جریان تنسور:: عملیات:: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient

#include <array_ops.h>

گرادیان ها را برای عملیات FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel محاسبه کنید.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • گرادیان ها: گرادیان های پس از انتشار بالای عملیات FakeQuantWithMinMaxVars ، شکل یکی از این موارد: [d] ، [b, d] ، [b, h, w, d] .
 • ورودی ها: مقادیری که به عنوان ورودی به عملیات FakeQuantWithMinMaxVars ارسال می شوند، شکلی مشابه gradients دارند. min, max: فاصله کوانتیزاسیون، شناورهای شکل [d] .

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • num_bits: پهنای بیت کوانتیزاسیون. بین 2 تا 16 شامل.
 • narrow_range: آیا باید به 2^num_bits کمی شود - 1 مقدار مجزا.

برمی گرداند:

 • Output backprops_wrt_input: شیب های پس انتشار یافته ورودی های wrt، شکلی مشابه inputs : gradients * (inputs >= min && inputs <= max) .
 • Output backprop_wrt_min: پارامتر wrt min gradients پس انتشار، شکل [d] : sum_per_d(gradients * (inputs < min)) .
 • Output backprop_wrt_max: پارامتر wrt max شیب های پس انتشار یافته، شکل [d] : sum_per_d(gradients * (inputs > max)) .

سازندگان و ویرانگرها

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max)
FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max, const FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient::Attrs & attrs)

صفات عمومی

backprop_wrt_max
backprop_wrt_min
backprops_wrt_input
operation

توابع استاتیک عمومی

NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient .

صفات عمومی

backprop_wrt_max

::tensorflow::Output backprop_wrt_max

backprop_wrt_min

::tensorflow::Output backprop_wrt_min

backprops_wrt_input

::tensorflow::Output backprops_wrt_input

عمل

Operation operation

توابع عمومی

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient

 FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max
)

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient

 FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max,
 const FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

محدوده باریک

Attrs NarrowRange(
 bool x
)

NumBits

Attrs NumBits(
 int64 x
)