جریان تنسور:: عملیات:: سفارش داده شده MapStage

#include <data_flow_ops.h>

مرحله (کلید، مقادیر) در ظرف زیرین که مانند یک مرتبه رفتار می کند.

خلاصه

ظرف انجمنی عناصر بر اساس کلید مرتب می شوند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • کلید: int64
 • مقادیر: فهرستی از تانسورها dtypes فهرستی از انواع داده‌ها که مقادیر درج شده باید به آن‌ها پایبند باشند.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • ظرفیت: حداکثر تعداد عناصر در منطقه مرحله بندی. اگر > 0 باشد، درج های روی ظرف با رسیدن به ظرفیت مسدود می شوند.
 • ظرف: اگر خالی نباشد، این صف در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.
 • shared_name: لازم است این نام را با Unstage Op منطبق کنید.

برمی گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

OrderedMapStage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::InputList values, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapStage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::InputList values, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapStage::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: OrderedMapStage:: Attrs

تنظیم کننده ویژگی اختیاری برای OrderedMapStage .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

سفارش داده شده MapStage

 OrderedMapStage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::InputList values,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

سفارش داده شده MapStage

 OrderedMapStage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::InputList values,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const OrderedMapStage::Attrs & attrs
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

ظرفیت

Attrs Capacity(
 int64 x
)

ظرف

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)