بارگذاری متن

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود مشاهده منبع در GitHubدانلود دفترچه یادداشت

این آموزش دو روش برای بارگذاری و پیش پردازش متن را نشان می دهد.

 • ابتدا از ابزارهای کاربردی Keras و لایه های پیش پردازش استفاده خواهید کرد. اینها عبارتند از tf.keras.utils.text_dataset_from_directory برای تبدیل داده ها به tf.data.Dataset و tf.keras.layers.TextVectorization برای استانداردسازی داده ها، نشانه گذاری و بردارسازی. اگر با TensorFlow تازه کار هستید، باید با اینها شروع کنید.
 • سپس، از ابزارهای سطح پایین تر مانند tf.data.TextLineDataset برای بارگیری فایل های متنی، و API های متنی TensorFlow، مانند text.UnicodeScriptTokenizer و text.case_fold_utf8 ، برای پیش پردازش داده ها برای کنترل دانه ریزتر استفاده خواهید کرد.
# Be sure you're using the stable versions of both `tensorflow` and
# `tensorflow-text`, for binary compatibility.
pip uninstall -y tf-nightly keras-nightly
pip install tensorflow
pip install tensorflow-text
import collections
import pathlib

import tensorflow as tf

from tensorflow.keras import layers
from tensorflow.keras import losses
from tensorflow.keras import utils
from tensorflow.keras.layers import TextVectorization

import tensorflow_datasets as tfds
import tensorflow_text as tf_text

مثال 1: تگ یک سوال Stack Overflow را پیش بینی کنید

به عنوان اولین مثال، مجموعه داده ای از سوالات برنامه نویسی را از Stack Overflow دانلود خواهید کرد. هر سوال ( "چگونه یک فرهنگ لغت را بر اساس مقدار مرتب کنم؟" ) دقیقاً با یک برچسب ( Python ، CSharp ، JavaScript ، یا Java ) برچسب گذاری شده است. وظیفه شما ایجاد مدلی است که برچسب را برای یک سوال پیش بینی می کند. این نمونه‌ای از طبقه‌بندی چند کلاسه است - یک نوع مهم و کاربردی از مشکل یادگیری ماشین.

مجموعه داده را دانلود و کاوش کنید

با دانلود مجموعه داده Stack Overflow با استفاده از tf.keras.utils.get_file و کاوش در ساختار دایرکتوری شروع کنید:

data_url = 'https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/stack_overflow_16k.tar.gz'

dataset_dir = utils.get_file(
  origin=data_url,
  untar=True,
  cache_dir='stack_overflow',
  cache_subdir='')

dataset_dir = pathlib.Path(dataset_dir).parent
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/stack_overflow_16k.tar.gz
6053888/6053168 [==============================] - 0s 0us/step
6062080/6053168 [==============================] - 0s 0us/step
list(dataset_dir.iterdir())
[PosixPath('/tmp/.keras/train'),
 PosixPath('/tmp/.keras/README.md'),
 PosixPath('/tmp/.keras/stack_overflow_16k.tar.gz'),
 PosixPath('/tmp/.keras/test')]
train_dir = dataset_dir/'train'
list(train_dir.iterdir())
[PosixPath('/tmp/.keras/train/java'),
 PosixPath('/tmp/.keras/train/csharp'),
 PosixPath('/tmp/.keras/train/javascript'),
 PosixPath('/tmp/.keras/train/python')]

دایرکتوری های train/csharp ، train/java ، train/python و train/javascript حاوی فایل های متنی زیادی هستند که هر کدام از آنها یک سوال Stack Overflow هستند.

یک فایل نمونه را چاپ کنید و داده ها را بررسی کنید:

sample_file = train_dir/'python/1755.txt'

with open(sample_file) as f:
 print(f.read())
why does this blank program print true x=true.def stupid():.  x=false.stupid().print x

مجموعه داده را بارگیری کنید

در مرحله بعد، داده ها را از روی دیسک بارگذاری کرده و آن را در قالبی مناسب برای آموزش آماده می کنید. برای انجام این کار، از ابزار tf.keras.utils.text_dataset_from_directory برای ایجاد یک tf.data.Dataset با برچسب استفاده خواهید کرد. اگر با tf.data تازه کار هستید، مجموعه قدرتمندی از ابزارها برای ساخت خطوط لوله ورودی است. (در tf.data بیشتر بیاموزید: راهنمای خطوط لوله ورودی TensorFlow بسازید .)

tf.keras.utils.text_dataset_from_directory API یک ساختار دایرکتوری را به صورت زیر انتظار دارد:

train/
...csharp/
......1.txt
......2.txt
...java/
......1.txt
......2.txt
...javascript/
......1.txt
......2.txt
...python/
......1.txt
......2.txt

هنگام اجرای یک آزمایش یادگیری ماشینی، بهترین روش تقسیم مجموعه داده خود به سه بخش است: آموزش ، اعتبارسنجی و آزمایش .

مجموعه داده Stack Overflow قبلاً به مجموعه های آموزشی و آزمایشی تقسیم شده است، اما فاقد مجموعه اعتبار سنجی است.

با استفاده از tf.keras.utils.text_dataset_from_directory با مجموعه validation_split روی 0.2 (یعنی 20%)، یک مجموعه اعتبارسنجی با استفاده از تقسیم 80:20 از داده های آموزشی ایجاد کنید:

batch_size = 32
seed = 42

raw_train_ds = utils.text_dataset_from_directory(
  train_dir,
  batch_size=batch_size,
  validation_split=0.2,
  subset='training',
  seed=seed)
Found 8000 files belonging to 4 classes.
Using 6400 files for training.

همانطور که خروجی سلول قبلی نشان می دهد، 8000 نمونه در پوشه آموزشی وجود دارد که از 80٪ (یا 6400) برای آموزش استفاده خواهید کرد. در یک لحظه خواهید آموخت که می توانید یک مدل را با ارسال یک tf.data.Dataset به طور مستقیم به Model.fit .

ابتدا روی مجموعه داده تکرار کنید و چند نمونه را چاپ کنید تا احساسی نسبت به داده ها پیدا کنید.

