طبقه بندی بر اساس داده های نامتعادل

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

این آموزش نحوه طبقه بندی مجموعه داده های بسیار نامتعادل را نشان می دهد که در آن تعداد نمونه ها در یک کلاس بسیار بیشتر از نمونه های کلاس دیگر است. شما با مجموعه داده شناسایی تقلب در کارت اعتباری که در Kaggle میزبانی شده است کار خواهید کرد. هدف این است که از مجموع 284807 تراکنش، تنها 492 تراکنش جعلی را شناسایی کنیم. شما از Keras برای تعریف وزن مدل و کلاس استفاده خواهید کرد تا به مدل کمک کند تا از داده های نامتعادل یاد بگیرد. .

این آموزش حاوی کد کاملی است برای:

 • یک فایل CSV را با استفاده از پاندا بارگیری کنید.
 • مجموعه‌های قطار، اعتبارسنجی و آزمایش ایجاد کنید.
 • یک مدل را با استفاده از Keras (از جمله تنظیم وزن کلاس) تعریف و آموزش دهید.
 • مدل را با استفاده از معیارهای مختلف (از جمله دقت و یادآوری) ارزیابی کنید.
 • تکنیک های رایج برای مقابله با داده های نامتعادل مانند:
  • وزن بندی کلاس
  • نمونه برداری بیش از حد

برپایی

import tensorflow as tf
from tensorflow import keras

import os
import tempfile

import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns

import sklearn
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
mpl.rcParams['figure.figsize'] = (12, 10)
colors = plt.rcParams['axes.prop_cycle'].by_key()['color']

پردازش و کاوش داده ها

مجموعه داده های کلاهبرداری کارت اعتباری Kaggle را دانلود کنید

Pandas یک کتابخانه پایتون با بسیاری از ابزارهای مفید برای بارگیری و کار با داده های ساخت یافته است. می توان از آن برای دانلود فایل های CSV در یک Pandas DataFrame استفاده کرد.

file = tf.keras.utils
raw_df = pd.read_csv('https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/creditcard.csv')
raw_df.head()
raw_df[['Time', 'V1', 'V2', 'V3', 'V4', 'V5', 'V26', 'V27', 'V28', 'Amount', 'Class']].describe()

عدم تعادل برچسب کلاس را بررسی کنید

بیایید به عدم تعادل مجموعه داده نگاه کنیم:

neg, pos = np.bincount(raw_df['Class'])
total = neg + pos
print('Examples:\n  Total: {}\n  Positive: {} ({:.2f}% of total)\n'.format(
  total, pos, 100 * pos / total))
Examples:
  Total: 284807
  Positive: 492 (0.17% of total)

این بخش کوچکی از نمونه های مثبت را نشان می دهد.

داده ها را تمیز، تقسیم و عادی کنید

داده های خام چند مشکل دارد. ابتدا ستون‌های Time و Amount برای استفاده مستقیم بسیار متغیر هستند. ستون Time را رها کنید (چون معنی آن مشخص نیست) و گزارش ستون Amount را بردارید تا محدوده آن را کاهش دهید.

cleaned_df = raw_df.copy()

# You don't want the `Time` column.
cleaned_df.pop('Time')

# The `Amount` column covers a huge range. Convert to log-space.
eps = 0.001 # 0 => 0.1¢
cleaned_df['Log Ammount'] = np.log(cleaned_df.pop('Amount')+eps)

مجموعه داده را به مجموعه های قطار، اعتبار سنجی و آزمایش تقسیم کنید. مجموعه اعتبارسنجی در طول برازش مدل برای ارزیابی ضرر و هر معیاری استفاده می‌شود، اما مدل با این داده‌ها تناسب ندارد. مجموعه تست در مرحله آموزش کاملاً استفاده نشده است و فقط در پایان برای ارزیابی میزان تعمیم مدل به داده های جدید استفاده می شود. این امر به ویژه در مورد مجموعه داده های نامتعادل که در آن بیش از حد برازش یک نگرانی مهم از فقدان داده های آموزشی است، مهم است.

# Use a utility from sklearn to split and shuffle your dataset.
train_df, test_df = train_test_split(cleaned_df, test_size=0.2)
train_df, val_df = train_test_split(train_df, test_size=0.2)

# Form np arrays of labels and features.
train_labels = np.array(train_df.pop('Class'))
bool_train_labels = train_labels != 0
val_labels = np.array(val_df.pop('Class'))
test_labels = np.array(test_df.pop('Class'))

train_features = np.array(train_df)
val_features = np.array(val_df)
test_features = np.array(test_df)

با استفاده از sklearn StandardScaler ویژگی های ورودی را عادی کنید. با این کار میانگین 0 و انحراف استاندارد 1 تنظیم می شود.

scaler = StandardScaler()
train_features = scaler.fit_transform(train_features)

val_features = scaler.transform(val_features)
test_features = scaler.transform(test_features)

train_features = np.clip(train_features, -5, 5)
val_features = np.clip(val_features, -5, 5)
test_features = np.clip(test_features, -5, 5)


print('Training labels shape:', train_labels.shape)
print('Validation labels shape:', val_labels.shape)
print('Test labels shape:', test_labels.shape)

print('Training features shape:', train_features.shape)
print('Validation features shape:', val_features.shape)
print('Test features shape:', test_features.shape)
Training labels shape: (182276,)
Validation labels shape: (45569,)
Test labels shape: (56962,)
Training features shape: (182276, 29)
Validation features shape: (45569, 29)
Test features shape: (56962, 29)

به توزیع داده ها نگاه کنید

سپس توزیع مثال های مثبت و منفی را بر روی چند ویژگی مقایسه کنید. سوالات خوبی که باید در این مرحله از خود بپرسید عبارتند از:

 • آیا این توزیع ها منطقی هستند؟
  • آره. شما ورودی را عادی کرده اید و اینها عمدتاً در محدوده +/- 2 متمرکز هستند.
 • آیا می توانید تفاوت بین توزیع ها را ببینید؟
  • بله، مثال‌های مثبت دارای نرخ بسیار بالاتری از مقادیر شدید هستند.
pos_df = pd.DataFrame(train_features[ bool_train_labels], columns=train_df.columns)
neg_df = pd.DataFrame(train_features[~bool_train_labels], columns=train_df.columns)

sns.jointplot(x=pos_df['V5'], y=pos_df['V6'],
       kind='hex', xlim=(-5,5), ylim=(-5,5))
plt.suptitle("Positive distribution")

sns.jointplot(x=neg_df['V5'], y=neg_df['V6'],
       kind='hex', xlim=(-5,5), ylim=(-5,5))
_ = plt.suptitle("Negative distribution")

png

png

مدل و معیارها را تعریف کنید

تابعی را تعریف کنید که یک شبکه عصبی ساده با یک لایه پنهان متصل متراکم، یک لایه حذفی برای کاهش بیش‌برازش و یک لایه سیگموئید خروجی ایجاد می‌کند که احتمال تقلبی بودن یک تراکنش را برمی‌گرداند:

METRICS = [
   keras.metrics.TruePositives(name='tp'),
   keras.metrics.FalsePositives(name='fp'),
   keras.metrics.TrueNegatives(name='tn'),
   keras.metrics.FalseNegatives(name='fn'), 
   keras.metrics.BinaryAccuracy(name='accuracy'),
   keras.metrics.Precision(name='precision'),
   keras.metrics.Recall(name='recall'),
   keras.metrics.AUC(name='auc'),
   keras.metrics.AUC(name='prc', curve='PR'), # precision-recall curve
]

def make_model(metrics=METRICS, output_bias=None):
 if output_bias is not None:
  output_bias = tf.keras.initializers.Constant(output_bias)
 model = keras.Sequential([
   keras.layers.Dense(
     16, activation='relu',
     input_shape=(train_features.shape[-1],)),
   keras.layers.Dropout(0.5),
   keras.layers.Dense(1, activation='sigmoid',
             bias_initializer=output_bias),
 ])

 model.compile(
   optimizer=keras.optimizers.Adam(learning_rate=1e-3),
   loss=keras.losses.BinaryCrossentropy(),
   metrics=metrics)

 return model

درک معیارهای مفید

توجه داشته باشید که چند معیار تعریف شده در بالا وجود دارد که می تواند توسط مدل محاسبه شود که هنگام ارزیابی عملکرد مفید خواهد بود.

 • موارد منفی کاذب و مثبت کاذب نمونه هایی هستند که به اشتباه طبقه بندی شده اند
 • منفی واقعی و مثبت واقعی نمونه هایی هستند که به درستی طبقه بندی شده اند
 • دقت درصد نمونه هایی است که به درستی طبقه بندی شده اند > \(\frac{\text{true samples} }{\text{total samples} }\)
 • دقت درصدی از موارد مثبت پیش بینی شده است که به درستی طبقه بندی شده اند > \(\frac{\text{true positives} }{\text{true positives + false positives} }\)
 • یادآوری درصد موارد مثبت واقعی است که به درستی طبقه بندی شده اند > \(\frac{\text{true positives} }{\text{true positives + false negatives} }\)
 • AUC به ناحیه زیر منحنی یک منحنی مشخصه عملکرد گیرنده (ROC-AUC) اشاره دارد. این معیار برابر با احتمال این است که یک طبقه‌بندی کننده یک نمونه مثبت تصادفی را بالاتر از یک نمونه منفی تصادفی رتبه‌بندی کند.
 • AUPRC به ناحیه زیر منحنی منحنی فراخوان دقیق اشاره دارد. این متریک جفت‌های فراخوان دقیق را برای آستانه‌های احتمالی مختلف محاسبه می‌کند.

بیشتر بخوانید:

مدل پایه

مدل را بسازید

اکنون با استفاده از تابعی که قبلا تعریف شده بود، مدل خود را ایجاد و آموزش دهید. توجه داشته باشید که مدل با استفاده از اندازه دسته ای بزرگتر از اندازه پیش فرض 2048 مناسب است، این برای اطمینان از اینکه هر دسته شانس مناسبی برای داشتن چند نمونه مثبت دارد مهم است. اگر اندازه دسته خیلی کوچک بود، احتمالاً هیچ تراکنش متقلبانه ای برای یادگیری نداشتند.

EPOCHS = 100
BATCH_SIZE = 2048

early_stopping = tf.keras.callbacks.EarlyStopping(
  monitor='val_prc', 
  verbose=1,
  patience=10,
  mode='max',
  restore_best_weights=True)
model = make_model()
model.summary()
Model: "sequential"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 dense (Dense)        (None, 16)        480    
                                 
 dropout (Dropout)      (None, 16)        0     
                                 
 dense_1 (Dense)       (None, 1)         17    
                                 
=================================================================
Total params: 497
Trainable params: 497
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

مدل را آزمایش کنید:

model.predict(train_features[:10])
array([[0.9466284 ],
    [0.7211031 ],
    [0.60527885],
    [0.8335568 ],
    [0.5909625 ],
    [0.6751574 ],
    [0.6623665 ],
    [0.81066036],
    [0.50712407],
    [0.8296292 ]], dtype=float32)

اختیاری: تعصب اولیه صحیح را تنظیم کنید.

این حدس های اولیه عالی نیستند. می دانید که مجموعه داده نامتعادل است. بایاس لایه خروجی را طوری تنظیم کنید که منعکس شود (نگاه کنید به: دستور العملی برای آموزش شبکه های عصبی: "init well" ). این می تواند به همگرایی اولیه کمک کند.

