جریان تنسور:: عملیات:: ScatterNdSub

#include <state_ops.h>

تفریق پراکنده را برای مقادیر یا برش های فردی در یک متغیر اعمال می کند.

خلاصه

در یک متغیر معین با توجه به indices .

ref یک Tensor با رتبه P و indices Tensor رتبه Q است.

indices باید تانسور عدد صحیح باشند و شامل اندیس هایی در ref باشند. باید شکل [d_0, ..., d_{Q-2}, K] باشد که در آن 0 < K <= P .

درونی‌ترین بعد indices (با طول K ) مربوط به شاخص‌هایی به عناصر (اگر K = P ) یا برش‌هایی (اگر K < P ) در امتداد بعد K ام ref است.

updates Tensor رتبه Q-1+PK با شکل:

[d_0, ..., d_{Q-2}, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]]

به عنوان مثال، فرض کنید می خواهیم 4 عنصر پراکنده را از یک تانسور رتبه-1 با 8 عنصر کم کنیم. در پایتون، این تفریق به صورت زیر است:

ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
indices = tf.constant([[4], [3], [1], [7]])
updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
sub = tf.scatter_nd_sub(ref, indices, updates)
with tf.Session() as sess:
 print sess.run(sub)

به روز رسانی به ref به این شکل خواهد بود:

[1, -9, 3, -6, -4, 6, 7, -4]

برای جزئیات بیشتر درباره نحوه به‌روزرسانی برش‌ها tf.scatter_nd را ببینید.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • مرجع: یک تانسور قابل تغییر. باید از یک گره متغیر باشد.
 • شاخص ها: A Tensor . باید یکی از انواع زیر باشد: int32، int64. تانسوری از شاخص ها به رفر.
 • به روز رسانی: یک تانسور . باید همان نوع ref را داشته باشد. تانسور مقادیر به روز شده برای تفریق از ref.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: یک bool اختیاری. پیش فرض ها به True. اگر True باشد، انتساب توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

برمی گرداند:

 • Output : همان ref. برای عملیاتی که می‌خواهند پس از انجام به‌روزرسانی از مقادیر به‌روزشده استفاده کنند، به‌عنوان سهولت بازگردانده شد.

سازندگان و ویرانگرها

ScatterNdSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterNdSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterNdSub::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output_ref

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ScatterNdSub:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ScatterNdSub .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

توابع عمومی

ScatterNdSub

 ScatterNdSub(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ScatterNdSub

 ScatterNdSub(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterNdSub::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)