for text_batch, label_batch in raw_train_ds.take(1):
 for i in range(10):
  print("Question: ", text_batch.numpy()[i])
  print("Label:", label_batch.numpy()[i])
Question: b'"my tester is going to the wrong constructor i am new to programming so if i ask a question that can be easily fixed, please forgive me. my program has a tester class with a main. when i send that to my regularpolygon class, it sends it to the wrong constructor. i have two constructors. 1 without perameters..public regularpolygon().  {.    mynumsides = 5;.    mysidelength = 30;.  }//end default constructor...and my second, with perameters. ..public regularpolygon(int numsides, double sidelength).  {.    mynumsides = numsides;.    mysidelength = sidelength;.  }// end constructor...in my tester class i have these two lines:..regularpolygon shape = new regularpolygon(numsides, sidelength);.    shape.menu();...numsides and sidelength were declared and initialized earlier in the testing class...so what i want to happen, is the tester class sends numsides and sidelength to the second constructor and use it in that class. but it only uses the default constructor, which therefor ruins the whole rest of the program. can somebody help me?..for those of you who want to see more of my code: here you go..public double vertexangle().  {.    system.out.println(""the vertex angle method: "" + mynumsides);// prints out 5.    system.out.println(""the vertex angle method: "" + mysidelength); // prints out 30..    double vertexangle;.    vertexangle = ((mynumsides - 2.0) / mynumsides) * 180.0;.    return vertexangle;.  }//end method vertexangle..public void menu().{.  system.out.println(mynumsides); // prints out what the user puts in.  system.out.println(mysidelength); // prints out what the user puts in.  gotographic();.  calcr(mynumsides, mysidelength);.  calcr(mynumsides, mysidelength);.  print(); .}// end menu...this is my entire tester class:..public static void main(string[] arg).{.  int numsides;.  double sidelength;.  scanner keyboard = new scanner(system.in);..  system.out.println(""welcome to the regular polygon program!"");.  system.out.println();..  system.out.print(""enter the number of sides of the polygon ==> "");.  numsides = keyboard.nextint();.  system.out.println();..  system.out.print(""enter the side length of each side ==> "");.  sidelength = keyboard.nextdouble();.  system.out.println();..  regularpolygon shape = new regularpolygon(numsides, sidelength);.  shape.menu();.}//end main...for testing it i sent it numsides 4 and sidelength 100."\n'
Label: 1
Question: b'"blank code slow skin detection this code changes the color space to lab and using a threshold finds the skin area of an image. but it\'s ridiculously slow. i don\'t know how to make it faster ?  ..from colormath.color_objects import *..def skindetection(img, treshold=80, color=[255,20,147]):..  print img.shape.  res=img.copy().  for x in range(img.shape[0]):.    for y in range(img.shape[1]):.      rgbimg=rgbcolor(img[x,y,0],img[x,y,1],img[x,y,2]).      labimg=rgbimg.convert_to(\'lab\', debug=false).      if (labimg.lab_l > treshold):.        res[x,y,:]=color.      else: .        res[x,y,:]=img[x,y,:]..  return res"\n'
Label: 3
Question: b'"option and validation in blank i want to add a new option on my system where i want to add two text files, both rental.txt and customer.txt. inside each text are id numbers of the customer, the videotape they need and the price...i want to place it as an option on my code. right now i have:...add customer.rent return.view list.search.exit...i want to add this as my sixth option. say for example i ordered a video, it would display the price and would let me confirm the price and if i am going to buy it or not...here is my current code:.. import blank.io.*;.  import blank.util.arraylist;.  import static blank.lang.system.out;..  public class rentalsystem{.  static bufferedreader input = new bufferedreader(new inputstreamreader(system.in));.  static file file = new file(""file.txt"");.  static arraylist<string> list = new arraylist<string>();.  static int rows;..  public static void main(string[] args) throws exception{.    introduction();.    system.out.print(""nn"");.    login();.    system.out.print(""nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn"");.    introduction();.    string repeat;.    do{.      loadfile();.      system.out.print(""nwhat do you want to do?nn"");.      system.out.print(""n          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"");.      system.out.print(""nn          |   1. add customer  |  2. rent return |n"");.      system.out.print(""n          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"");.      system.out.print(""nn          |   3. view list    |  4. search   |n"");.      system.out.print(""n          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"");.      system.out.print(""nn                       |  5. exit    |n"");.      system.out.print(""n                       - - - - - - - - - -"");.      system.out.print(""nnchoice:"");.      int choice = integer.parseint(input.readline());.      switch(choice){.        case 1:.          writedata();.          break;.        case 2:.          rentdata();.          break;.        case 3:.          viewlist();.          break;.        case 4:.          search();.          break;.        case 5:.          system.out.println(""goodbye!"");.          system.exit(0);.        default:.          system.out.print(""invalid choice: "");.          break;.      }.      system.out.print(""ndo another task? [y/n] "");.      repeat = input.readline();.    }while(repeat.equals(""y""));..    if(repeat!=""y"") system.out.println(""ngoodbye!"");..  }..  public static void writedata() throws exception{.    system.out.print(""nname: "");.    string cname = input.readline();.    system.out.print(""address: "");.    string add = input.readline();.    system.out.print(""phone no.: "");.    string pno = input.readline();.    system.out.print(""rental amount: "");.    string ramount = input.readline();.    system.out.print(""tapenumber: "");.    string tno = input.readline();.    system.out.print(""title: "");.    string title = input.readline();.    system.out.print(""date borrowed: "");.    string dborrowed = input.readline();.    system.out.print(""due date: "");.    string ddate = input.readline();.    createline(cname, add, pno, ramount,tno, title, dborrowed, ddate);.    rentdata();.  }..  public static void createline(string name, string address, string phone , string rental, string tapenumber, string title, string borrowed, string due) throws exception{.    filewriter fw = new filewriter(file, true);.    fw.write(""nname: ""+name + ""naddress: "" + address +""nphone no.: ""+ phone+""nrentalamount: ""+rental+""ntape no.: ""+ tapenumber+""ntitle: ""+ title+""ndate borrowed: ""+borrowed +""ndue date: ""+ due+"":rn"");.    fw.close();.  }..  public static void loadfile() throws exception{.    try{.      list.clear();.      fileinputstream fstream = new fileinputstream(file);.      bufferedreader br = new bufferedreader(new inputstreamreader(fstream));.      rows = 0;.      while( br.ready()).      {.        list.add(br.readline());.        rows++;.      }.      br.close();.    } catch(exception e){.      system.out.println(""list not yet loaded."");.    }.  }..  public static void viewlist(){.    system.out.print(""n~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"");.    system.out.print("" |list of all costumers|"");.    system.out.print(""~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"");.    for(int i = 0; i <rows; i++){.      system.out.println(list.get(i));.    }.  }.    public static void rentdata()throws exception.  {  system.out.print(""n~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"");.    system.out.print("" |rent data list|"");.    system.out.print(""~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"");.    system.out.print(""nenter customer name: "");.    string cname = input.readline();.    system.out.print(""date borrowed: "");.    string dborrowed = input.readline();.    system.out.print(""due date: "");.    string ddate = input.readline();.    system.out.print(""return date: "");.    string rdate = input.readline();.    system.out.print(""rent amount: "");.    string ramount = input.readline();..    system.out.print(""you pay:""+ramount);...  }.  public static void search()throws exception.  {  system.out.print(""n~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"");.    system.out.print("" |search costumers|"");.    system.out.print(""~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"");.    system.out.print(""nenter costumer name: "");.    string cname = input.readline();.    boolean found = false;..    for(int i=0; i < rows; i++){.      string temp[] = list.get(i).split("","");..      if(cname.equals(temp[0])){.      system.out.println(""search result:nyou are "" + temp[0] + "" from "" + temp[1] + "".""+ temp[2] + "".""+ temp[3] + "".""+ temp[4] + "".""+ temp[5] + "" is "" + temp[6] + "".""+ temp[7] + "" is "" + temp[8] + ""."");.        found = true;.      }.    }..    if(!found){.      system.out.print(""no results."");.    }..  }..    public static boolean evaluate(string uname, string pass){.    if (uname.equals(""admin"")&&pass.equals(""12345"")) return true;.    else return false;.  }..  public static string login()throws exception{.    bufferedreader input=new bufferedreader(new inputstreamreader(system.in));.    int counter=0;.    do{.      system.out.print(""username:"");.      string uname =input.readline();.      system.out.print(""password:"");.      string pass =input.readline();..      boolean accept= evaluate(uname,pass);..      if(accept){.        break;.        }else{.          system.out.println(""incorrect username or password!"");.          counter ++;.          }.    }while(counter<3);..      if(counter !=3) return ""login successful"";.      else return ""login failed"";.      }.    public static void introduction() throws exception{..    system.out.println(""         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"");.    system.out.println(""         !         r e n t a l         !"");.    system.out.println(""          ! ~ ~ ~ ~ ~ ! ================= ! ~ ~ ~ ~ ~ !"");.    system.out.println(""         !         s y s t e m         !"");.    system.out.println(""         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"");.    }..}"\n'
Label: 1
Question: b'"exception: dynamic sql generation for the updatecommand is not supported against a selectcommand that does not return any key i dont know what is the problem this my code : ..string nomtable;..datatable listeetablissementtable = new datatable();.datatable listeinteretstable = new datatable();.dataset ds = new dataset();.sqldataadapter da;.sqlcommandbuilder cmdb;..private void listeinterets_click(object sender, eventargs e).{.  nomtable = ""listeinteretstable"";.  d.cnx.open();.  da = new sqldataadapter(""select nome from offices"", d.cnx);.  ds = new dataset();.  da.fill(ds, nomtable);.  datagridview1.datasource = ds.tables[nomtable];.}..private void sauvgarder_click(object sender, eventargs e).{.  d.cnx.open();.  cmdb = new sqlcommandbuilder(da);.  da.update(ds, nomtable);.  d.cnx.close();.}"\n'
Label: 0
Question: b'"parameter with question mark and super in blank, i\'ve come across a method that is formatted like this:..public final subscription subscribe(final action1<? super t> onnext, final action1<throwable> onerror) {.}...in the first parameter, what does the question mark and super mean?"\n'
Label: 1
Question: b'call two objects wsdl the first time i got a very strange wsdl. ..i would like to call the object (interface - invoicecheck_out) do you know how?....i would like to call the object (variable) do you know how?..try to call (it`s ok)....try to call (how call this?)\n'
Label: 0
Question: b"how to correctly make the icon for systemtray in blank using icon sizes of any dimension for systemtray doesn't look good overall. .what is the correct way of making icons for windows system tray?..screenshots: http://imgur.com/zsibwn9..icon: http://imgur.com/vsh4zo8\n"
Label: 0
Question: b'"is there a way to check a variable that exists in a different script than the original one? i\'m trying to check if a variable, which was previously set to true in 2.py in 1.py, as 1.py is only supposed to continue if the variable is true...2.py..import os..completed = false..#some stuff here..completed = true...1.py..import 2 ..if completed == true.  #do things...however i get a syntax error at ..if completed == true"\n'
Label: 3
Question: b'"blank control flow i made a number which asks for 2 numbers with blank and responds with the corresponding message for the case. how come it doesnt work for the second number ? .regardless what i enter for the second number , i am getting the message ""your number is in the range 0-10""...using system;.using system.collections.generic;.using system.linq;.using system.text;..namespace consoleapplication1.{.  class program.  {.    static void main(string[] args).    {.      string myinput; // declaring the type of the variables.      int myint;..      string number1;.      int number;...      console.writeline(""enter a number"");.      myinput = console.readline(); //muyinput is a string which is entry input.      myint = int32.parse(myinput); // myint converts the string into an integer..      if (myint > 0).        console.writeline(""your number {0} is greater than zero."", myint);.      else if (myint < 0).        console.writeline(""your number {0} is less than zero."", myint);.      else.        console.writeline(""your number {0} is equal zero."", myint);..      console.writeline(""enter another number"");.      number1 = console.readline(); .      number = int32.parse(myinput); ..      if (number < 0 || number == 0).        console.writeline(""your number {0} is less than zero or equal zero."", number);.      else if (number > 0 && number <= 10).        console.writeline(""your number {0} is in the range from 0 to 10."", number);.      else.        console.writeline(""your number {0} is greater than 10."", number);..      console.writeline(""enter another number"");..    }.  }  .}"\n'
Label: 0
Question: b'"credentials cannot be used for ntlm authentication i am getting org.apache.commons.httpclient.auth.invalidcredentialsexception: credentials cannot be used for ntlm authentication: exception in eclipse..whether it is possible mention eclipse to take system proxy settings directly?..public class httpgetproxy {.  private static final string proxy_host = ""proxy.****.com"";.  private static final int proxy_port = 6050;..  public static void main(string[] args) {.    httpclient client = new httpclient();.    httpmethod method = new getmethod(""https://kodeblank.org"");..    hostconfiguration config = client.gethostconfiguration();.    config.setproxy(proxy_host, proxy_port);..    string username = ""*****"";.    string password = ""*****"";.    credentials credentials = new usernamepasswordcredentials(username, password);.    authscope authscope = new authscope(proxy_host, proxy_port);..    client.getstate().setproxycredentials(authscope, credentials);..    try {.      client.executemethod(method);..      if (method.getstatuscode() == httpstatus.sc_ok) {.        string response = method.getresponsebodyasstring();.        system.out.println(""response = "" + response);.      }.    } catch (ioexception e) {.      e.printstacktrace();.    } finally {.      method.releaseconnection();.    }.  }.}...exception:... dec 08, 2017 1:41:39 pm .     org.apache.commons.httpclient.auth.authchallengeprocessor selectauthscheme.     info: ntlm authentication scheme selected.    dec 08, 2017 1:41:39 pm org.apache.commons.httpclient.httpmethoddirector executeconnect.     severe: credentials cannot be used for ntlm authentication: .      org.apache.commons.httpclient.usernamepasswordcredentials.      org.apache.commons.httpclient.auth.invalidcredentialsexception: credentials .     cannot be used for ntlm authentication: .    enter code here .     org.apache.commons.httpclient.usernamepasswordcredentials.   at org.apache.commons.httpclient.auth.ntlmscheme.authenticate(ntlmscheme.blank:332).    at org.apache.commons.httpclient.httpmethoddirector.authenticateproxy(httpmethoddirector.blank:320).   at org.apache.commons.httpclient.httpmethoddirector.executeconnect(httpmethoddirector.blank:491).   at org.apache.commons.httpclient.httpmethoddirector.executewithretry(httpmethoddirector.blank:391).   at org.apache.commons.httpclient.httpmethoddirector.executemethod(httpmethoddirector.blank:171).   at org.apache.commons.httpclient.httpclient.executemethod(httpclient.blank:397).   at org.apache.commons.httpclient.httpclient.executemethod(httpclient.blank:323).   at httpgetproxy.main(httpgetproxy.blank:31). dec 08, 2017 1:41:39 pm org.apache.commons.httpclient.httpmethoddirector processproxyauthchallenge. info: failure authenticating with ntlm @proxy.****.com:6050"\n'
Label: 1