با مقداردهی اولیه بایاس پیش‌فرض، ضرر باید در حدود math.log(2) = 0.69314

results = model.evaluate(train_features, train_labels, batch_size=BATCH_SIZE, verbose=0)
print("Loss: {:0.4f}".format(results[0]))
Loss: 1.2781

سوگیری صحیح برای تنظیم را می توان از موارد زیر استخراج کرد:

\[ p_0 = pos/(pos + neg) = 1/(1+e^{-b_0}) \]

\[ b_0 = -log_e(1/p_0 - 1) \]

\[ b_0 = log_e(pos/neg)\]

initial_bias = np.log([pos/neg])
initial_bias
array([-6.35935934])

آن را به عنوان سوگیری اولیه تنظیم کنید، و مدل حدس های اولیه بسیار معقول تری را ارائه می دهد.

باید نزدیک باشد: pos/total = 0.0018

model = make_model(output_bias=initial_bias)
model.predict(train_features[:10])
array([[2.3598122e-05],
    [1.5476024e-03],
    [6.8338902e-04],
    [9.4873342e-04],
    [1.0742771e-03],
    [7.7475846e-04],
    [1.2199467e-03],
    [5.5399281e-04],
    [1.6213538e-03],
    [3.0470363e-04]], dtype=float32)

با این مقداردهی اولیه، ضرر اولیه باید تقریباً باشد:

\[-p_0log(p_0)-(1-p_0)log(1-p_0) = 0.01317\]

results = model.evaluate(train_features, train_labels, batch_size=BATCH_SIZE, verbose=0)
print("Loss: {:0.4f}".format(results[0]))
Loss: 0.0200

این تلفات اولیه حدود 50 برابر کمتر از زمانی است که با مقداردهی اولیه ساده بود.

به این ترتیب مدل نیازی ندارد که چند دوره اول را صرف یادگیری این باشد که نمونه های مثبت بعید است. این همچنین خواندن نمودارهای از دست دادن در طول تمرین را آسان تر می کند.

وزنه های اولیه را چک کنید

برای مقایسه بیشتر دوره‌های آموزشی مختلف، وزن‌های این مدل اولیه را در یک فایل بازرسی نگه دارید و قبل از تمرین آن‌ها را در هر مدل بارگذاری کنید:

initial_weights = os.path.join(tempfile.mkdtemp(), 'initial_weights')
model.save_weights(initial_weights)

تأیید کنید که رفع سوگیری کمک می کند

قبل از حرکت، سریع تأیید کنید که اولیه سازی دقیق سوگیری واقعا کمک کرده است.

مدل را برای 20 دوره با و بدون این مقداردهی اولیه دقیق آموزش دهید و تلفات را مقایسه کنید:

model = make_model()
model.load_weights(initial_weights)
model.layers[-1].bias.assign([0.0])
zero_bias_history = model.fit(
  train_features,
  train_labels,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  epochs=20,
  validation_data=(val_features, val_labels), 
  verbose=0)
model = make_model()
model.load_weights(initial_weights)
careful_bias_history = model.fit(
  train_features,
  train_labels,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  epochs=20,
  validation_data=(val_features, val_labels), 
  verbose=0)
def plot_loss(history, label, n):
 # Use a log scale on y-axis to show the wide range of values.
 plt.semilogy(history.epoch, history.history['loss'],
        color=colors[n], label='Train ' + label)
 plt.semilogy(history.epoch, history.history['val_loss'],
        color=colors[n], label='Val ' + label,
        linestyle="--")
 plt.xlabel('Epoch')
 plt.ylabel('Loss')
plot_loss(zero_bias_history, "Zero Bias", 0)
plot_loss(careful_bias_history, "Careful Bias", 1)

png

شکل بالا به وضوح نشان می دهد: از نظر از دست دادن اعتبار سنجی، در این مشکل، این مقداردهی اولیه دقیق یک مزیت واضح به دست می دهد.

