از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient

#include <array_ops.h>

شیب ها را برای عملکرد FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel محاسبه کنید.

خلاصه

استدلال ها:

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • num_bits: بیت کووانزاسیون. بین 2 تا 16 ، شامل.
 • range_range: آیا باید به 2 ^ num_bits اندازه گیری شود - 1 مقدار مشخص.

بازده:

 • Output backprops_wrt_input: شیب های منبسط ورودی wrt ، شکل مشابه inputs : gradients * (inputs >= min && inputs <= max) .
 • backprop_wrt_min Output : شیب های backpropagated پارامتر wrt min ، شکل [d] : sum_per_d(gradients * (inputs < min)) .
 • Output backprop_wrt_max: Backpropagated شیب WRT پارامتر حداکثر، شکل [d] : sum_per_d(gradients * (inputs > max)) .

سازندگان و ویرانگران

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max)
FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max, const FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient::Attrs & attrs)

صفات عمومی

backprop_wrt_max
backprop_wrt_min
backprops_wrt_input
operation

توابع استاتیک عمومی

NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient .

صفات عمومی

backprop_wrt_max

::tensorflow::Output backprop_wrt_max

backprop_wrt_min

::tensorflow::Output backprop_wrt_min

backprops_wrt_input

::tensorflow::Output backprops_wrt_input

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient

 FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max
)

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient

 FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max,
 const FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

محدوده باریک

Attrs NarrowRange(
 bool x
)

NumBits

Attrs NumBits(
 int64 x
)