برچسب ها 0 ، 1 ، 2 یا 3 هستند. برای بررسی اینکه کدام یک از اینها با کدام برچسب رشته مطابقت دارد، می توانید ویژگی class_names در مجموعه داده را بررسی کنید:

for i, label in enumerate(raw_train_ds.class_names):
 print("Label", i, "corresponds to", label)
Label 0 corresponds to csharp
Label 1 corresponds to java
Label 2 corresponds to javascript
Label 3 corresponds to python

در مرحله بعد، با استفاده از tf.keras.utils.text_dataset_from_directory ، یک اعتبارسنجی و یک مجموعه آزمایشی ایجاد خواهید کرد. شما از 1600 بررسی باقی مانده از مجموعه آموزشی برای اعتبارسنجی استفاده خواهید کرد.

# Create a validation set.
raw_val_ds = utils.text_dataset_from_directory(
  train_dir,
  batch_size=batch_size,
  validation_split=0.2,
  subset='validation',
  seed=seed)
Found 8000 files belonging to 4 classes.
Using 1600 files for validation.
test_dir = dataset_dir/'test'

# Create a test set.
raw_test_ds = utils.text_dataset_from_directory(
  test_dir,
  batch_size=batch_size)
Found 8000 files belonging to 4 classes.

مجموعه داده را برای آموزش آماده کنید

در مرحله بعد، داده ها را با استفاده از لایه tf.keras.layers.TextVectorization استاندارد، نشانه گذاری و بردار می کنید.

 • استانداردسازی به پیش پردازش متن اشاره دارد، معمولاً برای حذف علائم نگارشی یا عناصر HTML برای ساده کردن مجموعه داده.
 • Tokenization به تقسیم رشته ها به نشانه ها اشاره دارد (به عنوان مثال، تقسیم یک جمله به کلمات جداگانه با تقسیم در فضای خالی).
 • بردارسازی به تبدیل نشانه ها به اعداد اشاره دارد تا بتوان آنها را به یک شبکه عصبی تغذیه کرد.

