از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ScatterNdSub

#include <state_ops.h>

تفریق ناچیزی را برای مقادیر یا برشهای منفرد در یک متغیر اعمال می کند .

خلاصه

در یک متغیر مشخص با توجه به indices

ref یک Tensor با درجه P و indices ها یک Tensor درجه Q .

indices باید دارای عدسور عدد صحیح باشند ، حاوی شاخص هایی در ref . باید شکل [d_0, ..., d_{Q-2}, K] که در آن 0 < K <= P

درونی ترین بعد از indices (با طول K ) مربوط به شاخص های موجود در عناصر (اگر K = P ) یا برش ها (اگر K < P ) در امتداد بعد K ref .

updates ها Tensor از درجه Q-1+PK با شکل است:

[d_0, ..., d_{Q-2}, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]]

به عنوان مثال ، بگویید می خواهیم 4 عنصر پراکنده را از یک تانسور درجه 1 با 8 عنصر کم کنیم. در پایتون ، این تفریق به این شکل است:

ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
indices = tf.constant([[4], [3], [1], [7]])
updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
sub = tf.scatter_nd_sub(ref, indices, updates)
with tf.Session() as sess:
 print sess.run(sub)

به روزرسانی حاصل از ref به صورت زیر خواهد بود:

[1, -9, 3, -6, -4, 6, 7, -4]

برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه به روزرسانی برش ها ، به tf.scatter_nd مراجعه کنید.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ref: یک تانسور قابل تغییر است. باید از یک گره متغیر باشد.
 • شاخص ها: یک تانسور . باید یکی از انواع زیر باشد: int32، int64. تنش کننده شاخص ها به ref.
 • به روزرسانی ها: یک تنسور . باید همان نوع ref باشد. تنسور مقادیر به روز شده برای کسر از ref.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: یک بول اختیاری. به طور پیش فرض درست است. اگر درست باشد ، انتساب با قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است ، اما ممکن است مشاجره کمتری از خود نشان دهد.

بازده:

 • Output : همان ref. به عنوان راحتی برای عملیاتی که می خواهند پس از پایان به روزرسانی از مقادیر به روز شده استفاده کنند ، برگشت داده شد.

سازندگان و ویرانگران

ScatterNdSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterNdSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterNdSub::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output_ref

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ScatterNdSub :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ScatterNdSub .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی_ ref

::tensorflow::Output output_ref

کارکردهای عمومی

ScatterNdSub

 ScatterNdSub(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ScatterNdSub

 ScatterNdSub(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterNdSub::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل کردن

Attrs UseLocking(
 bool x
)