مدل را آموزش دهید

model = make_model()
model.load_weights(initial_weights)
baseline_history = model.fit(
  train_features,
  train_labels,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  epochs=EPOCHS,
  callbacks=[early_stopping],
  validation_data=(val_features, val_labels))
Epoch 1/100
90/90 [==============================] - 3s 15ms/step - loss: 0.0161 - tp: 64.0000 - fp: 9.0000 - tn: 227425.0000 - fn: 347.0000 - accuracy: 0.9984 - precision: 0.8767 - recall: 0.1557 - auc: 0.6148 - prc: 0.1692 - val_loss: 0.0115 - val_tp: 0.0000e+00 - val_fp: 0.0000e+00 - val_tn: 45483.0000 - val_fn: 86.0000 - val_accuracy: 0.9981 - val_precision: 0.0000e+00 - val_recall: 0.0000e+00 - val_auc: 0.7205 - val_prc: 0.2571
Epoch 2/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0087 - tp: 49.0000 - fp: 11.0000 - tn: 181940.0000 - fn: 276.0000 - accuracy: 0.9984 - precision: 0.8167 - recall: 0.1508 - auc: 0.8085 - prc: 0.3735 - val_loss: 0.0054 - val_tp: 35.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45477.0000 - val_fn: 51.0000 - val_accuracy: 0.9987 - val_precision: 0.8537 - val_recall: 0.4070 - val_auc: 0.9065 - val_prc: 0.6598
Epoch 3/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0061 - tp: 126.0000 - fp: 27.0000 - tn: 181924.0000 - fn: 199.0000 - accuracy: 0.9988 - precision: 0.8235 - recall: 0.3877 - auc: 0.8997 - prc: 0.6187 - val_loss: 0.0046 - val_tp: 55.0000 - val_fp: 8.0000 - val_tn: 45475.0000 - val_fn: 31.0000 - val_accuracy: 0.9991 - val_precision: 0.8730 - val_recall: 0.6395 - val_auc: 0.9063 - val_prc: 0.6941
Epoch 4/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0056 - tp: 172.0000 - fp: 31.0000 - tn: 181920.0000 - fn: 153.0000 - accuracy: 0.9990 - precision: 0.8473 - recall: 0.5292 - auc: 0.9068 - prc: 0.6448 - val_loss: 0.0044 - val_tp: 58.0000 - val_fp: 8.0000 - val_tn: 45475.0000 - val_fn: 28.0000 - val_accuracy: 0.9992 - val_precision: 0.8788 - val_recall: 0.6744 - val_auc: 0.9064 - val_prc: 0.7114
Epoch 5/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0056 - tp: 167.0000 - fp: 30.0000 - tn: 181921.0000 - fn: 158.0000 - accuracy: 0.9990 - precision: 0.8477 - recall: 0.5138 - auc: 0.9134 - prc: 0.6215 - val_loss: 0.0043 - val_tp: 60.0000 - val_fp: 8.0000 - val_tn: 45475.0000 - val_fn: 26.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8824 - val_recall: 0.6977 - val_auc: 0.9064 - val_prc: 0.7181
Epoch 6/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0050 - tp: 193.0000 - fp: 28.0000 - tn: 181923.0000 - fn: 132.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8733 - recall: 0.5938 - auc: 0.9198 - prc: 0.6760 - val_loss: 0.0042 - val_tp: 59.0000 - val_fp: 8.0000 - val_tn: 45475.0000 - val_fn: 27.0000 - val_accuracy: 0.9992 - val_precision: 0.8806 - val_recall: 0.6860 - val_auc: 0.9064 - val_prc: 0.7370
Epoch 7/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0048 - tp: 183.0000 - fp: 30.0000 - tn: 181921.0000 - fn: 142.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8592 - recall: 0.5631 - auc: 0.9202 - prc: 0.6737 - val_loss: 0.0042 - val_tp: 60.0000 - val_fp: 8.0000 - val_tn: 45475.0000 - val_fn: 26.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8824 - val_recall: 0.6977 - val_auc: 0.9064 - val_prc: 0.7463
Epoch 8/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0050 - tp: 171.0000 - fp: 31.0000 - tn: 181920.0000 - fn: 154.0000 - accuracy: 0.9990 - precision: 0.8465 - recall: 0.5262 - auc: 0.9156 - prc: 0.6574 - val_loss: 0.0041 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 8.0000 - val_tn: 45475.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8841 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9065 - val_prc: 0.7480
Epoch 9/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0047 - tp: 196.0000 - fp: 29.0000 - tn: 181922.0000 - fn: 129.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8711 - recall: 0.6031 - auc: 0.9218 - prc: 0.6799 - val_loss: 0.0041 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 8.0000 - val_tn: 45475.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8841 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9065 - val_prc: 0.7550
Epoch 10/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0050 - tp: 173.0000 - fp: 27.0000 - tn: 181924.0000 - fn: 152.0000 - accuracy: 0.9990 - precision: 0.8650 - recall: 0.5323 - auc: 0.9048 - prc: 0.6520 - val_loss: 0.0040 - val_tp: 63.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 23.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8750 - val_recall: 0.7326 - val_auc: 0.9122 - val_prc: 0.7598
Epoch 11/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0048 - tp: 190.0000 - fp: 31.0000 - tn: 181920.0000 - fn: 135.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8597 - recall: 0.5846 - auc: 0.9172 - prc: 0.6779 - val_loss: 0.0040 - val_tp: 63.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 23.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8750 - val_recall: 0.7326 - val_auc: 0.9065 - val_prc: 0.7595
Epoch 12/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0043 - tp: 192.0000 - fp: 32.0000 - tn: 181919.0000 - fn: 133.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8571 - recall: 0.5908 - auc: 0.9281 - prc: 0.7312 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 64.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 22.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8767 - val_recall: 0.7442 - val_auc: 0.9123 - val_prc: 0.7648
Epoch 13/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0042 - tp: 185.0000 - fp: 31.0000 - tn: 181920.0000 - fn: 140.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8565 - recall: 0.5692 - auc: 0.9328 - prc: 0.7222 - val_loss: 0.0040 - val_tp: 65.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 21.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8784 - val_recall: 0.7558 - val_auc: 0.9123 - val_prc: 0.7615
Epoch 14/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0047 - tp: 183.0000 - fp: 33.0000 - tn: 181918.0000 - fn: 142.0000 - accuracy: 0.9990 - precision: 0.8472 - recall: 0.5631 - auc: 0.9295 - prc: 0.6770 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 65.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 21.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8784 - val_recall: 0.7558 - val_auc: 0.9123 - val_prc: 0.7670
Epoch 15/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0043 - tp: 194.0000 - fp: 29.0000 - tn: 181922.0000 - fn: 131.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8700 - recall: 0.5969 - auc: 0.9344 - prc: 0.7233 - val_loss: 0.0040 - val_tp: 65.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 21.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8784 - val_recall: 0.7558 - val_auc: 0.9123 - val_prc: 0.7672
Epoch 16/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0041 - tp: 207.0000 - fp: 31.0000 - tn: 181920.0000 - fn: 118.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8697 - recall: 0.6369 - auc: 0.9329 - prc: 0.7194 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 64.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 22.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8767 - val_recall: 0.7442 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7694
Epoch 17/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0042 - tp: 190.0000 - fp: 28.0000 - tn: 181923.0000 - fn: 135.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8716 - recall: 0.5846 - auc: 0.9345 - prc: 0.7265 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 65.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 21.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8784 - val_recall: 0.7558 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7705
Epoch 18/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0040 - tp: 194.0000 - fp: 31.0000 - tn: 181920.0000 - fn: 131.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8622 - recall: 0.5969 - auc: 0.9344 - prc: 0.7199 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 65.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 21.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8784 - val_recall: 0.7558 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7725
Epoch 19/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0041 - tp: 205.0000 - fp: 33.0000 - tn: 181918.0000 - fn: 120.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8613 - recall: 0.6308 - auc: 0.9346 - prc: 0.7266 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 65.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 21.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8784 - val_recall: 0.7558 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7739
Epoch 20/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0037 - tp: 207.0000 - fp: 28.0000 - tn: 181923.0000 - fn: 118.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8809 - recall: 0.6369 - auc: 0.9421 - prc: 0.7634 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 65.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 21.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8784 - val_recall: 0.7558 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7729
Epoch 21/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0040 - tp: 204.0000 - fp: 32.0000 - tn: 181919.0000 - fn: 121.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8644 - recall: 0.6277 - auc: 0.9360 - prc: 0.7340 - val_loss: 0.0038 - val_tp: 62.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 24.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8732 - val_recall: 0.7209 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7756
Epoch 22/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0040 - tp: 207.0000 - fp: 26.0000 - tn: 181925.0000 - fn: 118.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8884 - recall: 0.6369 - auc: 0.9328 - prc: 0.7277 - val_loss: 0.0038 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 8.0000 - val_tn: 45475.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8841 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7773
Epoch 23/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0041 - tp: 191.0000 - fp: 33.0000 - tn: 181918.0000 - fn: 134.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8527 - recall: 0.5877 - auc: 0.9375 - prc: 0.7280 - val_loss: 0.0038 - val_tp: 62.0000 - val_fp: 8.0000 - val_tn: 45475.0000 - val_fn: 24.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8857 - val_recall: 0.7209 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7790
Epoch 24/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0039 - tp: 196.0000 - fp: 32.0000 - tn: 181919.0000 - fn: 129.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8596 - recall: 0.6031 - auc: 0.9375 - prc: 0.7466 - val_loss: 0.0038 - val_tp: 65.0000 - val_fp: 10.0000 - val_tn: 45473.0000 - val_fn: 21.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8667 - val_recall: 0.7558 - val_auc: 0.9123 - val_prc: 0.7762
Epoch 25/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0038 - tp: 204.0000 - fp: 31.0000 - tn: 181920.0000 - fn: 121.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8681 - recall: 0.6277 - auc: 0.9467 - prc: 0.7480 - val_loss: 0.0038 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 8.0000 - val_tn: 45475.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8841 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9123 - val_prc: 0.7789
Epoch 26/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0040 - tp: 194.0000 - fp: 30.0000 - tn: 181921.0000 - fn: 131.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8661 - recall: 0.5969 - auc: 0.9360 - prc: 0.7292 - val_loss: 0.0038 - val_tp: 60.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45476.0000 - val_fn: 26.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8955 - val_recall: 0.6977 - val_auc: 0.9123 - val_prc: 0.7783
Epoch 27/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0036 - tp: 208.0000 - fp: 29.0000 - tn: 181922.0000 - fn: 117.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8776 - recall: 0.6400 - auc: 0.9376 - prc: 0.7632 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 65.0000 - val_fp: 10.0000 - val_tn: 45473.0000 - val_fn: 21.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8667 - val_recall: 0.7558 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7772
Epoch 28/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0037 - tp: 202.0000 - fp: 33.0000 - tn: 181918.0000 - fn: 123.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8596 - recall: 0.6215 - auc: 0.9408 - prc: 0.7638 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 63.0000 - val_fp: 10.0000 - val_tn: 45473.0000 - val_fn: 23.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8630 - val_recall: 0.7326 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7808
Epoch 29/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0036 - tp: 214.0000 - fp: 29.0000 - tn: 181922.0000 - fn: 111.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8807 - recall: 0.6585 - auc: 0.9347 - prc: 0.7626 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 62.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 24.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8732 - val_recall: 0.7209 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7806
Epoch 30/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0039 - tp: 197.0000 - fp: 31.0000 - tn: 181920.0000 - fn: 128.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8640 - recall: 0.6062 - auc: 0.9346 - prc: 0.7489 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 65.0000 - val_fp: 10.0000 - val_tn: 45473.0000 - val_fn: 21.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8667 - val_recall: 0.7558 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7804
Epoch 31/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0037 - tp: 213.0000 - fp: 33.0000 - tn: 181918.0000 - fn: 112.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8659 - recall: 0.6554 - auc: 0.9407 - prc: 0.7615 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 8.0000 - val_tn: 45475.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8841 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7809
Epoch 32/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0037 - tp: 217.0000 - fp: 28.0000 - tn: 181923.0000 - fn: 108.0000 - accuracy: 0.9993 - precision: 0.8857 - recall: 0.6677 - auc: 0.9407 - prc: 0.7626 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 62.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 24.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8732 - val_recall: 0.7209 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7821
Epoch 33/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0036 - tp: 210.0000 - fp: 29.0000 - tn: 181922.0000 - fn: 115.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8787 - recall: 0.6462 - auc: 0.9392 - prc: 0.7642 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 62.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 24.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8732 - val_recall: 0.7209 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7826
Epoch 34/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0036 - tp: 217.0000 - fp: 28.0000 - tn: 181923.0000 - fn: 108.0000 - accuracy: 0.9993 - precision: 0.8857 - recall: 0.6677 - auc: 0.9423 - prc: 0.7759 - val_loss: 0.0038 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 8.0000 - val_tn: 45475.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8841 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7830
Epoch 35/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0038 - tp: 209.0000 - fp: 35.0000 - tn: 181916.0000 - fn: 116.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8566 - recall: 0.6431 - auc: 0.9407 - prc: 0.7381 - val_loss: 0.0038 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45476.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8971 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7836
Epoch 36/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0037 - tp: 204.0000 - fp: 27.0000 - tn: 181924.0000 - fn: 121.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8831 - recall: 0.6277 - auc: 0.9407 - prc: 0.7587 - val_loss: 0.0038 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8714 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7840
Epoch 37/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0038 - tp: 209.0000 - fp: 32.0000 - tn: 181919.0000 - fn: 116.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8672 - recall: 0.6431 - auc: 0.9345 - prc: 0.7386 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45476.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8971 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7849
Epoch 38/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0038 - tp: 198.0000 - fp: 33.0000 - tn: 181918.0000 - fn: 127.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8571 - recall: 0.6092 - auc: 0.9454 - prc: 0.7488 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8714 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7844
Epoch 39/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0037 - tp: 209.0000 - fp: 29.0000 - tn: 181922.0000 - fn: 116.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8782 - recall: 0.6431 - auc: 0.9407 - prc: 0.7419 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8714 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7840
Epoch 40/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0037 - tp: 198.0000 - fp: 28.0000 - tn: 181923.0000 - fn: 127.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8761 - recall: 0.6092 - auc: 0.9546 - prc: 0.7644 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 65.0000 - val_fp: 10.0000 - val_tn: 45473.0000 - val_fn: 21.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8667 - val_recall: 0.7558 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7835
Epoch 41/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0038 - tp: 209.0000 - fp: 30.0000 - tn: 181921.0000 - fn: 116.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8745 - recall: 0.6431 - auc: 0.9377 - prc: 0.7587 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 63.0000 - val_fp: 10.0000 - val_tn: 45473.0000 - val_fn: 23.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8630 - val_recall: 0.7326 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7827
Epoch 42/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0038 - tp: 195.0000 - fp: 30.0000 - tn: 181921.0000 - fn: 130.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8667 - recall: 0.6000 - auc: 0.9345 - prc: 0.7436 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 64.0000 - val_fp: 10.0000 - val_tn: 45473.0000 - val_fn: 22.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8649 - val_recall: 0.7442 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7834
Epoch 43/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0036 - tp: 206.0000 - fp: 32.0000 - tn: 181919.0000 - fn: 119.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8655 - recall: 0.6338 - auc: 0.9500 - prc: 0.7699 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8714 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7836
Epoch 44/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0036 - tp: 208.0000 - fp: 25.0000 - tn: 181926.0000 - fn: 117.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8927 - recall: 0.6400 - auc: 0.9438 - prc: 0.7625 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 62.0000 - val_fp: 10.0000 - val_tn: 45473.0000 - val_fn: 24.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8611 - val_recall: 0.7209 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7841
Epoch 45/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0037 - tp: 205.0000 - fp: 31.0000 - tn: 181920.0000 - fn: 120.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8686 - recall: 0.6308 - auc: 0.9422 - prc: 0.7519 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8714 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7847
Epoch 46/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0037 - tp: 206.0000 - fp: 29.0000 - tn: 181922.0000 - fn: 119.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8766 - recall: 0.6338 - auc: 0.9423 - prc: 0.7529 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 62.0000 - val_fp: 10.0000 - val_tn: 45473.0000 - val_fn: 24.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8611 - val_recall: 0.7209 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7843
Epoch 47/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0035 - tp: 219.0000 - fp: 28.0000 - tn: 181923.0000 - fn: 106.0000 - accuracy: 0.9993 - precision: 0.8866 - recall: 0.6738 - auc: 0.9377 - prc: 0.7677 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 8.0000 - val_tn: 45475.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8841 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7871
Epoch 48/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0036 - tp: 206.0000 - fp: 30.0000 - tn: 181921.0000 - fn: 119.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8729 - recall: 0.6338 - auc: 0.9393 - prc: 0.7676 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 64.0000 - val_fp: 10.0000 - val_tn: 45473.0000 - val_fn: 22.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8649 - val_recall: 0.7442 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7854
Epoch 49/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0036 - tp: 215.0000 - fp: 29.0000 - tn: 181922.0000 - fn: 110.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8811 - recall: 0.6615 - auc: 0.9407 - prc: 0.7618 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 62.0000 - val_fp: 10.0000 - val_tn: 45473.0000 - val_fn: 24.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8611 - val_recall: 0.7209 - val_auc: 0.9125 - val_prc: 0.7855
Epoch 50/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0035 - tp: 214.0000 - fp: 32.0000 - tn: 181919.0000 - fn: 111.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8699 - recall: 0.6585 - auc: 0.9377 - prc: 0.7727 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 64.0000 - val_fp: 10.0000 - val_tn: 45473.0000 - val_fn: 22.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8649 - val_recall: 0.7442 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7858
Epoch 51/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0034 - tp: 219.0000 - fp: 30.0000 - tn: 181921.0000 - fn: 106.0000 - accuracy: 0.9993 - precision: 0.8795 - recall: 0.6738 - auc: 0.9393 - prc: 0.7889 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45476.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8971 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7876
Epoch 52/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0034 - tp: 217.0000 - fp: 25.0000 - tn: 181926.0000 - fn: 108.0000 - accuracy: 0.9993 - precision: 0.8967 - recall: 0.6677 - auc: 0.9439 - prc: 0.7812 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8714 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9125 - val_prc: 0.7887
Epoch 53/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0035 - tp: 206.0000 - fp: 28.0000 - tn: 181923.0000 - fn: 119.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8803 - recall: 0.6338 - auc: 0.9362 - prc: 0.7734 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 64.0000 - val_fp: 10.0000 - val_tn: 45473.0000 - val_fn: 22.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8649 - val_recall: 0.7442 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7873
Epoch 54/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0036 - tp: 223.0000 - fp: 30.0000 - tn: 181921.0000 - fn: 102.0000 - accuracy: 0.9993 - precision: 0.8814 - recall: 0.6862 - auc: 0.9438 - prc: 0.7677 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8714 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9125 - val_prc: 0.7877
Epoch 55/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0034 - tp: 220.0000 - fp: 26.0000 - tn: 181925.0000 - fn: 105.0000 - accuracy: 0.9993 - precision: 0.8943 - recall: 0.6769 - auc: 0.9439 - prc: 0.7866 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8714 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7886
Epoch 56/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0036 - tp: 209.0000 - fp: 24.0000 - tn: 181927.0000 - fn: 116.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8970 - recall: 0.6431 - auc: 0.9392 - prc: 0.7613 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 7.0000 - val_tn: 45476.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8971 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7886
Epoch 57/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0033 - tp: 221.0000 - fp: 23.0000 - tn: 181928.0000 - fn: 104.0000 - accuracy: 0.9993 - precision: 0.9057 - recall: 0.6800 - auc: 0.9516 - prc: 0.7954 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8714 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7873
Epoch 58/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0036 - tp: 208.0000 - fp: 27.0000 - tn: 181924.0000 - fn: 117.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8851 - recall: 0.6400 - auc: 0.9485 - prc: 0.7746 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8714 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7875
Epoch 59/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0034 - tp: 216.0000 - fp: 30.0000 - tn: 181921.0000 - fn: 109.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8780 - recall: 0.6646 - auc: 0.9531 - prc: 0.7928 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8714 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9125 - val_prc: 0.7883
Epoch 60/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0035 - tp: 211.0000 - fp: 31.0000 - tn: 181920.0000 - fn: 114.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8719 - recall: 0.6492 - auc: 0.9469 - prc: 0.7808 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8714 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9125 - val_prc: 0.7882
Epoch 61/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0036 - tp: 201.0000 - fp: 24.0000 - tn: 181927.0000 - fn: 124.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8933 - recall: 0.6185 - auc: 0.9424 - prc: 0.7720 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 9.0000 - val_tn: 45474.0000 - val_fn: 25.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8714 - val_recall: 0.7093 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7881
Epoch 62/100
81/90 [==========================>...] - ETA: 0s - loss: 0.0034 - tp: 196.0000 - fp: 21.0000 - tn: 165565.0000 - fn: 106.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.9032 - recall: 0.6490 - auc: 0.9413 - prc: 0.7849Restoring model weights from the end of the best epoch: 52.
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0034 - tp: 211.0000 - fp: 25.0000 - tn: 181926.0000 - fn: 114.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8941 - recall: 0.6492 - auc: 0.9423 - prc: 0.7828 - val_loss: 0.0039 - val_tp: 64.0000 - val_fp: 10.0000 - val_tn: 45473.0000 - val_fn: 22.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8649 - val_recall: 0.7442 - val_auc: 0.9124 - val_prc: 0.7860
Epoch 62: early stopping