تمام این وظایف را می توان با این لایه انجام داد. (شما می توانید در مورد هر یک از این موارد در اسناد tf.keras.layers.TextVectorization API اطلاعات بیشتری کسب کنید.)

توجه داشته باشید که:

 • استانداردسازی پیش‌فرض متن را به حروف کوچک تبدیل می‌کند و علائم نگارشی را حذف می‌کند ( standardize='lower_and_strip_punctuation' ).
 • توکنایزر پیش‌فرض در فضای سفید تقسیم می‌شود ( split='whitespace' ).
 • حالت برداری پیش فرض 'int' ( output_mode='int' ) است. این خروجی شاخص های عدد صحیح (یکی در هر توکن). از این حالت می توان برای ساخت مدل هایی استفاده کرد که ترتیب کلمات را در نظر بگیرند. همچنین می‌توانید از حالت‌های دیگر – مانند 'binary' – برای ساخت مدل‌های کیسه‌ای از کلمات استفاده کنید.

شما دو مدل خواهید ساخت تا با TextVectorization بیشتر در مورد استانداردسازی، توکن سازی و بردارسازی بیاموزید:

 • ابتدا، شما از حالت برداری 'binary' برای ساخت یک مدل کیسه ای از کلمات استفاده خواهید کرد.
 • سپس، از حالت 'int' با یک ConvNet 1D استفاده خواهید کرد.
VOCAB_SIZE = 10000

binary_vectorize_layer = TextVectorization(
  max_tokens=VOCAB_SIZE,
  output_mode='binary')

برای حالت 'int' ، علاوه بر حداکثر اندازه واژگان، باید حداکثر طول دنباله صریح را تنظیم کنید ( MAX_SEQUENCE_LENGTH )، که باعث می‌شود لایه لایه‌ها را اضافه کند یا توالی‌ها را دقیقاً به مقادیر output_sequence_length کوتاه کند:

MAX_SEQUENCE_LENGTH = 250

int_vectorize_layer = TextVectorization(
  max_tokens=VOCAB_SIZE,
  output_mode='int',
  output_sequence_length=MAX_SEQUENCE_LENGTH)

سپس، TextVectorization.adapt را فراخوانی کنید تا وضعیت لایه پیش پردازش را با مجموعه داده مطابقت دهد. این باعث می شود که مدل یک فهرست از رشته ها به اعداد صحیح بسازد.

# Make a text-only dataset (without labels), then call `TextVectorization.adapt`.
train_text = raw_train_ds.map(lambda text, labels: text)
binary_vectorize_layer.adapt(train_text)
int_vectorize_layer.adapt(train_text)

نتیجه استفاده از این لایه ها برای پیش پردازش داده ها را چاپ کنید:

def binary_vectorize_text(text, label):
 text = tf.expand_dims(text, -1)
 return binary_vectorize_layer(text), label
def int_vectorize_text(text, label):
 text = tf.expand_dims(text, -1)
 return int_vectorize_layer(text), label
# Retrieve a batch (of 32 reviews and labels) from the dataset.
text_batch, label_batch = next(iter(raw_train_ds))
first_question, first_label = text_batch[0], label_batch[0]
print("Question", first_question)
print("Label", first_label)
Question tf.Tensor(b'"what is the difference between these two ways to create an element? var a = document.createelement(\'div\');..a.id = ""mydiv"";...and..var a = document.createelement(\'div\').id = ""mydiv"";...what is the difference between them such that the first one works and the second one doesn\'t?"\n', shape=(), dtype=string)
Label tf.Tensor(2, shape=(), dtype=int32)
print("'binary' vectorized question:",
   binary_vectorize_text(first_question, first_label)[0])
'binary' vectorized question: tf.Tensor([[1. 1. 0. ... 0. 0. 0.]], shape=(1, 10000), dtype=float32)
print("'int' vectorized question:",
   int_vectorize_text(first_question, first_label)[0])
'int' vectorized question: tf.Tensor(
[[ 55  6  2 410 211 229 121 895  4 124 32 245 43  5  1  1  5  1
  1  6  2 410 211 191 318 14  2 98 71 188  8  2 199 71 178  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0]], shape=(1, 250), dtype=int64)

همانطور که در بالا نشان داده شد، حالت 'binary' TextVectorization آرایه ای را برمی گرداند که نشان می دهد کدام نشانه ها حداقل یک بار در ورودی وجود دارند، در حالی که حالت 'int' جایگزین هر نشانه با یک عدد صحیح می شود، بنابراین ترتیب آنها را حفظ می کند.

می‌توانید با فراخوانی TextVectorization.get_vocabulary در لایه، نشانه (رشته) را که هر عدد صحیح مربوط به آن است جستجو کنید:

print("1289 ---> ", int_vectorize_layer.get_vocabulary()[1289])
print("313 ---> ", int_vectorize_layer.get_vocabulary()[313])
print("Vocabulary size: {}".format(len(int_vectorize_layer.get_vocabulary())))
1289 ---> roman
313 ---> source
Vocabulary size: 10000

شما تقریباً آماده آموزش مدل خود هستید.

به عنوان آخرین مرحله پیش پردازش، لایه‌های TextVectorization را که قبلاً ایجاد کرده‌اید در مجموعه‌های آموزشی، اعتبارسنجی و آزمایش اعمال می‌کنید:

binary_train_ds = raw_train_ds.map(binary_vectorize_text)
binary_val_ds = raw_val_ds.map(binary_vectorize_text)
binary_test_ds = raw_test_ds.map(binary_vectorize_text)

int_train_ds = raw_train_ds.map(int_vectorize_text)
int_val_ds = raw_val_ds.map(int_vectorize_text)
int_test_ds = raw_test_ds.map(int_vectorize_text)

مجموعه داده را برای عملکرد پیکربندی کنید

این دو روش مهم هستند که باید هنگام بارگیری داده ها استفاده کنید تا مطمئن شوید که I/O مسدود نمی شود.

 • Dataset.cache داده ها را پس از بارگیری از دیسک در حافظه نگه می دارد. این اطمینان حاصل می کند که مجموعه داده در حین آموزش مدل شما به یک گلوگاه تبدیل نمی شود. اگر مجموعه داده شما بیش از حد بزرگ است که نمی تواند در حافظه جا شود، می توانید از این روش برای ایجاد یک حافظه پنهان روی دیسک کارآمد استفاده کنید که خواندن آن از بسیاری از فایل های کوچک کارآمدتر است.
 • Dataset.prefetch با پیش پردازش داده ها و اجرای مدل در حین آموزش همپوشانی دارد.

می‌توانید در مورد هر دو روش و همچنین نحوه کش کردن داده‌ها در حافظه پنهان در بخش Prefetching عملکرد بهتر با راهنمای tf.data API اطلاعات بیشتری کسب کنید.

AUTOTUNE = tf.data.AUTOTUNE

def configure_dataset(dataset):
 return dataset.cache().prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)
binary_train_ds = configure_dataset(binary_train_ds)
binary_val_ds = configure_dataset(binary_val_ds)
binary_test_ds = configure_dataset(binary_test_ds)

int_train_ds = configure_dataset(int_train_ds)
int_val_ds = configure_dataset(int_val_ds)
int_test_ds = configure_dataset(int_test_ds)

مدل را آموزش دهید

وقت آن است که شبکه عصبی خود را ایجاد کنید.

