow as tf

.npz dosyasından yükle

DATA_URL = 'https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist.npz'

path = tf.keras.utils.get_file('mnist.npz', DATA_URL)
with np.load(path) as data:
 train_examples = data['x_train']
 train_labels = data['y_train']
 test_examples = data['x_test']
 test_labels = data['y_test']

NumPy dizilerini tf.data.Dataset ile yükleyin

Bir dizi örneğiniz ve buna karşılık gelen bir etiket diziniz olduğunu varsayarak, bir tf.data.Dataset oluşturmak için iki diziyi bir demet olarak tf.data.Dataset.from_tensor_slices içine iletin.

train_dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((train_examples, train_labels))
test_dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((test_examples, test_labels))

Veri kümelerini kullanın

Veri kümelerini karıştırın ve toplu halde toplayın

BATCH_SIZE = 64
SHUFFLE_BUFFER_SIZE = 100

train_dataset = train_dataset.shuffle(SHUFFLE_BUFFER_SIZE).batch(BATCH_SIZE)
test_dataset = test_dataset.batch(BATCH_SIZE)

Bir model oluşturun ve eğitin

model = tf.keras.Sequential([
  tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),
  tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'),
  tf.keras.layers.Dense(10)
])

model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.RMSprop(),
       loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=['sparse_categorical_accuracy'])
model.fit(train_dataset, epochs=10)
Epoch 1/10
938/938 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 3.5318 - sparse_categorical_accuracy: 0.8762
Epoch 2/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.5408 - sparse_categorical_accuracy: 0.9289
Epoch 3/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.3770 - sparse_categorical_accuracy: 0.9473
Epoch 4/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.3281 - sparse_categorical_accuracy: 0.9566
Epoch 5/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.2940 - sparse_categorical_accuracy: 0.9621
Epoch 6/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.2622 - sparse_categorical_accuracy: 0.9657
Epoch 7/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.2446 - sparse_categorical_accuracy: 0.9698
Epoch 8/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.2147 - sparse_categorical_accuracy: 0.9739
Epoch 9/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.1956 - sparse_categorical_accuracy: 0.9750
Epoch 10/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.1964 - sparse_categorical_accuracy: 0.9759
<keras.callbacks.History at 0x7fc7a80beb50>
model.evaluate(test_dataset)
157/157 [==============================] - 0s 2ms/step - loss: 0.7089 - sparse_categorical_accuracy: 0.9572
[0.7088937163352966, 0.9571999907493591]