بررسی تاریخچه آموزش

در این بخش، نمودارهایی از دقت و از دست دادن مدل خود در مجموعه آموزشی و اعتبارسنجی را تولید خواهید کرد. این موارد برای بررسی اضافه فیتینگ مفید هستند، که می توانید در آموزش Overfit و Underfit بیشتر در مورد آنها بیاموزید.

علاوه بر این، می توانید این نمودارها را برای هر یک از معیارهایی که در بالا ایجاد کردید، تولید کنید. منفی های کاذب به عنوان مثال گنجانده شده است.

def plot_metrics(history):
 metrics = ['loss', 'prc', 'precision', 'recall']
 for n, metric in enumerate(metrics):
  name = metric.replace("_"," ").capitalize()
  plt.subplot(2,2,n+1)
  plt.plot(history.epoch, history.history[metric], color=colors[0], label='Train')
  plt.plot(history.epoch, history.history['val_'+metric],
       color=colors[0], linestyle="--", label='Val')
  plt.xlabel('Epoch')
  plt.ylabel(name)
  if metric == 'loss':
   plt.ylim([0, plt.ylim()[1]])
  elif metric == 'auc':
   plt.ylim([0.8,1])
  else:
   plt.ylim([0,1])

  plt.legend();
plot_metrics(baseline_history)

png

معیارها را ارزیابی کنید

می توانید از یک ماتریس سردرگمی برای خلاصه کردن برچسب های واقعی در مقابل پیش بینی شده استفاده کنید، که در آن محور X برچسب پیش بینی شده و محور Y برچسب واقعی است:

train_predictions_baseline = model.predict(train_features, batch_size=BATCH_SIZE)
test_predictions_baseline = model.predict(test_features, batch_size=BATCH_SIZE)
def plot_cm(labels, predictions, p=0.5):
 cm = confusion_matrix(labels, predictions > p)
 plt.figure(figsize=(5,5))
 sns.heatmap(cm, annot=True, fmt="d")
 plt.title('Confusion matrix @{:.2f}'.format(p))
 plt.ylabel('Actual label')
 plt.xlabel('Predicted label')

 print('Legitimate Transactions Detected (True Negatives): ', cm[0][0])
 print('Legitimate Transactions Incorrectly Detected (False Positives): ', cm[0][1])
 print('Fraudulent Transactions Missed (False Negatives): ', cm[1][0])
 print('Fraudulent Transactions Detected (True Positives): ', cm[1][1])
 print('Total Fraudulent Transactions: ', np.sum(cm[1]))

مدل خود را روی مجموعه داده آزمایشی ارزیابی کنید و نتایج را برای معیارهایی که در بالا ایجاد کردید نمایش دهید:

baseline_results = model.evaluate(test_features, test_labels,
                 batch_size=BATCH_SIZE, verbose=0)
for name, value in zip(model.metrics_names, baseline_results):
 print(name, ': ', value)
print()

plot_cm(test_labels, test_predictions_baseline)
loss : 0.0024895435199141502
tp : 59.0
fp : 7.0
tn : 56874.0
fn : 22.0
accuracy : 0.9994909167289734
precision : 0.8939393758773804
recall : 0.7283950448036194
auc : 0.9318439960479736
prc : 0.8204483985900879

Legitimate Transactions Detected (True Negatives): 56874
Legitimate Transactions Incorrectly Detected (False Positives): 7
Fraudulent Transactions Missed (False Negatives): 22
Fraudulent Transactions Detected (True Positives): 59
Total Fraudulent Transactions: 81

png

اگر مدل همه چیز را کاملاً پیش‌بینی کرده بود، این یک ماتریس مورب بود که مقادیر خارج از مورب اصلی، که نشان‌دهنده پیش‌بینی‌های نادرست است، صفر می‌شد. در این مورد، ماتریس نشان می‌دهد که شما مثبت‌های نادرست نسبتاً کمی دارید، به این معنی که تراکنش‌های قانونی نسبتا کمی وجود داشته که به اشتباه پرچم‌گذاری شده‌اند. با این حال، شما احتمالاً می خواهید با وجود هزینه افزایش تعداد موارد مثبت کاذب، منفی های کاذب کمتری داشته باشید. این مبادله ممکن است ارجح باشد زیرا منفی کاذب امکان انجام تراکنش های تقلبی را فراهم می کند، در حالی که مثبت کاذب ممکن است باعث شود ایمیلی برای مشتری ارسال شود تا از آنها بخواهد فعالیت کارت خود را تأیید کند.

ROC را ترسیم کنید

حالا ROC را رسم کنید. این نمودار مفید است زیرا در یک نگاه، محدوده عملکردی را که مدل می تواند تنها با تنظیم آستانه خروجی به آن برسد، نشان می دهد.

def plot_roc(name, labels, predictions, **kwargs):
 fp, tp, _ = sklearn.metrics.roc_curve(labels, predictions)

 plt.plot(100*fp, 100*tp, label=name, linewidth=2, **kwargs)
 plt.xlabel('False positives [%]')
 plt.ylabel('True positives [%]')
 plt.xlim([-0.5,20])
 plt.ylim([80,100.5])
 plt.grid(True)
 ax = plt.gca()
 ax.set_aspect('equal')
plot_roc("Train Baseline", train_labels, train_predictions_baseline, color=colors[0])
plot_roc("Test Baseline", test_labels, test_predictions_baseline, color=colors[0], linestyle='--')
plt.legend(loc='lower right');

png

AUPRC را ترسیم کنید

اکنون AUPRC را رسم کنید. مساحت زیر منحنی دقت-یادآوری درونیابی شده، با رسم نقاط (یادآوری، دقت) برای مقادیر مختلف آستانه طبقه بندی به دست می آید. بسته به نحوه محاسبه، PR AUC ممکن است معادل دقت متوسط ​​مدل باشد.

def plot_prc(name, labels, predictions, **kwargs):
  precision, recall, _ = sklearn.metrics.precision_recall_curve(labels, predictions)

  plt.plot(precision, recall, label=name, linewidth=2, **kwargs)
  plt.xlabel('Recall')
  plt.ylabel('Precision')
  plt.grid(True)
  ax = plt.gca()
  ax.set_aspect('equal')
plot_prc("Train Baseline", train_labels, train_predictions_baseline, color=colors[0])
plot_prc("Test Baseline", test_labels, test_predictions_baseline, color=colors[0], linestyle='--')
plt.legend(loc='lower right');

png

به نظر می‌رسد دقت نسبتاً بالاست، اما فراخوانی و ناحیه زیر منحنی ROC (AUC) آن‌قدر که می‌خواهید بالا نیست. طبقه‌بندی‌کننده‌ها معمولاً هنگام تلاش برای به حداکثر رساندن دقت و یادآوری با چالش‌هایی مواجه می‌شوند، که مخصوصاً هنگام کار با مجموعه داده‌های نامتعادل صادق است. مهم است که هزینه انواع مختلف خطاها را در زمینه مشکلی که به آن اهمیت می دهید در نظر بگیرید. در این مثال، یک منفی کاذب (یک تراکنش متقلبانه از قلم افتاده است) ممکن است هزینه مالی داشته باشد، در حالی که مثبت کاذب (یک تراکنش به اشتباه به عنوان تقلبی پرچم‌گذاری شده است) ممکن است خوشحالی کاربر را کاهش دهد.

اوزان کلاس

محاسبه وزن کلاس

هدف شناسایی تراکنش‌های تقلبی است، اما شما تعداد زیادی از این نمونه‌های مثبت را برای کار ندارید، بنابراین می‌خواهید که طبقه‌بندی کننده به مقدار زیادی از نمونه‌های موجود را وزن کند. شما می توانید این کار را با عبور وزن Keras برای هر کلاس از یک پارامتر انجام دهید. اینها باعث می شود که مدل به نمونه هایی از کلاسی که کمتر ارائه شده است "توجه بیشتری کند".