برای داده‌های برداری 'binary' ، یک مدل خطی کیسه‌ای کلمات ساده تعریف کنید، سپس آن را پیکربندی و آموزش دهید:

binary_model = tf.keras.Sequential([layers.Dense(4)])

binary_model.compile(
  loss=losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  optimizer='adam',
  metrics=['accuracy'])

history = binary_model.fit(
  binary_train_ds, validation_data=binary_val_ds, epochs=10)
Epoch 1/10
200/200 [==============================] - 2s 4ms/step - loss: 1.1170 - accuracy: 0.6509 - val_loss: 0.9165 - val_accuracy: 0.7844
Epoch 2/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.7781 - accuracy: 0.8169 - val_loss: 0.7522 - val_accuracy: 0.8050
Epoch 3/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.6274 - accuracy: 0.8591 - val_loss: 0.6664 - val_accuracy: 0.8163
Epoch 4/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.5342 - accuracy: 0.8866 - val_loss: 0.6129 - val_accuracy: 0.8188
Epoch 5/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.4683 - accuracy: 0.9038 - val_loss: 0.5761 - val_accuracy: 0.8281
Epoch 6/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.4181 - accuracy: 0.9181 - val_loss: 0.5494 - val_accuracy: 0.8331
Epoch 7/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.3779 - accuracy: 0.9287 - val_loss: 0.5293 - val_accuracy: 0.8388
Epoch 8/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.3446 - accuracy: 0.9361 - val_loss: 0.5137 - val_accuracy: 0.8400
Epoch 9/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.3164 - accuracy: 0.9430 - val_loss: 0.5014 - val_accuracy: 0.8381
Epoch 10/10
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.2920 - accuracy: 0.9495 - val_loss: 0.4916 - val_accuracy: 0.8388

در مرحله بعد، از لایه بردار 'int' برای ساخت یک ConvNet 1D استفاده خواهید کرد:

def create_model(vocab_size, num_labels):
 model = tf.keras.Sequential([
   layers.Embedding(vocab_size, 64, mask_zero=True),
   layers.Conv1D(64, 5, padding="valid", activation="relu", strides=2),
   layers.GlobalMaxPooling1D(),
   layers.Dense(num_labels)
 ])
 return model
# `vocab_size` is `VOCAB_SIZE + 1` since `0` is used additionally for padding.
int_model = create_model(vocab_size=VOCAB_SIZE + 1, num_labels=4)
int_model.compile(
  loss=losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  optimizer='adam',
  metrics=['accuracy'])
history = int_model.fit(int_train_ds, validation_data=int_val_ds, epochs=5)
Epoch 1/5
200/200 [==============================] - 9s 5ms/step - loss: 1.1471 - accuracy: 0.5016 - val_loss: 0.7856 - val_accuracy: 0.6913
Epoch 2/5
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.6378 - accuracy: 0.7550 - val_loss: 0.5494 - val_accuracy: 0.8056
Epoch 3/5
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.3900 - accuracy: 0.8764 - val_loss: 0.4845 - val_accuracy: 0.8206
Epoch 4/5
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.2234 - accuracy: 0.9447 - val_loss: 0.4819 - val_accuracy: 0.8188
Epoch 5/5
200/200 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.1146 - accuracy: 0.9809 - val_loss: 0.5038 - val_accuracy: 0.8150

این دو مدل را با هم مقایسه کنید:

print("Linear model on binary vectorized data:")
print(binary_model.summary())
Linear model on binary vectorized data:
Model: "sequential"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 dense (Dense)        (None, 4)         40004   
                                 
=================================================================
Total params: 40,004
Trainable params: 40,004
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
None
print("ConvNet model on int vectorized data:")
print(int_model.summary())
ConvNet model on int vectorized data:
Model: "sequential_1"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 embedding (Embedding)    (None, None, 64)     640064  
                                 
 conv1d (Conv1D)       (None, None, 64)     20544   
                                 
 global_max_pooling1d (Globa (None, 64)        0     
 lMaxPooling1D)                         
                                 
 dense_1 (Dense)       (None, 4)         260    
                                 
=================================================================
Total params: 660,868
Trainable params: 660,868
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
None

هر دو مدل را بر اساس داده های آزمایشی ارزیابی کنید:

binary_loss, binary_accuracy = binary_model.evaluate(binary_test_ds)
int_loss, int_accuracy = int_model.evaluate(int_test_ds)

print("Binary model accuracy: {:2.2%}".format(binary_accuracy))
print("Int model accuracy: {:2.2%}".format(int_accuracy))
250/250 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.5178 - accuracy: 0.8151
250/250 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.5262 - accuracy: 0.8073
Binary model accuracy: 81.51%
Int model accuracy: 80.73%

مدل را صادر کنید

در کد بالا، tf.keras.layers.TextVectorization را قبل از تغذیه متن به مدل روی مجموعه داده اعمال کردید. اگر می‌خواهید مدل خود را قادر به پردازش رشته‌های خام (مثلاً برای ساده کردن استقرار آن) کنید، می‌توانید لایه TextVectorization را در مدل خود قرار دهید.

برای انجام این کار، می توانید با استفاده از وزنه هایی که به تازگی آموزش داده اید، یک مدل جدید ایجاد کنید:

export_model = tf.keras.Sequential(
  [binary_vectorize_layer, binary_model,
   layers.Activation('sigmoid')])

export_model.compile(
  loss=losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=False),
  optimizer='adam',
  metrics=['accuracy'])

# Test it with `raw_test_ds`, which yields raw strings
loss, accuracy = export_model.evaluate(raw_test_ds)
print("Accuracy: {:2.2%}".format(binary_accuracy))
250/250 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 0.5178 - accuracy: 0.8151
Accuracy: 81.51%

اکنون، مدل شما می‌تواند رشته‌های خام را به‌عنوان ورودی بگیرد و با استفاده از Model.predict امتیازی را برای هر برچسب پیش‌بینی کند. تابعی را برای یافتن برچسب با حداکثر امتیاز تعریف کنید:

def get_string_labels(predicted_scores_batch):
 predicted_int_labels = tf.argmax(predicted_scores_batch, axis=1)
 predicted_labels = tf.gather(raw_train_ds.class_names, predicted_int_labels)
 return predicted_labels

استنتاج را روی داده های جدید اجرا کنید

inputs = [
  "how do I extract keys from a dict into a list?", # 'python'
  "debug public static void main(string[] args) {...}", # 'java'
]
predicted_scores = export_model.predict(inputs)
predicted_labels = get_string_labels(predicted_scores)
for input, label in zip(inputs, predicted_labels):
 print("Question: ", input)
 print("Predicted label: ", label.numpy())
Question: how do I extract keys from a dict into a list?
Predicted label: b'python'
Question: debug public static void main(string[] args) {...}
Predicted label: b'java'

گنجاندن منطق پیش‌پردازش متن در داخل مدل شما را قادر می‌سازد مدلی را برای تولید صادر کنید که استقرار را ساده می‌کند و پتانسیل انحراف قطار/آزمایش را کاهش می‌دهد.

هنگام انتخاب محل استفاده از tf.keras.layers.TextVectorization باید به یک تفاوت عملکرد توجه داشت. استفاده از آن در خارج از مدل شما را قادر می سازد تا هنگام آموزش بر روی GPU، پردازش ناهمزمان CPU و بافر داده های خود را انجام دهید. بنابراین، اگر مدل خود را بر روی GPU آموزش می دهید، احتمالاً می خواهید از این گزینه استفاده کنید تا بهترین عملکرد را در حین توسعه مدل خود داشته باشید، سپس هنگامی که برای استقرار آماده شدید، به اضافه کردن لایه TextVectorization در داخل مدل خود بروید. .

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ذخیره مدل ها، از آموزش ذخیره و بارگیری مدل ها دیدن کنید.

مثال 2: نویسنده ترجمه های ایلیادی را پیش بینی کنید

در زیر نمونه‌ای از استفاده از tf.data.TextLineDataset برای بارگیری نمونه‌ها از فایل‌های متنی و TensorFlow Text برای پیش‌پردازش داده‌ها ارائه می‌شود. شما از سه ترجمه مختلف انگلیسی از یک اثر، هومر ایلیاد، استفاده خواهید کرد و مدلی را برای شناسایی مترجم با یک خط متن آموزش می دهید.

