Krótkie wprowadzenie do TensorFlow 2 dla ekspertów

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

To jest plik notatnika Google Colaboratory . Programy w Pythonie są uruchamiane bezpośrednio w przeglądarce — to świetny sposób na naukę i korzystanie z TensorFlow. Aby skorzystać z tego samouczka, uruchom notatnik w Google Colab, klikając przycisk u góry tej strony.

 1. W Colab połącz się ze środowiskiem wykonawczym Pythona: w prawym górnym rogu paska menu wybierz POŁĄCZ .
 2. Uruchom wszystkie komórki kodu notatnika: Wybierz Runtime > Uruchom wszystko .

Pobierz i zainstaluj TensorFlow 2. Zaimportuj TensorFlow do swojego programu:

Zaimportuj TensorFlow do swojego programu:

import tensorflow as tf
print("TensorFlow version:", tf.__version__)

from tensorflow.keras.layers import Dense, Flatten, Conv2D
from tensorflow.keras import Model
TensorFlow version: 2.8.0-rc1

Załaduj i przygotuj zestaw danych MNIST .

mnist = tf.keras.datasets.mnist

(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0

# Add a channels dimension
x_train = x_train[..., tf.newaxis].astype("float32")
x_test = x_test[..., tf.newaxis].astype("float32")

Użyj tf.data do wsadowego i przetasowania zestawu danych:

train_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(
  (x_train, y_train)).shuffle(10000).batch(32)

test_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_test, y_test)).batch(32)

Zbuduj model tf.keras za pomocą interfejsu API do tworzenia podklas modelu Keras :

class MyModel(Model):
 def __init__(self):
  super(MyModel, self).__init__()
  self.conv1 = Conv2D(32, 3, activation='relu')
  self.flatten = Flatten()
  self.d1 = Dense(128, activation='relu')
  self.d2 = Dense(10)

 def call(self, x):
  x = self.conv1(x)
  x = self.flatten(x)
  x = self.d1(x)
  return self.d2(x)

# Create an instance of the model
model = MyModel()

Wybierz optymalizator i funkcję strat do treningu:

loss_object = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)

optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()

Wybierz metryki do pomiaru straty i dokładności modelu. Te metryki gromadzą wartości na przestrzeni epok, a następnie drukują ogólny wynik.

train_loss = tf.keras.metrics.Mean(name='train_loss')
train_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name='train_accuracy')

test_loss = tf.keras.metrics.Mean(name='test_loss')
test_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name='test_accuracy')

Użyj tf.GradientTape do trenowania modelu:

@tf.function
def train_step(images, labels):
 with tf.GradientTape() as tape:
  # training=True is only needed if there are layers with different
  # behavior during training versus inference (e.g. Dropout).
  predictions = model(images, training=True)
  loss = loss_object(labels, predictions)
 gradients = tape.gradient(loss, model.trainable_variables)
 optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))

 train_loss(loss)
 train_accuracy(labels, predictions)

Przetestuj model:

@tf.function
def test_step(images, labels):
 # training=False is only needed if there are layers with different
 # behavior during training versus inference (e.g. Dropout).
 predictions = model(images, training=False)
 t_loss = loss_object(labels, predictions)

 test_loss(t_loss)
 test_accuracy(labels, predictions)
EPOCHS = 5

for epoch in range(EPOCHS):
 # Reset the metrics at the start of the next epoch
 train_loss.reset_states()
 train_accuracy.reset_states()
 test_loss.reset_states()
 test_accuracy.reset_states()

 for images, labels in train_ds:
  train_step(images, labels)

 for test_images, test_labels in test_ds:
  test_step(test_images, test_labels)

 print(
  f'Epoch {epoch + 1}, '
  f'Loss: {train_loss.result()}, '
  f'Accuracy: {train_accuracy.result() * 100}, '
  f'Test Loss: {test_loss.result()}, '
  f'Test Accuracy: {test_accuracy.result() * 100}'
 )
Epoch 1, Loss: 0.13306719064712524, Accuracy: 96.03833770751953, Test Loss: 0.0717063844203949, Test Accuracy: 97.68999481201172
Epoch 2, Loss: 0.04493752866983414, Accuracy: 98.61833190917969, Test Loss: 0.058997876942157745, Test Accuracy: 98.18000030517578
Epoch 3, Loss: 0.023821160197257996, Accuracy: 99.22000122070312, Test Loss: 0.0560370571911335, Test Accuracy: 98.30999755859375
Epoch 4, Loss: 0.014193248935043812, Accuracy: 99.50666809082031, Test Loss: 0.06797954440116882, Test Accuracy: 98.29999542236328
Epoch 5, Loss: 0.010457769967615604, Accuracy: 99.63666534423828, Test Loss: 0.08524733036756516, Test Accuracy: 97.83999633789062

Klasyfikator obrazu jest teraz wyszkolony do ~98% dokładności w tym zestawie danych. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj samouczki TensorFlow .