# Scaling by total/2 helps keep the loss to a similar magnitude.
# The sum of the weights of all examples stays the same.
weight_for_0 = (1 / neg) * (total / 2.0)
weight_for_1 = (1 / pos) * (total / 2.0)

class_weight = {0: weight_for_0, 1: weight_for_1}

print('Weight for class 0: {:.2f}'.format(weight_for_0))
print('Weight for class 1: {:.2f}'.format(weight_for_1))
Weight for class 0: 0.50
Weight for class 1: 289.44

یک مدل با وزن کلاس آموزش دهید

اکنون سعی کنید مدل را با وزن کلاس ها مجدداً آموزش دهید و ارزیابی کنید تا ببینید که چگونه بر پیش بینی ها تأثیر می گذارد.

weighted_model = make_model()
weighted_model.load_weights(initial_weights)

weighted_history = weighted_model.fit(
  train_features,
  train_labels,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  epochs=EPOCHS,
  callbacks=[early_stopping],
  validation_data=(val_features, val_labels),
  # The class weights go here
  class_weight=class_weight)
Epoch 1/100
90/90 [==============================] - 3s 15ms/step - loss: 4.1298 - tp: 59.0000 - fp: 11.0000 - tn: 238821.0000 - fn: 347.0000 - accuracy: 0.9985 - precision: 0.8429 - recall: 0.1453 - auc: 0.6238 - prc: 0.1649 - val_loss: 0.0119 - val_tp: 0.0000e+00 - val_fp: 0.0000e+00 - val_tn: 45483.0000 - val_fn: 86.0000 - val_accuracy: 0.9981 - val_precision: 0.0000e+00 - val_recall: 0.0000e+00 - val_auc: 0.7124 - val_prc: 0.0294
Epoch 2/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 1.8711 - tp: 69.0000 - fp: 54.0000 - tn: 181897.0000 - fn: 256.0000 - accuracy: 0.9983 - precision: 0.5610 - recall: 0.2123 - auc: 0.8178 - prc: 0.2117 - val_loss: 0.0060 - val_tp: 56.0000 - val_fp: 10.0000 - val_tn: 45473.0000 - val_fn: 30.0000 - val_accuracy: 0.9991 - val_precision: 0.8485 - val_recall: 0.6512 - val_auc: 0.9427 - val_prc: 0.6870
Epoch 3/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.8666 - tp: 187.0000 - fp: 198.0000 - tn: 181753.0000 - fn: 138.0000 - accuracy: 0.9982 - precision: 0.4857 - recall: 0.5754 - auc: 0.9075 - prc: 0.4912 - val_loss: 0.0077 - val_tp: 65.0000 - val_fp: 19.0000 - val_tn: 45464.0000 - val_fn: 21.0000 - val_accuracy: 0.9991 - val_precision: 0.7738 - val_recall: 0.7558 - val_auc: 0.9564 - val_prc: 0.6924
Epoch 4/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.6876 - tp: 218.0000 - fp: 530.0000 - tn: 181421.0000 - fn: 107.0000 - accuracy: 0.9965 - precision: 0.2914 - recall: 0.6708 - auc: 0.9152 - prc: 0.5102 - val_loss: 0.0109 - val_tp: 68.0000 - val_fp: 39.0000 - val_tn: 45444.0000 - val_fn: 18.0000 - val_accuracy: 0.9987 - val_precision: 0.6355 - val_recall: 0.7907 - val_auc: 0.9661 - val_prc: 0.6926
Epoch 5/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.5229 - tp: 240.0000 - fp: 1102.0000 - tn: 180849.0000 - fn: 85.0000 - accuracy: 0.9935 - precision: 0.1788 - recall: 0.7385 - auc: 0.9395 - prc: 0.5228 - val_loss: 0.0154 - val_tp: 70.0000 - val_fp: 79.0000 - val_tn: 45404.0000 - val_fn: 16.0000 - val_accuracy: 0.9979 - val_precision: 0.4698 - val_recall: 0.8140 - val_auc: 0.9657 - val_prc: 0.7023
Epoch 6/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.4753 - tp: 251.0000 - fp: 1839.0000 - tn: 180112.0000 - fn: 74.0000 - accuracy: 0.9895 - precision: 0.1201 - recall: 0.7723 - auc: 0.9336 - prc: 0.4297 - val_loss: 0.0213 - val_tp: 70.0000 - val_fp: 156.0000 - val_tn: 45327.0000 - val_fn: 16.0000 - val_accuracy: 0.9962 - val_precision: 0.3097 - val_recall: 0.8140 - val_auc: 0.9654 - val_prc: 0.6742
Epoch 7/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.3870 - tp: 270.0000 - fp: 2554.0000 - tn: 179397.0000 - fn: 55.0000 - accuracy: 0.9857 - precision: 0.0956 - recall: 0.8308 - auc: 0.9463 - prc: 0.3800 - val_loss: 0.0269 - val_tp: 70.0000 - val_fp: 264.0000 - val_tn: 45219.0000 - val_fn: 16.0000 - val_accuracy: 0.9939 - val_precision: 0.2096 - val_recall: 0.8140 - val_auc: 0.9651 - val_prc: 0.6116
Epoch 8/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.3942 - tp: 268.0000 - fp: 3219.0000 - tn: 178732.0000 - fn: 57.0000 - accuracy: 0.9820 - precision: 0.0769 - recall: 0.8246 - auc: 0.9434 - prc: 0.3273 - val_loss: 0.0337 - val_tp: 70.0000 - val_fp: 355.0000 - val_tn: 45128.0000 - val_fn: 16.0000 - val_accuracy: 0.9919 - val_precision: 0.1647 - val_recall: 0.8140 - val_auc: 0.9682 - val_prc: 0.5918
Epoch 9/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.3886 - tp: 271.0000 - fp: 3845.0000 - tn: 178106.0000 - fn: 54.0000 - accuracy: 0.9786 - precision: 0.0658 - recall: 0.8338 - auc: 0.9397 - prc: 0.2995 - val_loss: 0.0386 - val_tp: 70.0000 - val_fp: 406.0000 - val_tn: 45077.0000 - val_fn: 16.0000 - val_accuracy: 0.9907 - val_precision: 0.1471 - val_recall: 0.8140 - val_auc: 0.9756 - val_prc: 0.5889
Epoch 10/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.2951 - tp: 281.0000 - fp: 4348.0000 - tn: 177603.0000 - fn: 44.0000 - accuracy: 0.9759 - precision: 0.0607 - recall: 0.8646 - auc: 0.9623 - prc: 0.2826 - val_loss: 0.0441 - val_tp: 72.0000 - val_fp: 464.0000 - val_tn: 45019.0000 - val_fn: 14.0000 - val_accuracy: 0.9895 - val_precision: 0.1343 - val_recall: 0.8372 - val_auc: 0.9748 - val_prc: 0.5895
Epoch 11/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.2703 - tp: 280.0000 - fp: 4697.0000 - tn: 177254.0000 - fn: 45.0000 - accuracy: 0.9740 - precision: 0.0563 - recall: 0.8615 - auc: 0.9660 - prc: 0.2589 - val_loss: 0.0490 - val_tp: 72.0000 - val_fp: 552.0000 - val_tn: 44931.0000 - val_fn: 14.0000 - val_accuracy: 0.9876 - val_precision: 0.1154 - val_recall: 0.8372 - val_auc: 0.9762 - val_prc: 0.5902
Epoch 12/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.3358 - tp: 278.0000 - fp: 5262.0000 - tn: 176689.0000 - fn: 47.0000 - accuracy: 0.9709 - precision: 0.0502 - recall: 0.8554 - auc: 0.9468 - prc: 0.2368 - val_loss: 0.0534 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 597.0000 - val_tn: 44886.0000 - val_fn: 12.0000 - val_accuracy: 0.9866 - val_precision: 0.1103 - val_recall: 0.8605 - val_auc: 0.9752 - val_prc: 0.5848
Epoch 13/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.2833 - tp: 286.0000 - fp: 5502.0000 - tn: 176449.0000 - fn: 39.0000 - accuracy: 0.9696 - precision: 0.0494 - recall: 0.8800 - auc: 0.9582 - prc: 0.2572 - val_loss: 0.0563 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 616.0000 - val_tn: 44867.0000 - val_fn: 12.0000 - val_accuracy: 0.9862 - val_precision: 0.1072 - val_recall: 0.8605 - val_auc: 0.9748 - val_prc: 0.5678
Epoch 14/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.2969 - tp: 280.0000 - fp: 5630.0000 - tn: 176321.0000 - fn: 45.0000 - accuracy: 0.9689 - precision: 0.0474 - recall: 0.8615 - auc: 0.9594 - prc: 0.2374 - val_loss: 0.0597 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 644.0000 - val_tn: 44839.0000 - val_fn: 12.0000 - val_accuracy: 0.9856 - val_precision: 0.1031 - val_recall: 0.8605 - val_auc: 0.9741 - val_prc: 0.5627
Epoch 15/100
90/90 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.3183 - tp: 280.0000 - fp: 5954.0000 - tn: 175997.0000 - fn: 45.0000 - accuracy: 0.9671 - precision: 0.0449 - recall: 0.8615 - auc: 0.9496 - prc: 0.2224Restoring model weights from the end of the best epoch: 5.
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.3183 - tp: 280.0000 - fp: 5954.0000 - tn: 175997.0000 - fn: 45.0000 - accuracy: 0.9671 - precision: 0.0449 - recall: 0.8615 - auc: 0.9496 - prc: 0.2224 - val_loss: 0.0621 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 665.0000 - val_tn: 44818.0000 - val_fn: 12.0000 - val_accuracy: 0.9851 - val_precision: 0.1001 - val_recall: 0.8605 - val_auc: 0.9771 - val_prc: 0.5550
Epoch 15: early stopping

بررسی تاریخچه آموزش

plot_metrics(weighted_history)

png

معیارها را ارزیابی کنید

train_predictions_weighted = weighted_model.predict(train_features, batch_size=BATCH_SIZE)
test_predictions_weighted = weighted_model.predict(test_features, batch_size=BATCH_SIZE)
weighted_results = weighted_model.evaluate(test_features, test_labels,
                      batch_size=BATCH_SIZE, verbose=0)
for name, value in zip(weighted_model.metrics_names, weighted_results):
 print(name, ': ', value)
print()

plot_cm(test_labels, test_predictions_weighted)
loss : 0.014327289536595345
tp : 69.0
fp : 88.0
tn : 56793.0
fn : 12.0
accuracy : 0.9982444643974304
precision : 0.4394904375076294
recall : 0.8518518805503845
auc : 0.9410961866378784
prc : 0.7397712469100952

Legitimate Transactions Detected (True Negatives): 56793
Legitimate Transactions Incorrectly Detected (False Positives): 88
Fraudulent Transactions Missed (False Negatives): 12
Fraudulent Transactions Detected (True Positives): 69
Total Fraudulent Transactions: 81

png

در اینجا می‌توانید ببینید که با وزن‌های کلاس، دقت و دقت کمتر است زیرا مثبت‌های کاذب بیشتری وجود دارد، اما برعکس فراخوان و AUC بالاتر هستند زیرا مدل نیز مثبت‌های واقعی بیشتری پیدا کرد. این مدل علیرغم داشتن دقت کمتر، فراخوانی بالاتری دارد (و تراکنش های تقلبی بیشتری را شناسایی می کند). البته، هر دو نوع خطا هزینه‌ای دارد (نباید با علامت‌گذاری بیش از حد تراکنش‌های قانونی به‌عنوان تقلبی، کاربران را با مشکل مواجه کنید). به دقت مبادلات بین این انواع مختلف خطاها را برای برنامه خود در نظر بگیرید.