مجموعه داده را دانلود و کاوش کنید

متون این سه ترجمه توسط:

فایل‌های متنی مورد استفاده در این آموزش چند کار پیش‌پردازش معمولی مانند حذف سرصفحه و پاورقی سند، شماره خطوط و عناوین فصل را انجام داده‌اند.

این فایل‌های کم‌مقابله را به صورت محلی دانلود کنید:

DIRECTORY_URL = 'https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/illiad/'
FILE_NAMES = ['cowper.txt', 'derby.txt', 'butler.txt']

for name in FILE_NAMES:
 text_dir = utils.get_file(name, origin=DIRECTORY_URL + name)

parent_dir = pathlib.Path(text_dir).parent
list(parent_dir.iterdir())
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/illiad/cowper.txt
819200/815980 [==============================] - 0s 0us/step
827392/815980 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/illiad/derby.txt
811008/809730 [==============================] - 0s 0us/step
819200/809730 [==============================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/illiad/butler.txt
811008/807992 [==============================] - 0s 0us/step
819200/807992 [==============================] - 0s 0us/step
[PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/derby.txt'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/butler.txt'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/cowper.txt'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/fashion-mnist'),
 PosixPath('/home/kbuilder/.keras/datasets/mnist.npz')]

مجموعه داده را بارگیری کنید

قبلاً، با tf.keras.utils.text_dataset_from_directory ، تمام محتویات یک فایل به عنوان یک مثال واحد در نظر گرفته می شد. در اینجا، از tf.data.TextLineDataset استفاده خواهید کرد، که برای ایجاد یک tf.data.Dataset از یک فایل متنی طراحی شده است که در آن هر نمونه یک خط متن از فایل اصلی است. TextLineDataset برای داده‌های متنی که عمدتاً مبتنی بر خط هستند (مثلاً شعر یا گزارش‌های خطا) مفید است.

این فایل‌ها را تکرار کنید و هر کدام را در مجموعه داده خود بارگیری کنید. هر مثال باید به صورت جداگانه برچسب گذاری شود، بنابراین از Dataset.map برای اعمال یک تابع برچسب برای هر یک استفاده کنید. این بر روی هر نمونه در مجموعه داده تکرار می شود و جفت های ( example, label ) را برمی گرداند.

def labeler(example, index):
 return example, tf.cast(index, tf.int64)
labeled_data_sets = []

for i, file_name in enumerate(FILE_NAMES):
 lines_dataset = tf.data.TextLineDataset(str(parent_dir/file_name))
 labeled_dataset = lines_dataset.map(lambda ex: labeler(ex, i))
 labeled_data_sets.append(labeled_dataset)

سپس، این مجموعه داده‌های برچسب‌گذاری‌شده را با استفاده از Dataset.concatenate در یک مجموعه داده واحد ترکیب می‌کنید و آن را با Dataset.shuffle :

BUFFER_SIZE = 50000
BATCH_SIZE = 64
VALIDATION_SIZE = 5000
all_labeled_data = labeled_data_sets[0]
for labeled_dataset in labeled_data_sets[1:]:
 all_labeled_data = all_labeled_data.concatenate(labeled_dataset)

all_labeled_data = all_labeled_data.shuffle(
  BUFFER_SIZE, reshuffle_each_iteration=False)

چند نمونه را مانند قبل چاپ کنید. مجموعه داده هنوز دسته بندی نشده است، بنابراین هر ورودی در all_labeled_data با یک نقطه داده مطابقت دارد:

for text, label in all_labeled_data.take(10):
 print("Sentence: ", text.numpy())
 print("Label:", label.numpy())
Sentence: b'Beneath the yoke the flying coursers led.'
Label: 1
Sentence: b'Too free a range, and watchest all I do;'
Label: 1
Sentence: b'defence of their ships. Thus would any seer who was expert in these'
Label: 2
Sentence: b'"From morn to eve I fell, a summer\'s day,"'
Label: 0
Sentence: b'went to the city bearing a message of peace to the Cadmeians; on his'
Label: 2
Sentence: b'darkness of the flying night, and tell it to Agamemnon. This might'
Label: 2
Sentence: b"To that distinction, Nestor's son, whom yet"
Label: 0
Sentence: b'A sounder judge of honour and disgrace:'
Label: 1
Sentence: b'He wept as he spoke, and the elders sighed in concert as each thought'
Label: 2
Sentence: b'to gather his bones for the silt in which I shall have hidden him, and'
Label: 2

مجموعه داده را برای آموزش آماده کنید

به جای استفاده از tf.keras.layers.TextVectorization برای پیش پردازش مجموعه داده متنی، اکنون از APIهای متنی TensorFlow برای استانداردسازی و توکن کردن داده ها، ساختن واژگان و استفاده از tf.lookup.StaticVocabularyTable برای نگاشت نشانه ها به اعداد صحیح برای تغذیه به داده ها استفاده خواهید کرد. مدل. (درباره متن TensorFlow بیشتر بیاموزید).

تابعی را برای تبدیل متن به حروف کوچک و نشانه گذاری آن تعریف کنید:

 • TensorFlow Text توکنایزرهای مختلفی را ارائه می دهد. در این مثال، از text.UnicodeScriptTokenizer برای توکن کردن مجموعه داده استفاده خواهید کرد.
 • شما از Dataset.map برای اعمال توکن سازی به مجموعه داده استفاده خواهید کرد.
tokenizer = tf_text.UnicodeScriptTokenizer()
def tokenize(text, unused_label):
 lower_case = tf_text.case_fold_utf8(text)
 return tokenizer.tokenize(lower_case)
tokenized_ds = all_labeled_data.map(tokenize)

می‌توانید روی مجموعه داده تکرار کنید و چند نمونه توکن‌شده را چاپ کنید:

for text_batch in tokenized_ds.take(5):
 print("Tokens: ", text_batch.numpy())
Tokens: [b'beneath' b'the' b'yoke' b'the' b'flying' b'coursers' b'led' b'.']
Tokens: [b'too' b'free' b'a' b'range' b',' b'and' b'watchest' b'all' b'i' b'do'
 b';']
Tokens: [b'defence' b'of' b'their' b'ships' b'.' b'thus' b'would' b'any' b'seer'
 b'who' b'was' b'expert' b'in' b'these']
Tokens: [b'"' b'from' b'morn' b'to' b'eve' b'i' b'fell' b',' b'a' b'summer' b"'"
 b's' b'day' b',"']
Tokens: [b'went' b'to' b'the' b'city' b'bearing' b'a' b'message' b'of' b'peace'
 b'to' b'the' b'cadmeians' b';' b'on' b'his']

در مرحله بعد، با مرتب‌سازی نشانه‌ها بر اساس فرکانس و حفظ VOCAB_SIZE نشانه‌های برتر، واژگانی خواهید ساخت:

tokenized_ds = configure_dataset(tokenized_ds)

vocab_dict = collections.defaultdict(lambda: 0)
for toks in tokenized_ds.as_numpy_iterator():
 for tok in toks:
  vocab_dict[tok] += 1

vocab = sorted(vocab_dict.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
vocab = [token for token, count in vocab]
vocab = vocab[:VOCAB_SIZE]
vocab_size = len(vocab)
print("Vocab size: ", vocab_size)
print("First five vocab entries:", vocab[:5])
Vocab size: 10000
First five vocab entries: [b',', b'the', b'and', b"'", b'of']

برای تبدیل نشانه ها به اعداد صحیح، از مجموعه tf.lookup.StaticVocabularyTable vocab کنید. توکن ها را به اعداد صحیح در محدوده [ 2 , vocab_size + 2 ] نگاشت می کنید. همانند لایه TextVectorization ، 0 برای نشان دادن padding و 1 برای نشان دادن یک توکن خارج از واژگان (OOV) رزرو شده است.

keys = vocab
values = range(2, len(vocab) + 2) # Reserve `0` for padding, `1` for OOV tokens.

