เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ถอดรหัส

#include <parsing_ops.h>

ตีความไบต์ของสตริงอีกครั้งเป็นเวกเตอร์ของตัวเลข

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

  • little_endian: bytes อินพุตอยู่ในลำดับ endian น้อยหรือไม่ ละเว้นสำหรับค่า out_type ที่เก็บไว้ในไบต์เดียวเช่น uint8

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์ที่ มีมิติมากกว่าหนึ่ง bytes อินพุต มิติข้อมูลที่เพิ่มจะมีขนาดเท่ากับความยาวขององค์ประกอบของ bytes หารด้วยจำนวนไบต์เพื่อแสดง out_type

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

DecodeRaw (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input bytes, DataType out_type)
DecodeRaw (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input bytes, DataType out_type, const DecodeRaw::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

LittleEndian (bool x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: DecodeRaw :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ DecodeRaw

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

ถอดรหัส

 DecodeRaw(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input bytes,
  DataType out_type
)

ถอดรหัส

 DecodeRaw(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input bytes,
  DataType out_type,
  const DecodeRaw::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

LittleEndian

Attrs LittleEndian(
  bool x
)