ROC را ترسیم کنید

plot_roc("Train Baseline", train_labels, train_predictions_baseline, color=colors[0])
plot_roc("Test Baseline", test_labels, test_predictions_baseline, color=colors[0], linestyle='--')

plot_roc("Train Weighted", train_labels, train_predictions_weighted, color=colors[1])
plot_roc("Test Weighted", test_labels, test_predictions_weighted, color=colors[1], linestyle='--')


plt.legend(loc='lower right');

png

AUPRC را ترسیم کنید

plot_prc("Train Baseline", train_labels, train_predictions_baseline, color=colors[0])
plot_prc("Test Baseline", test_labels, test_predictions_baseline, color=colors[0], linestyle='--')

plot_prc("Train Weighted", train_labels, train_predictions_weighted, color=colors[1])
plot_prc("Test Weighted", test_labels, test_predictions_weighted, color=colors[1], linestyle='--')


plt.legend(loc='lower right');

png

نمونه برداری بیش از حد

از طبقه اقلیت بیش از حد نمونه برداری کنید

یک رویکرد مرتبط، نمونه‌برداری مجدد از مجموعه داده با نمونه‌برداری بیش از حد از کلاس اقلیت است.

pos_features = train_features[bool_train_labels]
neg_features = train_features[~bool_train_labels]

pos_labels = train_labels[bool_train_labels]
neg_labels = train_labels[~bool_train_labels]

با استفاده از NumPy

می‌توانید با انتخاب تعداد مناسب شاخص‌های تصادفی از مثال‌های مثبت، مجموعه داده را به صورت دستی متعادل کنید:

ids = np.arange(len(pos_features))
choices = np.random.choice(ids, len(neg_features))

res_pos_features = pos_features[choices]
res_pos_labels = pos_labels[choices]

res_pos_features.shape
(181951, 29)
resampled_features = np.concatenate([res_pos_features, neg_features], axis=0)
resampled_labels = np.concatenate([res_pos_labels, neg_labels], axis=0)

order = np.arange(len(resampled_labels))
np.random.shuffle(order)
resampled_features = resampled_features[order]
resampled_labels = resampled_labels[order]

resampled_features.shape
(363902, 29)

با استفاده از tf.data

اگر از tf.data استفاده می کنید، ساده ترین راه برای تولید نمونه های متعادل این است که با مجموعه داده های positive و negative شروع کنید و آنها را ادغام کنید. برای مثال های بیشتر به راهنمای tf.data مراجعه کنید.

BUFFER_SIZE = 100000

def make_ds(features, labels):
 ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((features, labels))#.cache()
 ds = ds.shuffle(BUFFER_SIZE).repeat()
 return ds

pos_ds = make_ds(pos_features, pos_labels)
neg_ds = make_ds(neg_features, neg_labels)

هر مجموعه داده جفت (feature, label) ارائه می دهد:

for features, label in pos_ds.take(1):
 print("Features:\n", features.numpy())
 print()
 print("Label: ", label.numpy())
Features:
 [ 0.56826828 1.24841849 -2.52251105 3.84165891 0.05052604 -0.7621795
 -1.43118352 0.43296139 -1.85102109 -2.50477555 3.20133397 -3.52460861
 -0.95133935 -5.     -1.93144512 -0.7302767 -2.46735228 0.21827555
 -1.45046438 0.21081234 0.39176826 -0.23558789 -0.03611637 -0.62063738
 0.3686766  0.23622961 1.2242418  0.75555829 -1.45589162]

Label: 1

این دو را با استفاده از tf.data.Dataset.sample_from_datasets با هم ادغام کنید:

resampled_ds = tf.data.Dataset.sample_from_datasets([pos_ds, neg_ds], weights=[0.5, 0.5])
resampled_ds = resampled_ds.batch(BATCH_SIZE).prefetch(2)
for features, label in resampled_ds.take(1):
 print(label.numpy().mean())
0.50732421875

برای استفاده از این مجموعه داده، به تعداد مراحل در هر دوره نیاز دارید.

تعریف «عصر» در این مورد کمتر روشن است. بگویید تعداد دسته‌هایی است که برای یک بار دیدن هر نمونه منفی لازم است:

resampled_steps_per_epoch = np.ceil(2.0*neg/BATCH_SIZE)
resampled_steps_per_epoch
278.0

بر روی داده های نمونه برداری شده آموزش دهید

اکنون سعی کنید به جای استفاده از وزن کلاس، مدل را با مجموعه داده های نمونه برداری مجدد آموزش دهید تا ببینید این روش ها چگونه مقایسه می شوند.

resampled_model = make_model()
resampled_model.load_weights(initial_weights)

# Reset the bias to zero, since this dataset is balanced.
output_layer = resampled_model.layers[-1] 
output_layer.bias.assign([0])

val_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((val_features, val_labels)).cache()
val_ds = val_ds.batch(BATCH_SIZE).prefetch(2) 

resampled_history = resampled_model.fit(
  resampled_ds,
  epochs=EPOCHS,
  steps_per_epoch=resampled_steps_per_epoch,
  callbacks=[early_stopping],
  validation_data=val_ds)
Epoch 1/100
278/278 [==============================] - 10s 32ms/step - loss: 0.5508 - tp: 214194.0000 - fp: 51114.0000 - tn: 290615.0000 - fn: 70383.0000 - accuracy: 0.8060 - precision: 0.8073 - recall: 0.7527 - auc: 0.8600 - prc: 0.8879 - val_loss: 0.2279 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 969.0000 - val_tn: 44514.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9785 - val_precision: 0.0701 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9551 - val_prc: 0.7044
Epoch 2/100
278/278 [==============================] - 8s 28ms/step - loss: 0.2235 - tp: 253877.0000 - fp: 15743.0000 - tn: 268530.0000 - fn: 31194.0000 - accuracy: 0.9176 - precision: 0.9416 - recall: 0.8906 - auc: 0.9658 - prc: 0.9746 - val_loss: 0.1367 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 777.0000 - val_tn: 44706.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9827 - val_precision: 0.0859 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9596 - val_prc: 0.7072
Epoch 3/100
278/278 [==============================] - 8s 28ms/step - loss: 0.1785 - tp: 258572.0000 - fp: 9840.0000 - tn: 274878.0000 - fn: 26054.0000 - accuracy: 0.9370 - precision: 0.9633 - recall: 0.9085 - auc: 0.9773 - prc: 0.9827 - val_loss: 0.1023 - val_tp: 72.0000 - val_fp: 699.0000 - val_tn: 44784.0000 - val_fn: 14.0000 - val_accuracy: 0.9844 - val_precision: 0.0934 - val_recall: 0.8372 - val_auc: 0.9632 - val_prc: 0.7032
Epoch 4/100
278/278 [==============================] - 8s 29ms/step - loss: 0.1571 - tp: 260447.0000 - fp: 8085.0000 - tn: 276389.0000 - fn: 24423.0000 - accuracy: 0.9429 - precision: 0.9699 - recall: 0.9143 - auc: 0.9826 - prc: 0.9863 - val_loss: 0.0869 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 701.0000 - val_tn: 44782.0000 - val_fn: 12.0000 - val_accuracy: 0.9844 - val_precision: 0.0955 - val_recall: 0.8605 - val_auc: 0.9633 - val_prc: 0.6972
Epoch 5/100
278/278 [==============================] - 8s 30ms/step - loss: 0.1440 - tp: 261457.0000 - fp: 7449.0000 - tn: 277093.0000 - fn: 23345.0000 - accuracy: 0.9459 - precision: 0.9723 - recall: 0.9180 - auc: 0.9855 - prc: 0.9883 - val_loss: 0.0774 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 679.0000 - val_tn: 44804.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9848 - val_precision: 0.0971 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9645 - val_prc: 0.6971
Epoch 6/100
278/278 [==============================] - 8s 28ms/step - loss: 0.1349 - tp: 262460.0000 - fp: 6942.0000 - tn: 277723.0000 - fn: 22219.0000 - accuracy: 0.9488 - precision: 0.9742 - recall: 0.9220 - auc: 0.9876 - prc: 0.9896 - val_loss: 0.0718 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 624.0000 - val_tn: 44859.0000 - val_fn: 12.0000 - val_accuracy: 0.9860 - val_precision: 0.1060 - val_recall: 0.8605 - val_auc: 0.9645 - val_prc: 0.6891
Epoch 7/100
278/278 [==============================] - 8s 28ms/step - loss: 0.1264 - tp: 263166.0000 - fp: 6780.0000 - tn: 278253.0000 - fn: 21145.0000 - accuracy: 0.9510 - precision: 0.9749 - recall: 0.9256 - auc: 0.9895 - prc: 0.9909 - val_loss: 0.0672 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 602.0000 - val_tn: 44881.0000 - val_fn: 11.0000 - val_accuracy: 0.9865 - val_precision: 0.1108 - val_recall: 0.8721 - val_auc: 0.9670 - val_prc: 0.6822
Epoch 8/100
278/278 [==============================] - 8s 30ms/step - loss: 0.1190 - tp: 264216.0000 - fp: 6569.0000 - tn: 278270.0000 - fn: 20289.0000 - accuracy: 0.9528 - precision: 0.9757 - recall: 0.9287 - auc: 0.9910 - prc: 0.9920 - val_loss: 0.0628 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 570.0000 - val_tn: 44913.0000 - val_fn: 12.0000 - val_accuracy: 0.9872 - val_precision: 0.1149 - val_recall: 0.8605 - val_auc: 0.9671 - val_prc: 0.6830
Epoch 9/100
278/278 [==============================] - 9s 31ms/step - loss: 0.1125 - tp: 264562.0000 - fp: 6339.0000 - tn: 279137.0000 - fn: 19306.0000 - accuracy: 0.9550 - precision: 0.9766 - recall: 0.9320 - auc: 0.9924 - prc: 0.9930 - val_loss: 0.0576 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 544.0000 - val_tn: 44939.0000 - val_fn: 12.0000 - val_accuracy: 0.9878 - val_precision: 0.1197 - val_recall: 0.8605 - val_auc: 0.9672 - val_prc: 0.6828
Epoch 10/100
278/278 [==============================] - 8s 30ms/step - loss: 0.1064 - tp: 266549.0000 - fp: 6112.0000 - tn: 278323.0000 - fn: 18360.0000 - accuracy: 0.9570 - precision: 0.9776 - recall: 0.9356 - auc: 0.9934 - prc: 0.9937 - val_loss: 0.0544 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 541.0000 - val_tn: 44942.0000 - val_fn: 12.0000 - val_accuracy: 0.9879 - val_precision: 0.1203 - val_recall: 0.8605 - val_auc: 0.9638 - val_prc: 0.6827
Epoch 11/100
278/278 [==============================] - 8s 30ms/step - loss: 0.1005 - tp: 267048.0000 - fp: 6123.0000 - tn: 278896.0000 - fn: 17277.0000 - accuracy: 0.9589 - precision: 0.9776 - recall: 0.9392 - auc: 0.9943 - prc: 0.9944 - val_loss: 0.0493 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 500.0000 - val_tn: 44983.0000 - val_fn: 12.0000 - val_accuracy: 0.9888 - val_precision: 0.1289 - val_recall: 0.8605 - val_auc: 0.9578 - val_prc: 0.6761
Epoch 12/100
277/278 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0950 - tp: 266855.0000 - fp: 6079.0000 - tn: 277677.0000 - fn: 16685.0000 - accuracy: 0.9599 - precision: 0.9777 - recall: 0.9412 - auc: 0.9950 - prc: 0.9949Restoring model weights from the end of the best epoch: 2.
278/278 [==============================] - 8s 29ms/step - loss: 0.0950 - tp: 267815.0000 - fp: 6094.0000 - tn: 278693.0000 - fn: 16742.0000 - accuracy: 0.9599 - precision: 0.9778 - recall: 0.9412 - auc: 0.9950 - prc: 0.9949 - val_loss: 0.0451 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 468.0000 - val_tn: 45015.0000 - val_fn: 12.0000 - val_accuracy: 0.9895 - val_precision: 0.1365 - val_recall: 0.8605 - val_auc: 0.9581 - val_prc: 0.6683
Epoch 12: early stopping

اگر فرآیند آموزش کل مجموعه داده را در هر به روز رسانی گرادیان در نظر می گرفت، این نمونه برداری بیش از حد اساساً با وزن کلاس یکسان بود.