init = tf.lookup.KeyValueTensorInitializer(
  keys, values, key_dtype=tf.string, value_dtype=tf.int64)

num_oov_buckets = 1
vocab_table = tf.lookup.StaticVocabularyTable(init, num_oov_buckets)

در نهایت، تابعی را برای استانداردسازی، نشانه گذاری و بردار کردن مجموعه داده با استفاده از جدول توکنیزر و جستجو تعریف کنید:

def preprocess_text(text, label):
 standardized = tf_text.case_fold_utf8(text)
 tokenized = tokenizer.tokenize(standardized)
 vectorized = vocab_table.lookup(tokenized)
 return vectorized, label

برای چاپ خروجی می توانید این را روی یک مثال امتحان کنید:

example_text, example_label = next(iter(all_labeled_data))
print("Sentence: ", example_text.numpy())
vectorized_text, example_label = preprocess_text(example_text, example_label)
print("Vectorized sentence: ", vectorized_text.numpy())
Sentence: b'Beneath the yoke the flying coursers led.'
Vectorized sentence: [234  3 811  3 446 749 248  7]

اکنون تابع preprocess را روی مجموعه داده با استفاده از Dataset.map :

all_encoded_data = all_labeled_data.map(preprocess_text)

مجموعه داده را به مجموعه های آموزشی و آزمایشی تقسیم کنید

لایه Keras TextVectorization نیز داده های بردار شده را دسته بندی می کند و پد می کند. padding مورد نیاز است زیرا نمونه‌های داخل یک دسته باید اندازه و شکل یکسانی داشته باشند، اما نمونه‌های موجود در این مجموعه داده‌ها همگی یک اندازه نیستند - هر خط متن دارای تعداد کلمات متفاوتی است.

tf.data.Dataset از مجموعه داده‌های تقسیم‌بندی و padded-batching پشتیبانی می‌کند:

train_data = all_encoded_data.skip(VALIDATION_SIZE).shuffle(BUFFER_SIZE)
validation_data = all_encoded_data.take(VALIDATION_SIZE)
train_data = train_data.padded_batch(BATCH_SIZE)
validation_data = validation_data.padded_batch(BATCH_SIZE)

اکنون، validation_data و train_data مجموعه‌ای از جفت‌های ( example, label ) نیستند، بلکه مجموعه‌ای از دسته‌ها هستند. هر دسته یک جفت از ( نمونه های بسیار، بسیاری از برچسب ها ) است که به صورت آرایه نمایش داده می شوند.

برای نشان دادن این موضوع:

sample_text, sample_labels = next(iter(validation_data))
print("Text batch shape: ", sample_text.shape)
print("Label batch shape: ", sample_labels.shape)
print("First text example: ", sample_text[0])
print("First label example: ", sample_labels[0])
Text batch shape: (64, 18)
Label batch shape: (64,)
First text example: tf.Tensor([234  3 811  3 446 749 248  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0], shape=(18,), dtype=int64)
First label example: tf.Tensor(1, shape=(), dtype=int64)

از آنجایی که از 0 برای padding و 1 برای نشانه های خارج از واژگان (OOV) استفاده می کنید، اندازه واژگان تا دو افزایش یافته است:

vocab_size += 2

مجموعه داده ها را برای عملکرد بهتر مانند قبل پیکربندی کنید:

train_data = configure_dataset(train_data)
validation_data = configure_dataset(validation_data)

مدل را آموزش دهید

می توانید یک مدل را بر روی این مجموعه داده مانند قبل آموزش دهید:

model = create_model(vocab_size=vocab_size, num_labels=3)

model.compile(
  optimizer='adam',
  loss=losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  metrics=['accuracy'])

history = model.fit(train_data, validation_data=validation_data, epochs=3)
Epoch 1/3
697/697 [==============================] - 27s 9ms/step - loss: 0.5238 - accuracy: 0.7658 - val_loss: 0.3814 - val_accuracy: 0.8306
Epoch 2/3
697/697 [==============================] - 3s 4ms/step - loss: 0.2852 - accuracy: 0.8847 - val_loss: 0.3697 - val_accuracy: 0.8428
Epoch 3/3
697/697 [==============================] - 3s 4ms/step - loss: 0.1924 - accuracy: 0.9279 - val_loss: 0.3917 - val_accuracy: 0.8424
loss, accuracy = model.evaluate(validation_data)

print("Loss: ", loss)
print("Accuracy: {:2.2%}".format(accuracy))
79/79 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.3917 - accuracy: 0.8424
Loss: 0.391705721616745
Accuracy: 84.24%

مدل را صادر کنید

برای اینکه مدل بتواند رشته های خام را به عنوان ورودی بگیرد، یک لایه Keras TextVectorization ایجاد می کنید که همان مراحل عملکرد پیش پردازش سفارشی شما را انجام می دهد. از آنجایی که قبلاً واژگانی را آموزش داده‌اید، می‌توانید از TextVectorization.set_vocabulary (به جای TextVectorization.adapt ) استفاده کنید که واژگان جدیدی را آموزش می‌دهد.

preprocess_layer = TextVectorization(
  max_tokens=vocab_size,
  standardize=tf_text.case_fold_utf8,
  split=tokenizer.tokenize,
  output_mode='int',
  output_sequence_length=MAX_SEQUENCE_LENGTH)

preprocess_layer.set_vocabulary(vocab)
export_model = tf.keras.Sequential(
  [preprocess_layer, model,
   layers.Activation('sigmoid')])

export_model.compile(
  loss=losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=False),
  optimizer='adam',
  metrics=['accuracy'])
# Create a test dataset of raw strings.
test_ds = all_labeled_data.take(VALIDATION_SIZE).batch(BATCH_SIZE)
test_ds = configure_dataset(test_ds)

loss, accuracy = export_model.evaluate(test_ds)

print("Loss: ", loss)
print("Accuracy: {:2.2%}".format(accuracy))
2022-02-05 02:26:40.203675: W tensorflow/core/grappler/optimizers/loop_optimizer.cc:907] Skipping loop optimization for Merge node with control input: sequential_4/text_vectorization_2/UnicodeScriptTokenize/Assert_1/AssertGuard/branch_executed/_185
79/79 [==============================] - 6s 8ms/step - loss: 0.4955 - accuracy: 0.7964
Loss: 0.4955357015132904
Accuracy: 79.64%

از دست دادن و دقت برای مدل در مجموعه اعتبار سنجی رمزگذاری شده و مدل صادر شده در مجموعه اعتبار سنجی خام، همانطور که انتظار می رود یکسان است.

استنتاج را روی داده های جدید اجرا کنید

inputs = [
  "Join'd to th' Ionians with their flowing robes,", # Label: 1
  "the allies, and his armour flashed about him so that he seemed to all", # Label: 2
  "And with loud clangor of his arms he fell.", # Label: 0
]

predicted_scores = export_model.predict(inputs)
predicted_labels = tf.argmax(predicted_scores, axis=1)

for input, label in zip(inputs, predicted_labels):
 print("Question: ", input)
 print("Predicted label: ", label.numpy())
2022-02-05 02:26:43.328949: W tensorflow/core/grappler/optimizers/loop_optimizer.cc:907] Skipping loop optimization for Merge node with control input: sequential_4/text_vectorization_2/UnicodeScriptTokenize/Assert_1/AssertGuard/branch_executed/_185
Question: Join'd to th' Ionians with their flowing robes,
Predicted label: 1
Question: the allies, and his armour flashed about him so that he seemed to all
Predicted label: 2
Question: And with loud clangor of his arms he fell.
Predicted label: 0

دانلود مجموعه داده های بیشتر با استفاده از TensorFlow Datasets (TFDS)

می توانید مجموعه داده های بیشتری را از TensorFlow Datasets دانلود کنید.

