ExecutionEnvironment

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
رابط عمومی ExecutionEn Environment
زیر کلاس های غیرمستقیم شناخته شده

محیطی را برای ایجاد و اجرای TensorFlow Operation s تعریف می کند.

روشهای عمومی

انتزاعی OperationBuilder
opBuilder (نوع رشته ، نام رشته)
سازنده را برای ایجاد یک Operation جدید برمی گرداند.

روشهای عمومی

انتزاعی عمومی OperationBuilder opBuilder (نوع رشته ، نام رشته)

سازنده را برای ایجاد یک Operation جدید برمی گرداند.

مولفه های
نوع عملیات (یعنی محاسبه انجام شده را مشخص می کند)
نام برای مراجعه به عملیات ایجاد شده در این محدوده محیط.
برمی گردد
  • یک OperationBuilder برای ایجاد یک عملیات هنگام build() فراخوانی می شود. اگر build() فراخوانی نشود ، ممکن است برخی منابع نشت کنند.