اما هنگام آموزش مدل به صورت دسته‌ای، همانطور که در اینجا انجام دادید، داده‌های بیش از نمونه‌گیری شده سیگنال گرادیان نرم‌تری ارائه می‌دهند: به جای اینکه هر مثال مثبت در یک دسته با وزن زیاد نشان داده شود، هر بار در دسته‌های مختلف با یک نشان داده می‌شود. وزن کم

این سیگنال گرادیان نرم تر، آموزش مدل را آسان تر می کند.

بررسی تاریخچه آموزش

توجه داشته باشید که توزیع معیارها در اینجا متفاوت خواهد بود، زیرا داده های آموزشی توزیع کاملاً متفاوتی با داده های اعتبار سنجی و آزمایش دارند.

plot_metrics(resampled_history)

png

دوباره آموزش دهید

از آنجایی که آموزش با داده های متعادل آسان تر است، روش آموزشی فوق ممکن است به سرعت بیش از حد انجام شود.

بنابراین دوره‌ها را جدا کنید تا به tf.keras.callbacks.EarlyStopping کنترل دقیق‌تری بر روی زمان توقف تمرین بدهید.

resampled_model = make_model()
resampled_model.load_weights(initial_weights)

# Reset the bias to zero, since this dataset is balanced.
output_layer = resampled_model.layers[-1] 
output_layer.bias.assign([0])

resampled_history = resampled_model.fit(
  resampled_ds,
  # These are not real epochs
  steps_per_epoch=20,
  epochs=10*EPOCHS,
  callbacks=[early_stopping],
  validation_data=(val_ds))
Epoch 1/1000
20/20 [==============================] - 3s 73ms/step - loss: 2.0114 - tp: 3382.0000 - fp: 5181.0000 - tn: 60589.0000 - fn: 17377.0000 - accuracy: 0.7393 - precision: 0.3950 - recall: 0.1629 - auc: 0.6308 - prc: 0.3325 - val_loss: 0.4343 - val_tp: 7.0000 - val_fp: 5042.0000 - val_tn: 40441.0000 - val_fn: 79.0000 - val_accuracy: 0.8876 - val_precision: 0.0014 - val_recall: 0.0814 - val_auc: 0.2282 - val_prc: 0.0012
Epoch 2/1000
20/20 [==============================] - 1s 33ms/step - loss: 1.2163 - tp: 7466.0000 - fp: 5137.0000 - tn: 15257.0000 - fn: 13100.0000 - accuracy: 0.5548 - precision: 0.5924 - recall: 0.3630 - auc: 0.4763 - prc: 0.5716 - val_loss: 0.4539 - val_tp: 36.0000 - val_fp: 5893.0000 - val_tn: 39590.0000 - val_fn: 50.0000 - val_accuracy: 0.8696 - val_precision: 0.0061 - val_recall: 0.4186 - val_auc: 0.6494 - val_prc: 0.0054
Epoch 3/1000
20/20 [==============================] - 1s 33ms/step - loss: 0.7406 - tp: 12289.0000 - fp: 5509.0000 - tn: 14872.0000 - fn: 8290.0000 - accuracy: 0.6631 - precision: 0.6905 - recall: 0.5972 - auc: 0.6803 - prc: 0.7580 - val_loss: 0.4611 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 6273.0000 - val_tn: 39210.0000 - val_fn: 11.0000 - val_accuracy: 0.8621 - val_precision: 0.0118 - val_recall: 0.8721 - val_auc: 0.9293 - val_prc: 0.4539
Epoch 4/1000
20/20 [==============================] - 1s 33ms/step - loss: 0.5071 - tp: 15891.0000 - fp: 5370.0000 - tn: 15013.0000 - fn: 4686.0000 - accuracy: 0.7545 - precision: 0.7474 - recall: 0.7723 - auc: 0.8298 - prc: 0.8757 - val_loss: 0.4451 - val_tp: 78.0000 - val_fp: 5505.0000 - val_tn: 39978.0000 - val_fn: 8.0000 - val_accuracy: 0.8790 - val_precision: 0.0140 - val_recall: 0.9070 - val_auc: 0.9443 - val_prc: 0.6777
Epoch 5/1000
20/20 [==============================] - 1s 34ms/step - loss: 0.4284 - tp: 17046.0000 - fp: 5072.0000 - tn: 15496.0000 - fn: 3346.0000 - accuracy: 0.7945 - precision: 0.7707 - recall: 0.8359 - auc: 0.8827 - prc: 0.9151 - val_loss: 0.4140 - val_tp: 77.0000 - val_fp: 4338.0000 - val_tn: 41145.0000 - val_fn: 9.0000 - val_accuracy: 0.9046 - val_precision: 0.0174 - val_recall: 0.8953 - val_auc: 0.9463 - val_prc: 0.6903
Epoch 6/1000
20/20 [==============================] - 1s 33ms/step - loss: 0.3836 - tp: 17606.0000 - fp: 4362.0000 - tn: 16113.0000 - fn: 2879.0000 - accuracy: 0.8232 - precision: 0.8014 - recall: 0.8595 - auc: 0.9080 - prc: 0.9336 - val_loss: 0.3824 - val_tp: 77.0000 - val_fp: 3314.0000 - val_tn: 42169.0000 - val_fn: 9.0000 - val_accuracy: 0.9271 - val_precision: 0.0227 - val_recall: 0.8953 - val_auc: 0.9475 - val_prc: 0.6752
Epoch 7/1000
20/20 [==============================] - 1s 34ms/step - loss: 0.3574 - tp: 17856.0000 - fp: 3894.0000 - tn: 16553.0000 - fn: 2657.0000 - accuracy: 0.8401 - precision: 0.8210 - recall: 0.8705 - auc: 0.9208 - prc: 0.9432 - val_loss: 0.3538 - val_tp: 76.0000 - val_fp: 2592.0000 - val_tn: 42891.0000 - val_fn: 10.0000 - val_accuracy: 0.9429 - val_precision: 0.0285 - val_recall: 0.8837 - val_auc: 0.9486 - val_prc: 0.6819
Epoch 8/1000
20/20 [==============================] - 1s 34ms/step - loss: 0.3377 - tp: 17766.0000 - fp: 3483.0000 - tn: 17067.0000 - fn: 2644.0000 - accuracy: 0.8504 - precision: 0.8361 - recall: 0.8705 - auc: 0.9280 - prc: 0.9481 - val_loss: 0.3271 - val_tp: 76.0000 - val_fp: 2047.0000 - val_tn: 43436.0000 - val_fn: 10.0000 - val_accuracy: 0.9549 - val_precision: 0.0358 - val_recall: 0.8837 - val_auc: 0.9497 - val_prc: 0.6910
Epoch 9/1000
20/20 [==============================] - 1s 34ms/step - loss: 0.3188 - tp: 17749.0000 - fp: 2855.0000 - tn: 17547.0000 - fn: 2809.0000 - accuracy: 0.8617 - precision: 0.8614 - recall: 0.8634 - auc: 0.9360 - prc: 0.9539 - val_loss: 0.3051 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1657.0000 - val_tn: 43826.0000 - val_fn: 12.0000 - val_accuracy: 0.9634 - val_precision: 0.0427 - val_recall: 0.8605 - val_auc: 0.9514 - val_prc: 0.7022
Epoch 10/1000
20/20 [==============================] - 1s 33ms/step - loss: 0.3046 - tp: 17772.0000 - fp: 2599.0000 - tn: 17841.0000 - fn: 2748.0000 - accuracy: 0.8695 - precision: 0.8724 - recall: 0.8661 - auc: 0.9402 - prc: 0.9570 - val_loss: 0.2860 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1398.0000 - val_tn: 44085.0000 - val_fn: 12.0000 - val_accuracy: 0.9691 - val_precision: 0.0503 - val_recall: 0.8605 - val_auc: 0.9527 - val_prc: 0.6997
Epoch 11/1000
20/20 [==============================] - 1s 34ms/step - loss: 0.2937 - tp: 17673.0000 - fp: 2352.0000 - tn: 18273.0000 - fn: 2662.0000 - accuracy: 0.8776 - precision: 0.8825 - recall: 0.8691 - auc: 0.9447 - prc: 0.9595 - val_loss: 0.2687 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 1235.0000 - val_tn: 44248.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9726 - val_precision: 0.0558 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9534 - val_prc: 0.7066
Epoch 12/1000
20/20 [==============================] - 1s 34ms/step - loss: 0.2813 - tp: 17721.0000 - fp: 2109.0000 - tn: 18523.0000 - fn: 2607.0000 - accuracy: 0.8849 - precision: 0.8936 - recall: 0.8718 - auc: 0.9485 - prc: 0.9621 - val_loss: 0.2524 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 1098.0000 - val_tn: 44385.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9756 - val_precision: 0.0623 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9539 - val_prc: 0.7094
Epoch 13/1000
20/20 [==============================] - 1s 36ms/step - loss: 0.2706 - tp: 18031.0000 - fp: 1869.0000 - tn: 18502.0000 - fn: 2558.0000 - accuracy: 0.8919 - precision: 0.9061 - recall: 0.8758 - auc: 0.9520 - prc: 0.9652 - val_loss: 0.2395 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 1037.0000 - val_tn: 44446.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9770 - val_precision: 0.0658 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9549 - val_prc: 0.7119
Epoch 14/1000
20/20 [==============================] - 1s 37ms/step - loss: 0.2665 - tp: 18087.0000 - fp: 1748.0000 - tn: 18567.0000 - fn: 2558.0000 - accuracy: 0.8949 - precision: 0.9119 - recall: 0.8761 - auc: 0.9525 - prc: 0.9661 - val_loss: 0.2283 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 972.0000 - val_tn: 44511.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9784 - val_precision: 0.0699 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9556 - val_prc: 0.7045
Epoch 15/1000
20/20 [==============================] - 1s 34ms/step - loss: 0.2589 - tp: 18064.0000 - fp: 1630.0000 - tn: 18830.0000 - fn: 2436.0000 - accuracy: 0.9007 - precision: 0.9172 - recall: 0.8812 - auc: 0.9560 - prc: 0.9676 - val_loss: 0.2180 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 941.0000 - val_tn: 44542.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9791 - val_precision: 0.0720 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9563 - val_prc: 0.7069
Epoch 16/1000
20/20 [==============================] - 1s 36ms/step - loss: 0.2495 - tp: 18132.0000 - fp: 1481.0000 - tn: 18926.0000 - fn: 2421.0000 - accuracy: 0.9047 - precision: 0.9245 - recall: 0.8822 - auc: 0.9587 - prc: 0.9695 - val_loss: 0.2079 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 905.0000 - val_tn: 44578.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9799 - val_precision: 0.0746 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9565 - val_prc: 0.7110
Epoch 17/1000
20/20 [==============================] - 1s 35ms/step - loss: 0.2435 - tp: 18047.0000 - fp: 1378.0000 - tn: 19144.0000 - fn: 2391.0000 - accuracy: 0.9080 - precision: 0.9291 - recall: 0.8830 - auc: 0.9601 - prc: 0.9706 - val_loss: 0.1990 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 882.0000 - val_tn: 44601.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9804 - val_precision: 0.0764 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9568 - val_prc: 0.7118
Epoch 18/1000
20/20 [==============================] - 1s 37ms/step - loss: 0.2396 - tp: 18223.0000 - fp: 1289.0000 - tn: 19075.0000 - fn: 2373.0000 - accuracy: 0.9106 - precision: 0.9339 - recall: 0.8848 - auc: 0.9612 - prc: 0.9714 - val_loss: 0.1911 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 870.0000 - val_tn: 44613.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9806 - val_precision: 0.0774 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9573 - val_prc: 0.7148
Epoch 19/1000
20/20 [==============================] - 1s 36ms/step - loss: 0.2324 - tp: 18179.0000 - fp: 1205.0000 - tn: 19254.0000 - fn: 2322.0000 - accuracy: 0.9139 - precision: 0.9378 - recall: 0.8867 - auc: 0.9633 - prc: 0.9728 - val_loss: 0.1839 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 857.0000 - val_tn: 44626.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9809 - val_precision: 0.0785 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9576 - val_prc: 0.7165
Epoch 20/1000
20/20 [==============================] - 1s 34ms/step - loss: 0.2318 - tp: 18119.0000 - fp: 1224.0000 - tn: 19279.0000 - fn: 2338.0000 - accuracy: 0.9130 - precision: 0.9367 - recall: 0.8857 - auc: 0.9640 - prc: 0.9728 - val_loss: 0.1758 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 823.0000 - val_tn: 44660.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9817 - val_precision: 0.0815 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9573 - val_prc: 0.7185
Epoch 21/1000
20/20 [==============================] - 1s 35ms/step - loss: 0.2233 - tp: 18041.0000 - fp: 1074.0000 - tn: 19514.0000 - fn: 2331.0000 - accuracy: 0.9169 - precision: 0.9438 - recall: 0.8856 - auc: 0.9660 - prc: 0.9745 - val_loss: 0.1690 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 813.0000 - val_tn: 44670.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9819 - val_precision: 0.0824 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9578 - val_prc: 0.7211
Epoch 22/1000
20/20 [==============================] - 1s 35ms/step - loss: 0.2193 - tp: 18258.0000 - fp: 1013.0000 - tn: 19414.0000 - fn: 2275.0000 - accuracy: 0.9197 - precision: 0.9474 - recall: 0.8892 - auc: 0.9666 - prc: 0.9753 - val_loss: 0.1634 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 817.0000 - val_tn: 44666.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9818 - val_precision: 0.0820 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9580 - val_prc: 0.7123
Epoch 23/1000
20/20 [==============================] - 1s 34ms/step - loss: 0.2114 - tp: 18439.0000 - fp: 993.0000 - tn: 19417.0000 - fn: 2111.0000 - accuracy: 0.9242 - precision: 0.9489 - recall: 0.8973 - auc: 0.9696 - prc: 0.9774 - val_loss: 0.1577 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 807.0000 - val_tn: 44676.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9820 - val_precision: 0.0830 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9584 - val_prc: 0.7122
Epoch 24/1000
20/20 [==============================] - 1s 34ms/step - loss: 0.2076 - tp: 18459.0000 - fp: 896.0000 - tn: 19582.0000 - fn: 2023.0000 - accuracy: 0.9287 - precision: 0.9537 - recall: 0.9012 - auc: 0.9694 - prc: 0.9776 - val_loss: 0.1528 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 807.0000 - val_tn: 44676.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9820 - val_precision: 0.0830 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9587 - val_prc: 0.7129
Epoch 25/1000
20/20 [==============================] - 1s 35ms/step - loss: 0.2044 - tp: 18340.0000 - fp: 907.0000 - tn: 19664.0000 - fn: 2049.0000 - accuracy: 0.9278 - precision: 0.9529 - recall: 0.8995 - auc: 0.9707 - prc: 0.9783 - val_loss: 0.1483 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 800.0000 - val_tn: 44683.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9822 - val_precision: 0.0836 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9591 - val_prc: 0.7054
Epoch 26/1000
20/20 [==============================] - 1s 34ms/step - loss: 0.1997 - tp: 18293.0000 - fp: 918.0000 - tn: 19749.0000 - fn: 2000.0000 - accuracy: 0.9288 - precision: 0.9522 - recall: 0.9014 - auc: 0.9722 - prc: 0.9788 - val_loss: 0.1433 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 788.0000 - val_tn: 44695.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9824 - val_precision: 0.0848 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9590 - val_prc: 0.7059
Epoch 27/1000
20/20 [==============================] - 1s 34ms/step - loss: 0.1987 - tp: 18562.0000 - fp: 848.0000 - tn: 19530.0000 - fn: 2020.0000 - accuracy: 0.9300 - precision: 0.9563 - recall: 0.9019 - auc: 0.9720 - prc: 0.9791 - val_loss: 0.1394 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 784.0000 - val_tn: 44699.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9825 - val_precision: 0.0852 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9595 - val_prc: 0.7062
Epoch 28/1000
20/20 [==============================] - 1s 34ms/step - loss: 0.1944 - tp: 18320.0000 - fp: 828.0000 - tn: 19823.0000 - fn: 1989.0000 - accuracy: 0.9312 - precision: 0.9568 - recall: 0.9021 - auc: 0.9734 - prc: 0.9798 - val_loss: 0.1351 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 766.0000 - val_tn: 44717.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9829 - val_precision: 0.0870 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9598 - val_prc: 0.7079
Epoch 29/1000
20/20 [==============================] - 1s 35ms/step - loss: 0.1933 - tp: 18455.0000 - fp: 827.0000 - tn: 19704.0000 - fn: 1974.0000 - accuracy: 0.9316 - precision: 0.9571 - recall: 0.9034 - auc: 0.9732 - prc: 0.9797 - val_loss: 0.1313 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 766.0000 - val_tn: 44717.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9829 - val_precision: 0.0870 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9599 - val_prc: 0.7094
Epoch 30/1000
20/20 [==============================] - 1s 35ms/step - loss: 0.1910 - tp: 18417.0000 - fp: 768.0000 - tn: 19858.0000 - fn: 1917.0000 - accuracy: 0.9344 - precision: 0.9600 - recall: 0.9057 - auc: 0.9740 - prc: 0.9802 - val_loss: 0.1282 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 759.0000 - val_tn: 44724.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9831 - val_precision: 0.0877 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9602 - val_prc: 0.7094
Epoch 31/1000
20/20 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.1866 - tp: 18494.0000 - fp: 756.0000 - tn: 19815.0000 - fn: 1895.0000 - accuracy: 0.9353 - precision: 0.9607 - recall: 0.9071 - auc: 0.9753 - prc: 0.9811Restoring model weights from the end of the best epoch: 21.
20/20 [==============================] - 1s 34ms/step - loss: 0.1866 - tp: 18494.0000 - fp: 756.0000 - tn: 19815.0000 - fn: 1895.0000 - accuracy: 0.9353 - precision: 0.9607 - recall: 0.9071 - auc: 0.9753 - prc: 0.9811 - val_loss: 0.1246 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 742.0000 - val_tn: 44741.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9834 - val_precision: 0.0896 - val_recall: 0.8488 - val_auc: 0.9597 - val_prc: 0.7095
Epoch 31: early stopping