در این مثال، شما از مجموعه داده بررسی فیلم بزرگ IMDB برای آموزش مدلی برای طبقه بندی احساسات استفاده خواهید کرد:

# Training set.
train_ds = tfds.load(
  'imdb_reviews',
  split='train[:80%]',
  batch_size=BATCH_SIZE,
  shuffle_files=True,
  as_supervised=True)
# Validation set.
val_ds = tfds.load(
  'imdb_reviews',
  split='train[80%:]',
  batch_size=BATCH_SIZE,
  shuffle_files=True,
  as_supervised=True)

چاپ چند نمونه:

for review_batch, label_batch in val_ds.take(1):
 for i in range(5):
  print("Review: ", review_batch[i].numpy())
  print("Label: ", label_batch[i].numpy())
Review: b"Instead, go to the zoo, buy some peanuts and feed 'em to the monkeys. Monkeys are funny. People with amnesia who don't say much, just sit there with vacant eyes are not all that funny.<br /><br />Black comedy? There isn't a black person in it, and there isn't one funny thing in it either.<br /><br />Walmart buys these things up somehow and puts them on their dollar rack. It's labeled Unrated. I think they took out the topless scene. They may have taken out other stuff too, who knows? All we know is that whatever they took out, isn't there any more.<br /><br />The acting seemed OK to me. There's a lot of unfathomables tho. It's supposed to be a city? It's supposed to be a big lake? If it's so hot in the church people are fanning themselves, why are they all wearing coats?"
Label: 0
Review: b'Well, was Morgan Freeman any more unusual as God than George Burns? This film sure was better than that bore, "Oh, God". I was totally engrossed and LMAO all the way through. Carrey was perfect as the out of sorts anchorman wannabe, and Aniston carried off her part as the frustrated girlfriend in her usual well played performance. I, for one, don\'t consider her to be either ugly or untalented. I think my favorite scene was when Carrey opened up the file cabinet thinking it could never hold his life history. See if you can spot the file in the cabinet that holds the events of his bathroom humor: I was rolling over this one. Well written and even better played out, this comedy will go down as one of this funnyman\'s best.'
Label: 1
Review: b'I remember stumbling upon this special while channel-surfing in 1965. I had never heard of Barbra before. When the show was over, I thought "This is probably the best thing on TV I will ever see in my life." 42 years later, that has held true. There is still nothing so amazing, so honestly astonishing as the talent that was displayed here. You can talk about all the super-stars you want to, this is the most superlative of them all!<br /><br />You name it, she can do it. Comedy, pathos, sultry seduction, ballads, Barbra is truly a story-teller. Her ability to pull off anything she attempts is legendary. But this special was made in the beginning, and helped to create the legend that she quickly became. In spite of rising so far in such a short time, she has fulfilled the promise, revealing more of her talents as she went along. But they are all here from the very beginning. You will not be disappointed in viewing this.'
Label: 1
Review: b"Firstly, I would like to point out that people who have criticised this film have made some glaring errors. Anything that has a rating below 6/10 is clearly utter nonsense.<br /><br />Creep is an absolutely fantastic film with amazing film effects. The actors are highly believable, the narrative thought provoking and the horror and graphical content extremely disturbing. <br /><br />There is much mystique in this film. Many questions arise as the audience are revealed to the strange and freakish creature that makes habitat in the dark rat ridden tunnels. How was 'Craig' created and what happened to him?<br /><br />A fantastic film with a large chill factor. A film with so many unanswered questions and a film that needs to be appreciated along with others like 28 Days Later, The Bunker, Dog Soldiers and Deathwatch.<br /><br />Look forward to more of these fantastic films!!"
Label: 1
Review: b"I'm sorry but I didn't like this doc very much. I can think of a million ways it could have been better. The people who made it obviously don't have much imagination. The interviews aren't very interesting and no real insight is offered. The footage isn't assembled in a very informative way, either. It's too bad because this is a movie that really deserves spellbinding special features. One thing I'll say is that Isabella Rosselini gets more beautiful the older she gets. All considered, this only gets a '4.'"
Label: 0

اکنون می توانید داده ها را از قبل پردازش کنید و یک مدل را مانند قبل آموزش دهید.

مجموعه داده را برای آموزش آماده کنید

vectorize_layer = TextVectorization(
  max_tokens=VOCAB_SIZE,
  output_mode='int',
  output_sequence_length=MAX_SEQUENCE_LENGTH)

# Make a text-only dataset (without labels), then call `TextVectorization.adapt`.
train_text = train_ds.map(lambda text, labels: text)
vectorize_layer.adapt(train_text)
def vectorize_text(text, label):
 text = tf.expand_dims(text, -1)
 return vectorize_layer(text), label
train_ds = train_ds.map(vectorize_text)
val_ds = val_ds.map(vectorize_text)
# Configure datasets for performance as before.
train_ds = configure_dataset(train_ds)
val_ds = configure_dataset(val_ds)

مدل را ایجاد، پیکربندی و آموزش دهید

model = create_model(vocab_size=VOCAB_SIZE + 1, num_labels=1)
model.summary()
Model: "sequential_5"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 embedding_2 (Embedding)   (None, None, 64)     640064  
                                 
 conv1d_2 (Conv1D)      (None, None, 64)     20544   
                                 
 global_max_pooling1d_2 (Glo (None, 64)        0     
 balMaxPooling1D)                        
                                 
 dense_3 (Dense)       (None, 1)         65    
                                 
=================================================================
Total params: 660,673
Trainable params: 660,673
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
model.compile(
  loss=losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
  optimizer='adam',
  metrics=['accuracy'])
history = model.fit(train_ds, validation_data=val_ds, epochs=3)
Epoch 1/3
313/313 [==============================] - 3s 7ms/step - loss: 0.5417 - accuracy: 0.6618 - val_loss: 0.3752 - val_accuracy: 0.8244
Epoch 2/3
313/313 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 0.2996 - accuracy: 0.8680 - val_loss: 0.3165 - val_accuracy: 0.8632
Epoch 3/3
313/313 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 0.1845 - accuracy: 0.9276 - val_loss: 0.3217 - val_accuracy: 0.8674
loss, accuracy = model.evaluate(val_ds)

print("Loss: ", loss)
print("Accuracy: {:2.2%}".format(accuracy))
79/79 [==============================] - 0s 2ms/step - loss: 0.3217 - accuracy: 0.8674
Loss: 0.32172858715057373
Accuracy: 86.74%

مدل را صادر کنید

export_model = tf.keras.Sequential(
  [vectorize_layer, model,
   layers.Activation('sigmoid')])

export_model.compile(
  loss=losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=False),
  optimizer='adam',
  metrics=['accuracy'])
# 0 --> negative review
# 1 --> positive review
inputs = [
  "This is a fantastic movie.",
  "This is a bad movie.",
  "This movie was so bad that it was good.",
  "I will never say yes to watching this movie.",
]

predicted_scores = export_model.predict(inputs)
predicted_labels = [int(round(x[0])) for x in predicted_scores]

for input, label in zip(inputs, predicted_labels):
 print("Question: ", input)
 print("Predicted label: ", label)
Question: This is a fantastic movie.
Predicted label: 1
Question: This is a bad movie.
Predicted label: 0
Question: This movie was so bad that it was good.
Predicted label: 0
Question: I will never say yes to watching this movie.
Predicted label: 0

نتیجه

این آموزش راه های مختلفی را برای بارگیری و پیش پردازش متن نشان می دهد. به عنوان گام بعدی، می‌توانید آموزش‌های پیش‌پردازش متن اضافی TensorFlow Text را بررسی کنید، مانند:

همچنین می توانید مجموعه داده های جدیدی را در مجموعه داده های TensorFlow بیابید . و برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد tf.data ، راهنمای ساخت خطوط لوله ورودی را بررسی کنید.