Operation

رابط عمومی عملیات
زیر کلاس های غیرمستقیم شناخته شده

محاسبات را بر روی Tensors انجام می دهد.

یک عملیات صفر یا بیشتر Tensor s (تولید شده توسط سایر عملیات) را به عنوان ورودی می گیرد و Tensor s صفر یا بیشتر را به عنوان خروجی تولید می کند.

روشهای عمومی

انتزاعی int
inputListLength (نام رشته)
اندازه لیست ورودی داده شده Tensors را برای این عمل برمی گرداند.
رشته انتزاعی
نام ()
نام کامل Operation را برمی گرداند.
انتزاعی int
numOutputs ()
تعداد سنسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی گرداند.
انتزاعی <T> خروجی <T>
خروجی (int idx)
یک دسته نمادین را به یکی از تنسورهای تولید شده توسط این عمل برمی گرداند.
انتزاعی خروجی [] <؟>
outputList (int idx ، int int)
دسته های نمادین را به لیستی از تنسورهای تولید شده توسط این عمل برمی گرداند.
انتزاعی int
outputListLength (نام رشته)
اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی گرداند.
رشته انتزاعی
نوع ()
نوع عملیات ، یعنی نام محاسبه انجام شده توسط عملیات را برمی گرداند.

روشهای عمومی

public int intListLength (نام رشته)

اندازه لیست ورودی داده شده Tensors را برای این عمل برمی گرداند.

یک عملیات دارای چندین ورودی نامگذاری شده است که هر کدام شامل یک تنسور منفرد یا لیستی از سنسورها هستند. این روش اندازه لیستی از سنسورها را برای یک ورودی مشخص با نام عملیات برمی گرداند.

مولفه های
نام شناسه لیست تنسورها (که ممکن است تعداد زیادی از آنها وجود داشته باشد) ورودی به این عملیات.
برمی گردد
  • اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این ورودی نامگذاری شده.
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر این عملیات ورودی با نام ارائه شده نداشته باشد.

انتزاعی عمومی نام رشته ()

نام کامل Operation را برمی گرداند.

عمومی numOutputs INT انتزاعی ()

تعداد سنسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی گرداند.

انتزاعی عمومی خروجی <T> خروجی (از نوع int IDX)

یک دسته نمادین را به یکی از تنسورهای تولید شده توسط این عمل برمی گرداند.

هشدار: مطابقت نوع تنسور با تی را بررسی نمی کند. توصیه می شود این روش را با یک پارامتر نوع صریح فراخوانی کنید نه اینکه اجازه دهید از آن استنباط شود ، به عنوان مثال operation.<Integer>output(0)

مولفه های
idx شاخص خروجی در میان خروجی های تولید شده توسط این عملیات.

انتزاعی عمومی Output [] <؟> outputList (int idx ، int length)

دسته های نمادین را به لیستی از تنسورهای تولید شده توسط این عمل برمی گرداند.

مولفه های
idx فهرست تانسور اول لیست
طول تعداد تنسورهای موجود در لیست
برمی گردد
  • آرایه Output

انتزاعی انتزاعی عمومی intListLength (نام رشته)

اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی گرداند.

یک عملیات دارای چندین خروجی نامگذاری شده است که هر یک از آنها یک تنسور منفرد یا لیستی از سنسورها را تولید می کند. این روش اندازه لیستی از سنسورها را برای یک خروجی مشخص با نام عملیات برمی گرداند.

مولفه های
نام شناسه لیست تنسورها (که ممکن است تعداد زیادی از آنها وجود داشته باشد) تولید شده توسط این عملیات.
برمی گردد
  • اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این خروجی نامگذاری شده.
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر این عملیات خروجی با نام ارائه شده نداشته باشد.

انتزاعی عمومی نوع رشته ()

نوع عملیات ، یعنی نام محاسبه انجام شده توسط عملیات را برمی گرداند.