تاریخچه آموزش را دوباره بررسی کنید

plot_metrics(resampled_history)

png

معیارها را ارزیابی کنید

train_predictions_resampled = resampled_model.predict(train_features, batch_size=BATCH_SIZE)
test_predictions_resampled = resampled_model.predict(test_features, batch_size=BATCH_SIZE)
resampled_results = resampled_model.evaluate(test_features, test_labels,
                       batch_size=BATCH_SIZE, verbose=0)
for name, value in zip(resampled_model.metrics_names, resampled_results):
 print(name, ': ', value)
print()

plot_cm(test_labels, test_predictions_resampled)
loss : 0.16882120072841644
tp : 71.0
fp : 1032.0
tn : 55849.0
fn : 10.0
accuracy : 0.9817070960998535
precision : 0.06436990201473236
recall : 0.8765432238578796
auc : 0.9518552422523499
prc : 0.7423797845840454

Legitimate Transactions Detected (True Negatives): 55849
Legitimate Transactions Incorrectly Detected (False Positives): 1032
Fraudulent Transactions Missed (False Negatives): 10
Fraudulent Transactions Detected (True Positives): 71
Total Fraudulent Transactions: 81

png

ROC را ترسیم کنید

plot_roc("Train Baseline", train_labels, train_predictions_baseline, color=colors[0])
plot_roc("Test Baseline", test_labels, test_predictions_baseline, color=colors[0], linestyle='--')

plot_roc("Train Weighted", train_labels, train_predictions_weighted, color=colors[1])
plot_roc("Test Weighted", test_labels, test_predictions_weighted, color=colors[1], linestyle='--')

plot_roc("Train Resampled", train_labels, train_predictions_resampled, color=colors[2])
plot_roc("Test Resampled", test_labels, test_predictions_resampled, color=colors[2], linestyle='--')
plt.legend(loc='lower right');

png

AUPRC را ترسیم کنید

plot_prc("Train Baseline", train_labels, train_predictions_baseline, color=colors[0])
plot_prc("Test Baseline", test_labels, test_predictions_baseline, color=colors[0], linestyle='--')

plot_prc("Train Weighted", train_labels, train_predictions_weighted, color=colors[1])
plot_prc("Test Weighted", test_labels, test_predictions_weighted, color=colors[1], linestyle='--')

plot_prc("Train Resampled", train_labels, train_predictions_resampled, color=colors[2])
plot_prc("Test Resampled", test_labels, test_predictions_resampled, color=colors[2], linestyle='--')
plt.legend(loc='lower right');

png

استفاده از این آموزش برای مشکل شما

طبقه بندی نامتعادل داده ها یک کار ذاتا دشوار است زیرا نمونه های کمی برای یادگیری وجود دارد. همیشه باید ابتدا با داده ها شروع کنید و تمام تلاش خود را برای جمع آوری نمونه های بیشتری انجام دهید و در مورد ویژگی هایی که ممکن است مرتبط باشند فکر کنید تا مدل بتواند بیشترین استفاده را از طبقه اقلیت شما داشته باشد. در برخی مواقع مدل شما ممکن است برای بهبود و به دست آوردن نتایجی که می خواهید دچار مشکل شود، بنابراین مهم است که زمینه مشکل خود و معاوضه بین انواع مختلف خطاها را در نظر داشته باشید.